Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay

Phương pháp giải:

+ Vẽ lại mạch điện phức tạp thành mạch đơn giản.

+ Tính điện trở tương đương

+ Áp dụng định luật Ôm tính cường độ và hiệu điện thế

Bài tập ví dụ minh họa

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: UAB = 6V không đổi, R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω, R4 = 6Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế, của khóa K và của dây dẫn.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và tính số chỉ của ampe kế trong cả hai trường hợp K đóng và K mở.

b) Thay khóa K bởi điện trở R5. Tính giá trị của R5 để cường độ dòng điện qua R2 bằng không.

Đáp án:

a) K mở: Rtd = 8 Ω; IA = 0,75 A

K đóng: Rtd = 4 Ω; IA = 0,375 A

b) R5 = 5,33 Ω.

Hướng dẫn giải:

a)

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

+ Khi K mở: Mạch được vẽ lại như hình bên.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

+ Khi K đóng: Mạch được vẽ lại như hình bên.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Thay khoá K bởi R5.

Mạch trở thành mạch cầu như hình vẽ.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Để IR2 thì mạch cầu phải cân bằng:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Với R1 = 1 Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω, R4 = 6Ω, R5 = 5 Ω, UAB = 6V. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Hướng dẫn giải:

Ta có: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9 nên đây là mạch cầu cân bằng.

Suy ra I5 = 0. Bỏ qua điện trở R5, ta có mạch điện tương đương: (R1 nt R2)//(R3 nt R4).

Cường độ dòng điện qua các điện trở:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài 3: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết UAB = 4V, R1 = 3Ω, R2 = R3 = R4 = 4Ω.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở của ampe kế và các dây dẫn không đáng kể.

a. Tính điện trở tương đương của mạch ?

b. Tính số chỉ ampe kế?

Đáp án:

a) RAB = 2 Ω

b) IA = 5/3 A

Hướng dẫn giải:

Vì am pe kế có điện trở không đáng kể nên ta có thể vẽ lại mạch như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Viết sơ đồ mạch điện: R1 // [(R2 // R3) nt R4]

Điện trở tương đương cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R1 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế hai đầu cụm R23 là:

U23 = UAB – U4 = UAB – I234.R4 Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy cường độ dòng điện qua Ampe kế là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Cho biết UAB = 30V

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10 . Điện trở của ampe kế không đáng kể. Tính R, số chỉ của ampe kế và dòng điện qua các điện trở.

Tóm tắt

UAB = 30V; R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10 . Tính R, số chỉ của ampe kế và dòng điện qua các điện trở.

Vì RA = 0 nên U5 = 0.

Mạch điện đã cho trở thành mạch điện sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

[R1 nt (R3 // R4)] // R2

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R134 = R1 + R34 = 10 + 5 = 15 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R2 // R134 ⇒ UAB = U2 = U134 = 30V

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R1 nt R34 ⇒ I = I34 = I134 = 2A

R3 // R4 ⇒ U3 = U4 = U134 - U1 = 30 - 20 = 10V

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

I4 = 1A; IA = I2 + I4 = 3 + 1 = 4A

Số chỉ của am pe kế là 1A

Đáp án: Rtd = 6 Ω; I1 = 2 A; I2 = 3A; I3 = I4 = 1A; IA = 4A

Bài 2: Cho mạch điện (như hình vẽ) có:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R1 = R2 = R3 = 40, R4 = 30, ampe kế chỉ 0,5A.

a. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở, qua mạch chính.

b. Tính U

Tóm tắt

R1 = R2 = R3 = 40Ω, R4 = 30Ω, ampe kế chỉ 0,5A.

a. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở, qua mạch chính.

b. Tính U

Mạch được vẽ lại như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Tính cường độ dòng điện:

Do R1 = R2 và mắc // với nhau nên I1 = I2 (1)

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9 Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R4 = 30Ω

⇒ I4 = 2.I123 = 2.I12 = 2.(I1 + I2) (2)

Số chỉ của ampe kế: IA = I2 + I4 = 0,5 A (3)

Từ (1) (2) (3) ta có: I1 = 0,1 A; I3 = 0,2 A; I2 = 0,1 A; I4 = 0,4 A

Cường độ dòng điện trong mạc chính: I = I3 + I4 = 0,6 A

b) Hiệu điện thế: U = I4. R4 = 0,4. 30 = 12 V

Đáp án:

a) I1 = 0,1 A; I3 = 0,2 A; I2 = 0,1 A; I4 = 0,4 A; I = 0,6 A

b) U = 12V

Bài 3: Cho mạch điện như hình bên. Biết U = 36V không đổi; R1 = 4Ω; R2 = 6Ω; R3 = 9Ω; R5 = 12Ω. Các ampe kế có điện trở không đáng kể.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Khóa K mở, ampe kế A1 chỉ 1,5A. Tìm R4.

b) Đóng khóa K, tìm số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt

Biết U = 36V không đổi; R1 = 4Ω; R2 = 6Ω; R3 = 9Ω; R5 = 12Ω.

a) Khóa K mở, ampe kế A1 chỉ 1,5A. Tìm R4.

b) Đóng khóa K, tìm số chỉ của các ampe kế.

Khi K mở, sơ đồ mạch là: [(R4 nt R5) // R3] nt R2 nt R1

U3 = I3. R3 = 1,5. 9 = 13,5 V

Vì R3 // R45 ⇒ U3 = U45 = 13,5 V

Vì R12 nt R345 ⇒ U12 = U – U345 = 22,5 V

Vậy cường độ dòng điện qua R12 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Vì R12 nt (R3 // R45) nên I45 = I12 – I3 = 2,25 – 1,5 = 0,75 A

Vì R4 nt R5 nên I4 = I5 = I45 = 0,75 A

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Ta có: U5 = I5. R5 = 0,75. 12 = 9 V

Vì R4 nt R5 nên U4 = U45 - U5 = 4,5 A

Suy ra Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy R4 = 6 Ω.

Khi K đóng:

Mạch trở thành: {[(R2 // R4) nt R3]// R5} nt R1

Điện trở tương đương:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R234 = R24 + R3 = 12 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Rtd = R1 + R2345 = 10 Ω

Vậy cường độ dòng điện:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U2345 = I2345. R2345 = 21,6 V = U234 = U5

Cường độ dòng điện qua cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U24 = I24.R24 = 5,4 V = U2 = U4

Vậy Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Số chỉ của ampe kế A2: IA2 = I1 – I2 = 2,7 A

Số chỉ của ampe kế A1: IA1 = I3 = 1,8 A

Đáp án:

a) R4 = 6 Ω.

b) IA2 = 2,7 A; IA1 = 1,8 A

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Biết R1 = R3 = 2 Ω; R2 = 3 Ω; R4 = 6Ω; RA ≈ 0; UAB = 5V.

Tìm I1; I2; I3; I4 và số chỉ của ampe kế

Tóm tắt

Biết R1 = R3 = 2 Ω; R2 = 3 Ω, R4 = 6 Ω; RA ≈ 0; UAB = 5V.

Tìm I1; I2; I3; I4 và số chỉ của ampe kế.

Vì RA ≈ 0 nên chập nút M và N khi đó ta có sơ đồ tương đương sau:

Sơ đồ mach:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

(R1 // R3) nt (R2 // R4)

Điện trở tương đương:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Tính được I1 = I3 = I/2 = 5/6 A; I2 = 10/9 A; I4 = 5/9 A

Để tìm số chỉ của ampe kế ta phải quay trở lại sơ đồ chính Tại nút M: Vì I2 > I1 ⇒ cường độ dòng điện qua ampe kế chạy từ N đến M

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: I1 = I3 = 5/6A; I2 = 10/9 A; I4 = 5/9 A; IA = 5/18 A

Bài 5: Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch AB như hình bên. Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế UAB = +12 V. Biết R1 = 6 Ω; R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 1 Ω.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

1. Mắc vào N và B một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế.

2. Thay vôn kế bằng một ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể. Tính hiệu điện thế trên các điện trở và số chỉ của ampe kế.

3. Thay R3 bằng một ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể, mắc vào N và B một biến trở Rx. Thay đổi Rx để am pe kế chỉ 1 A. Xác định giá trị của Rx khi đó.

Tóm tắt

UAB = +12 V. Biết R1 = 6 Ω; R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 1 Ω.

1. Mắc vào N và B một vôn kế có điện trở rất lớn. Tính IRi và UV.

2. Mắc vào N và B một ampe kế có RA <<. Tính URi và IA.

3. Thay R3 bằng một ampe kế có RA <<, mắc vào N và B một biến trở Rx. Thay đổi Rx để am pe kế chỉ 1 A. Xác định giá trị của Rx khi đó.

1. Do vôn kế có điện trở rất lớn nên dòng qua vôn kế coi như bằng không.

Mạch điện gồm: [R1 // (R2 nt R3)] nt R4

R23 = R2 + R3 = 6 Ω;

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

→ RAB = R123 + R4 = 4 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U1 = UAC = I.R123 = 9 V;

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

UNB = UNM + UMB = I3.R3 + I4.R4 = 7,5 V

Vậy vôn kế chỉ 7,5 V.

2. a. RA = 0 nên chập N với B.

Mạch điện gồm: [R1 nt (R3 // R4)] // R2

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R134 = R1 + R34 = 6,75 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U2 = UAB = 12 V

b. Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Tại nút N:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

3. Sơ đồ mạch: (R1 // R2) nt (R4 // Rx).

Ta có:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 và R4 lần lượt là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Trường hợp 1: Dòng điện đi từ N đến M:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Giải được Rx = 1,2 Ω

Trường hợp 2: Dòng điện đi từ M đến N:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Giải được Rx = 2/11 Ω

Bài 6: Cho mạch điện như hình sau: R1 = R4 = 1 Ω; R2 = R3 = 3 Ω; R5 = 0,5 Ω; UAB = 6 V.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

a) Xác định số chỉ của am pe kế ? Biết Ra = 0.

b) Chốt (+) của am pe kế mắc vào đâu?

Tóm tắt

R1 = R4 = 1 Ω; R2 = R3 = 3 Ω; R5 = 0,5 Ω; UAB = 6 V.

a) Xác định số chỉ của am pe kế? Biết Ra = 0.

b) Chốt (+) của am pe kế mắc vào đâu?

a) Khi Ra = 0

- Chập C với D, ta được sơ đồ:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Mạch điện có dạng: [(R3 // R4) nt (R1 // R2) nt R5 ]

Điện trở tương đương:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện trong mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

- Vì C và D là hai điểm có cùng hiệu điện thế nên:

U1 = U2 = I.R12

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U3 = U4 = I.R34

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

⇒ Cường độ dòng điện qua các mạch rẽ:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

- Để tính cường độ dòng điện qua ampe kế ta xét nút C. Tại C có I1 > I3 nên dòng điện qua ampe kế phải là từ C đến D.

⇒ Ia = 1,5A

b) Dấu dương (+) của ampe kế phải nối với C.

Đáp án:

a) Ia = 1,5A

b) Dấu dương (+) của ampe kế phải nối với C.

Bài 7: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 3Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = 8Ω; R5 = 5 Ω; UAB = 18 V. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Tóm tắt

Biết R1 = 3Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = 8Ω; R5 = 5 Ω. U = 18 V. Xác định cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Xét tỉ số: Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9 nên đây là mạch cầu cân bằng.

Vì vậy I5 = 0; U5 = 0. Ta có thể vẽ lại mạch như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch: (R1 nt R2) // (R3 nt R4)

R1 = 3Ω; R2 = 6 Ω; R3 = 4 Ω; R4 = 8Ω; R5 = 5 Ω.

Cường độ dòng điện qua điện trở R1 và R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua điện trở R3 và R4 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: I1 = I2 = 2 A; I3 = I4 = 1,5 A

Bài 8: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết R1 = 10; R2 = Rx = 4; R3 = R4 = 12; Ra = 1. Hiệu điện thế UAB = 20 V.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Tính IA khi.

a) K đóng.

b) K mở.

Tóm tắt

Biết R1 = 10; R2 = Rx = 4 ;

R3 = R4 = 12; Ra = 1; UAB = 20 V.

Tính IA khi:

a) K đóng.

b) K mở.

a) Khi K đóng, ta vẽ lại sơ đồ mạch điện như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch: R1 nt {[R2 nt (R3 // R4)] // (Ra nt Rx)}

Điện trở tương đương

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R234 = R2 + R34 = 4 + 6 = 10 Ω.

Rax = Ra + Rx = 5 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

U234 = Uax = U - U1 = U - I.R1 = 20 - 1,5.10 = 5V

Cường độ dòng điện qua am pe kế là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy am pe kế khi K đóng chỉ 1 A.

b) Khi K mở, ta vẽ lại sơ đồ như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch: R1 nt [R2 // (Ra nt Rx nt R4)] nt R3

Điện trở tương đương: Rax4 = Ra + Rx + R4 = 17 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua mạch chính là

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế cụm R2ax4 là:

U2ax4 = U2 = Uax4 = I.R2ax4

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua ampe kế là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Vậy khi K mở, ampe kế chỉ 0,15 A

Đáp án:

a) IA = 1A

b) IA = 0,15 A

Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết: R1 = 8, R2 = R3 = 4; R4 = 6 . Bỏ qua điện trở của ampe kế, của khóa K và của dây dẫn. Cho UAB = 24 V. Tính IA

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

a) K đóng

b) K mở

Tóm tắt

R1 = 8Ω, R2 = R3 = 4Ω; R4 = 6Ω; UAB = 24 V. Tính IA khi:

a) K đóng; b) K mở

a) Khi K đóng, điểm C và B có thể chập lại với nhau. Ta vẽ lại được mạch điện như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch: R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Điện trở tương đương

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R234 = R23 + R4 = 8 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua cụm R234 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế cụm R23 là: U2 = U3 = U23 = I234.R23 = 3.2 = 6 V

Cường độ dòng điện qua ampe kế là dòng điện qua R3. Ta có:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

b) Khi K mở, ta vẽ lại sơ đồ mạch như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Sơ đồ mạch: [(R1 nt R2) // R4] nt R3

Điện trở tương đương

R12 = R1 + R2 = 12 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Rtd = R124 + R3 = 4 + 4 = 8Ω

Cường độ dòng điện qua mạch chính là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: a) IAd = 1,5 A; b) IAm = 3A

Bài 10: Cho mạch điện như hình vẽ.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Biết R1 = 1/2 Ω; R2 = 1,5ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω; UAB = 5V.

Tính cường độ dòng điện qua R2.

Tóm tắt

R1 = 1/2 Ω; R2 = 1,5ω; R3 = R4 = R5 = 1 Ω; UAB = 5V. Tính I2.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Điện trở tương đương

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R236 = R2 + R36 = 2,5 Ω.

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

R12356 = R1 + R2356 = 1 Ω

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Cường độ dòng điện qua cụm R12356 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Hiệu điện thế cụm R2356 là:

U2356 = U12356 – I12356.R1 = 5 – 5.0,5 = 2,5 V.

Suy ra U236 = U5 = 2,5 V

Cường độ dòng điện qua R2 là:

Cách giải Bài tập Định luật Ôm cho mạch cầu cực hay | Vật Lí lớp 9

Đáp án: I2 = 1 A.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.