Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay

Phương pháp giải:

+ Tính điện trở tương đương

+ Áp dụng định luật Ôm tính cường độ và hiệu điện thế

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ Cho biết: R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 6Ω, UAB = 3V. Tìm:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch AC.

b) Cường độ dòng điện qua R3.

c) Hiệu điện thế giữa hai điếm A và C.

d) Cường độ dòng điện qua R1 và R2.

Đáp án:

a) 8Ω

b) I = 1,5A

c) UAC = 12V

d) I1 = 1A; I2 = 0,5A.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ mạch điện (R1 // R2) nt R3.

a) Điện trở tương đương của mạch

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Vì đoạn mạch AB nối tiếp với đoạn mạch BC nên IAB = IBC = IAC

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AB ta có

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy IAB = IBC = IAC → I3 = I12 = I = 1,5A

c) Hiệu điện thế hai đầu BC là UBC = IBC.R3 = 1,5.6 = 9V

Hiệu điện thế hai đầu AC là UAC = UAB + UBC = 3 + 9 = 12 V

d) Vì R1 // R2 nên ta có U1 = U2 = UAB = 3V

Áp dụng định luật Ôm cho mỗi mạch nhánh, ta có

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 4 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 10 Ω. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế U = 10 V. Hãy xác định:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Điện trở tương đương của mạch

b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và trong mạch chính

c) Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

Đáp án:

a) Rtd = 5 Ω

b) I1 = I2 = 1A; I3 = 1A; I = 2A.

c) U1 = 4V; U2 = 6 V; U3 = 10 V

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ mạch điện (R1 nt R2) // R3

a) Điện trở tương đương của mạch điện

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Cường độ dòng điện qua R1 và R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R3 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện trong mạch chính là

I = I12 + I3 = 1 + 1 = 2A

c) Hiệu điện thế hai đầu R1 là: U1 = I12.R1 = 1.4 = 4 V

Hiệu điện thế hai đầu R2 là: U2 = I12.R2 = 1.6 = 6 V

Hiệu điện thế hai đầu R3 là: U3 = U = 10 V.

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R3 = 3Ω, R2 = 2Ω, R4 = 1Ω, R5 = 4Ω. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 3A. Tìm

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a. UAB

b. Hiệu điến thế hai đầu mỗi điện trở.

Đáp án:

a) UAB = 18 V

b) U5 = 12 V; U4 = 2V; U3 = 3V; U2 = 4V; U1 = 3 V.

Hướng dẫn giải:

Viết sơ đồ mạch: R5 nt [(R1 nt R3) // (R2 nt R4)]

a) Điện trở tương đương

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu mạch UAB = I.Rtd = 3.6 = 18 V

b) U5 = I.R5 = 3.4 = 12V

U13 = U24 = U – U5 = 6V

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

⇒ U1 = I13.R1 = 1.3 = 3V; U3 = U13 - U1 = 3V

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

⇒ U2 = I24.R2 = 2.2 = 4V; U2 = U24 - U2 = 2V

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Cho mạch điện như hình 5. Trong đó: R1 = 10Ω; R2 = 3Ω; R3 = R4 = 6Ω; R5 = 4Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là 6A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

R1 = 10Ω; R2 = 3Ω; R3= R4 = 6Ω; R5 = 4Ω. I = 6A. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Điện trở của nhánh gồm R1, R2, R3

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

⇒ RAB = 2Ω.

Hiệu điện thế 2 đầu đoạn AB: UAB = I.RAB = 6.2 = 12V

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Vì đoạn CD mắc nối tiếp R1 nên ICD = I1

Hiệu điện thế 2 đầu đoạn CD: UCD = ICD. R23 = 1.2 = 2V

Cường độ dòng điện qua R2:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R3:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R4:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R5:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: I1 = 1A; I2 = 2A/3; I4 = 2A; I5 = 3A

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: UAB = 6V không đổi, R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế, của khóa K và của dây dẫn. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và tính số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) K đóng.

b) K mở.

Tóm tắt

UAB = 6V không đổi, R1 = 8Ω; R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω. Tính Rtd và tính số chỉ của ampe kế trong hai trường hợp

a) K mở.

b) K đóng

a) Khi K mở: Mạch được vẽ lại như hình bên.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Khi K đóng: Mạch được vẽ lại như hình bên.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: a) IA = 0,75 A; b) IA = 0,375 A

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 5 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = 20 Ω. hiệu điện thế là 30V.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch

b) Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

c) Tính hiệu thế hai đầu các điện trở

Tóm tắt

R1 = 5 Ω, R2 = 12 Ω, R3 = 8 Ω, R4 = 20 Ω; hiệu điện thế là 30V.

a) Tính điện trở tương đương của toàn mạch

b) Tìm cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

c) Tính hiệu thế hai đầu các điện trở

Viết sơ đồ mạch: R1 nt [(R2 nt R3) // R4]

a) Điện trở tương đương cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là

Rtd = R1 + R234 = 5 + 10 = 15 Ω

b) Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua điện trở R1: I1 = I = 2A.

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là: I23 = I2 = I3.

Cường độ dòng điện qua R4 là I4.

Ta có U23 = U4.

Suy ra Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Mặt khác I23 + I4 = I1 = 2A. Nên I23 = I4 = 1A.

c) Hiệu điện thế hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 2.5 = 10 V

Hiệu điện thế hai đầu R2 là: U2 = I2.R2 = 1.12 = 12 V

Hiệu điện thế hai đầu R3 là: U3 = I3.R3 = 1.8 = 8 V

Hiệu điện thế hai đầu R4 là: U4 = I4.R4 = 20 V

Đáp án:

a) Rtd = 15Ω;

b) I = I1 = 2A; I2 = I3 = I4 = 1A;

c) U1 = 10V; U2 = 12V; U3 = 8V; U4 = 20 V.

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 4 Ω;

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tìm điện trở tương đương RAB của mạch.

b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở

Tóm tắt

UAB = 12 V; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = R4 = 3 Ω;

a) Tìm RAB.

b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở

Viết sơ đồ mạch: R1 nt [(R2 nt R4) // R3]

Điện trở tương đương cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương RAB = R1 + R234 = 4 + 2 = 6 Ω.

Cường độ dòng điện qua mạch chính I = I1.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R1 là U1 = I.R1 = 2. 4 = 8 V

Hiệu điện thế hai đầu R3 và hai đầu R24 là: U3 = U24 = U – U1 = 12 – 8 = 4V

Cường độ dòng điện qua R3 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R2 và R4 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R2 và R4 là: U2 = U4 = I2.R2 = 2V

Đáp án:

a) RAB = 6Ω; b) I1 = 2A; I2 = I4 = 2/3 A; I3 = 4/3 A.

b) U1 = 8V; U2 = U4 = 2V; U3 = 4V.

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua từng điện trở.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

R1 = R2 = 4 Ω; R3 = 6 Ω; R4 = 3Ω; R5 = 10 Ω; UAB = 24 V. Tính RAB và cường độ dòng điện qua từng điện trở.

Viết sơ đồ mạch: R1 nt [(R2 nt R3) // R5] nt R4

Điện trở tương đương cụm R235 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương RAB = R1 + R235 + R4 = 4 + 5 + 3 = 12 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch chính I = I1 = I4

Ta có:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Vì U23 = U5 nên ta có:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Mà I23 + I5 = I = 2A

Nên ta có I23 = I5 = 1A

Vì R2 và R3 nối tiếp nên I2 = I3 = 1A.

Đáp án: RAB = 12 Ω; I = I1 = I4 = 2A; I2 = I3 = I5 = 1A.

Bài 6: Cho mạch điện như hình UAB = 12 V; R1 = 10 Ω; R2 = R3 = 20 Ω; R4 = 8 Ω.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tìm điện trở tương đương RAB của mạch.

b) Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế trên mỗi điện trở.

Tóm tắt

UAB = 12 V; R1 = 10 Ω; R2 = R3 = 20 Ω; R4 = 8 Ω.

a) Tìm RAB.

b) Tìm IRi và URi.

Viết sơ đồ mạch: [(R1 nt R2) // R3] nt R4

a) Điện trở tương đương của cụm R123 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

RAB = R123 + R4 = 12 + 8 = 20 Ω

b) Cường độ dòng điện qua mạch chính và R4

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R4 là: U4 = I.R4 = 0,6.8 = 4,8 V

Hiệu điện thế cụm R123 là: U12 = U3 = U – U4 = 12 – 4,8 = 7,2 V

Cường độ dòng điện qua R3 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R1 và R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R1 là U1 = I1.R1 = 0,24.10 = 2,4 V

Hiệu điện thế hai đầu R2 là U2 = U12 – U1 = 7,2 – 2,4 = 4,8 V

Đáp án:

a) RAB = 20 Ω;

b) I1 = I2 = 0,24A; I3 = 0,36 A; I4 = 0,6A; U1 = 2,4 V; U2 = 4,8 V; U3 = 7,2V; U4 = 4,8 V.

Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. UAB = 18V không đổi. R1 = R2 = R3 = 6 Ω; R4 = 2 Ω.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tìm hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Tóm tắt

UAB = 18V không đổi. R1 = R2 = R3 = 6 Ω; R4 = 2 Ω.

a) Tìm điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tìm hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

Viết sơ đồ mạch điện: [R1 // (R2 nt R3)] nt R4

a) Điện trở tương đương cụm R123 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtd = R123 + R4 = 4 + 2 = 6 Ω

b) Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Mà I = I4 = 3A

Hiệu điện thế giữa hai đầu R4 là: U4 = I4.R4 = 3.2 = 6V

Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 và R23 là: U1 = U23 = U – U4= 18 – 6 = 12 V

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R2 và R3 là: U2 = U3 = I2.R2 = I3.R3 = 1.6 = 6V

Đáp án:

a) Rtd = 6 Ω

b) U1 = 12V; U2 = U3 = 6V; U4 = 6V.

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ: UAB = 6V; R1 = R3 = R5 = 1Ω; R2 = 3Ω. Tính R4, biết cường độ dòng điện qua R4 là 1A.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

UAB = 6V; R1 = R3 = R5 = 1Ω;

R2 = 3Ω. Tính R4, biết cường độ dòng điện qua R4 là 1A.

Viết sơ đồ mạch điện: (R1 // R2) nt [(R3 nt R4) // R5]

Điện trở tương đương cụm R12 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở cụm R34 = R3 + R4 = 1 + R4

Cường độ dòng điện trong mạch chính I = I12 = I345 = I34 + I5 (1)

Mặt khác U34 = U5 = U – U12 → I4.(R3 + R4) = I5.R5 = U – I.R12 (2)

Từ (1) và (2) → 1.(1 + R4) = I5.1 = 6 – (1 + I5). 0,75

Ta có: I5.1 = 6 – (1 + I5).0,75 ⇒ I5 = 3A

Từ 1.(1 + R4) = I5.1 ⇒ R4 = 2Ω

Đáp án: R4 = 2 Ω.

Bài 9: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 8 Ω; R4 = 7 Ω. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế U = 15 V. Tính

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Điện trở tương đương và cường độ dòng điện trong mạch chính.

b) Cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

Tóm tắt

R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 8 Ω; R4 = 7 Ω, U = 15 V. Tính:

a) Rtd, I.

b) Cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.

Viết sơ đồ mạch: (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

a) Điện trở tương đương của mạch là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Cường độ dòng điện qua R1 và R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 5 V

Hiệu điện thế hai đầu R2 là: U2 = I2.R2 = 10 V

Cường độ dòng điện qua R3 và R4 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu R3 là: U3 = I3.R3 = 8 V

Hiệu điện thế hai đầu R4 là: U4 = I4.R4 = 7 V

Đáp án:

a) Rtd = 5,625 Ω; I = 5/3 A

b) I1 = I2 = 5/3 A ; I3 = I4 = 1A. U1 = 5V; U2 = 10 V; U3 = 8V; U4 = 7V.

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 8 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = R4 = 4 Ω. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế U = 20V. Tính điện trở tương đương của mạch điện và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Biết R1 = 8 Ω; R2 = 6 Ω; R3 = R4 = 4 Ω, U = 20V. Tính Rtd và cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Viết sơ đồ mạch điện: R1 // [R2 nt (R3 // R4)]

Điện trở tương đương cụm R234 là: R234 = R2 + R34

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của mạch là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R2 và cụm R34 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp cực hay | Vật Lí lớp 9

Vì R3 = R4 mà U3 = U4 nên I3 = I4

Mặt khác I3 + I4 = I34 = 2,5 A nên I3 = I4 = 1,25 A

Đáp án: Rtd = 4 Ω; I1 = 2,5 A; I2 = 2,5 A; I3 = I4 = 1,25 A.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.