Phương thức Tuple max() trong PythonMiêu tả

Phương thức max() trả về phần tử có giá trị lớn nhất từ một tuple đã cho.

Cú pháp

Cú pháp của max() trong Python:

max(tuple)

Chi tiết về tham số:

  • tuple -- Đây là một Tuple.

Trả về giá trị

Trả về item có giá trị lớn nhất từ một tuple đã cho.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của max() trong Python.

 

tuple1, tuple2 = (123, 'xyz', 'hoang', 'abc'), (456, 700, 200)

print "Phan tu co gia tri lon nhat : ", max(tuple1)
print "Phan tu co gia tri lon nhat : ", max(tuple2)
Quảng cáo

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Phan tu co gia tri lon nhat :  xyz
Phan tu co gia tri lon nhat :  700

tuple_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên