Trắc nghiệm tính tổng trong nhị thức Niu-tơn - Toán lớp 11Chuyên đề: Tổ hợp

Trắc nghiệm tính tổng trong nhị thức Niu-tơn

Bài 1: Tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án bằng:

A. T = 2n.        B. T = 2n-1.        C. T = 2n+1.        D. T = 4n.

Đáp án: A

Chọn A.

Tính chất của khai triển nhị thức Niu – Tơn.

Bài 2: Tính giá trị của tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án bằng:

A. 64.        B.48.        C.72.        D.100.

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Khai triển (x+y)5 rồi thay x, y bởi các giá trị thích hợp. Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 32.        B.64.        C.1.        D.12.

Đáp án: A

Chọn A.

Với x = 1, y = 1 ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Tìm số nguyên dương n sao cho:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 4        B. 11        C. 12        D. 5

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Do vậy ta suy ra 3n = 243. Suy ra n = 5.

Bài 5: Khai triển (1 + x + x2 + x3)5 = a0+a1 x+a2 x2+⋯+a15 x15

a) Hãy tính hệ số a10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

b) Tính tổng T = a0+a1+a2+⋯+a15

A. 131        B. 147614        C. 0        D. 1

Đáp án: B,B

Đặt f(x)=(1+x+x2+x3)5 =(1+x)5 (1+x2)5

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Tính các tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chọn B.

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Tính các tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 2n. 2(n-1)        B. n. 2(n+1)        C. 2n. 2(n+1)        D. n. 2(n-1)

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 9: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.n(n +1). 2(n-2)        B. n(n – 1). 2(n-2)        C. n(n – 1). 2n        D. (n – 1). 2(n-2)

Đáp án: B

Chọn B.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Tính tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 28n        B.1 + 8n        C. 8(n-1)        D. 8n

Đáp án: D

Chọn D.

Ta có: S = (5 + 3)n = 8n

Bài 11: Tính

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 12: Khai triển (1+2x+3x2)10=a0+a1 x+a2 x2+⋯+a20 x20

Hãy tính hệ số a4

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chọn D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 13: Khai triển (1+2x+3x2)10=ao+a1 x+a2 x2+⋯+a20 x20

Tính tổng S = a1+2a2+⋯+a20 220

A.S = 1710        B. S = 1510        C. S = 1720        D. S = 710

Đáp án: D

Ta có S = f(2) = 1710

Bài 14: Khai triển (1+x+x2+x3)5=ao+a1 x+a2 x2+⋯+a15 x15

Tính tổng T = ao-a1+a2-…-a15

A. 131        B. 147614        C. 0        D. 1

Đáp án: C

Đặt f(x)=(1+x+x2+x3)5 =(1+x)5 (1+x2)5

S = f(-1) = 0

Chọn C

Bài 15: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 4n. 2(n-1)        B. n. 2(n-1)        C. 3n. 2(n-1)        D. 2n. 2(n-1)

Đáp án: B

Chọn B.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


to-hop.jsp