Phương thức Tuple len() trong PythonMiêu tả

Phương thức len() trả về số phần tử trong Tuple.

Cú pháp

Cú pháp của len() trong Python:

len(tuple)

Chi tiết về tham số:

  • tuple -- Đây là một Tuple.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về số phần tử trong Tuple.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của len() trong Python.

 

tuple1, tuple2 = (123, 'xyz', 'hoang'), (456, 'abc')

print "Tuple thu nhat co do dai la : ", len(tuple1)
print "Tuple thu hai co do dai la : ", len(tuple2)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Tuple thu nhat co do dai la :  3
Tuple thu hai co do dai la :  2

tuple_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên