Phương thức time tzset() trong PythonMiêu tả

Phương thức tzset() phục hồi các qui ước về thời gian được sử dụng bởi các chương trình con của thư viện. Biến môi trường TZ xác định cách được thực hiện.

Cú pháp

Cú pháp của tzset() trong Python:

time.tzset()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của tzset() trong Python.

 
import time
import os

os.environ['TZ'] = 'EST+05EDT,M4.1.0,M10.5.0'
time.tzset()
print time.strftime('%X %x %Z')

os.environ['TZ'] = 'AEST-10AEDT-11,M10.5.0,M3.5.0'
time.tzset()
print time.strftime('%X %x %Z')

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

13:00:40 02/17/09 EST
05:00:40 02/18/09 AEDT

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên