Phương thức Tuple cmp() trong PythonMiêu tả

Phương thức cmp() so sánh các phần tử của hai Tuple.

Cú pháp

Cú pháp của cmp() trong Python:

cmp(tuple1, tuple2)

Chi tiết về tham số:

  • tuple1 -- Đây là Tuple đầu tiên để được so sánh.

  • tuple2 -- Đây là Tuple thứ hai để được so sánh.

Trả về giá trị

Nếu các phần tử là cùng kiểu, thực hiện so sánh và trả về giá trị. Nếu các phần tử là khác kiểu, kiểm tra xem chúng có là số hay không.

  • Nếu là các số thì thực hiện phép so sánh.
  • Nếu một trong các phần tử là số, thì phần tử khác là "lớn hơn" (các số là "nhỏ hơn").
  • Nếu không, các kiểu được xếp theo thứ tự chữ cái.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của cmp() trong Python.

 

tuple1, tuple2 = (123, 'xyz'), (456, 'abc')

print cmp(tuple1, tuple2)
print cmp(tuple2, tuple1)
tuple3 = tuple2 + (786,);
print cmp(tuple2, tuple3)
Quảng cáo

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

-1
1
-1

tuple_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên