Trắc nghiệm tính tổng trong nhị thức Niu-tơn - Toán lớp 11Chuyên đề: Tổ hợp

Trắc nghiệm tính tổng trong nhị thức Niu-tơn

Bài 1: Tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án bằng:

A. T = 2n.        B. T = 2n-1.        C. T = 2n+1.        D. T = 4n.

Đáp án: A

Chọn A.

Tính chất của khai triển nhị thức Niu – Tơn.

Bài 2: Tính giá trị của tổng Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án bằng:

A. 64.        B.48.        C.72.        D.100.

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Khai triển (x+y)5 rồi thay x, y bởi các giá trị thích hợp. Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 32.        B.64.        C.1.        D.12.

Đáp án: A

Chọn A.

Với x = 1, y = 1 ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 4: Tìm số nguyên dương n sao cho:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 4        B. 11        C. 12        D. 5

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Do vậy ta suy ra 3n = 243. Suy ra n = 5.

Bài 5: Khai triển (1 + x + x2 + x3)5 = a0+a1 x+a2 x2+⋯+a15 x15

a) Hãy tính hệ số a10

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

b) Tính tổng T = a0+a1+a2+⋯+a15

A. 131        B. 147614        C. 0        D. 1

Đáp án: B,B

Đặt f(x)=(1+x+x2+x3)5 =(1+x)5 (1+x2)5

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 6: Tính các tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chọn B.

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Tính các tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 2n. 2(n-1)        B. n. 2(n+1)        C. 2n. 2(n+1)        D. n. 2(n-1)

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 8: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: A

Chọn A.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 9: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A.n(n +1). 2(n-2)        B. n(n – 1). 2(n-2)        C. n(n – 1). 2n        D. (n – 1). 2(n-2)

Đáp án: B

Chọn B.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 10: Tính tổng sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 28n        B.1 + 8n        C. 8(n-1)        D. 8n

Đáp án: D

Chọn D.

Ta có: S = (5 + 3)n = 8n

Bài 11: Tính

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chọn D.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 12: Khai triển (1+2x+3x2)10=a0+a1 x+a2 x2+⋯+a20 x20

Hãy tính hệ số a4

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: D

Chọn D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 13: Khai triển (1+2x+3x2)10=ao+a1 x+a2 x2+⋯+a20 x20

Tính tổng S = a1+2a2+⋯+a20 220

A.S = 1710        B. S = 1510        C. S = 1720        D. S = 710

Đáp án: D

Ta có S = f(2) = 1710

Bài 14: Khai triển (1+x+x2+x3)5=ao+a1 x+a2 x2+⋯+a15 x15

Tính tổng T = ao-a1+a2-…-a15

A. 131        B. 147614        C. 0        D. 1

Đáp án: C

Đặt f(x)=(1+x+x2+x3)5 =(1+x)5 (1+x2)5

S = f(-1) = 0

Chọn C

Bài 15: Tính tổng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. 4n. 2(n-1)        B. n. 2(n-1)        C. 3n. 2(n-1)        D. 2n. 2(n-1)

Đáp án: B

Chọn B.

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


to-hop.jsp


Khóa học 11