Phương thức Tuple tuple() trong PythonMiêu tả

Phương thức tuple() chuyển đổi một dãy các phần tử thành tuple

Cú pháp

Cú pháp của tuple() trong Python:

tuple( seq )

Chi tiết về tham số:

  • seq -- Đây là dãy các phần tử để được chuyển đổi thành tuple.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về Tuple.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của tuple() trong Python.

 

aList = (123, 'xyz', 'hoang', 'abc');
aTuple = tuple(aList)

print "Cac phan tu cua Tuple : ", aTuple

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Cac phan tu cua Tuple :  (123, 'xyz', 'hoang', 'abc')

tuple_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên