Phương thức Tuple min() trong PythonMiêu tả

Phương thức min() trả về phần tử có giá trị nhỏ nhất từ một tuple đã cho.

Cú pháp

Cú pháp của min() trong Python:

min(tuple)

Chi tiết về tham số:

  • tuple -- Đây là một Tuple.

Trả về giá trị

Trả về item có giá trị nhỏ nhất từ một tuple đã cho.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của min() trong Python.

 

tuple1, tuple2 = (123, 'xyz', 'hoang', 'abc'), (456, 700, 200)

print "Phan tu co gia tri nho nhat la : ", min(tuple1)
print "Phan tu co gia tri nho nhat la : ", min(tuple2)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Phan tu co gia tri nho nhat la :  123
Phan tu co gia tri nho nhat la :  200

tuple_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên