Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 80 Bài 22 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 80 Bài 22 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 22 Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 80.

Bài 22 Tiết 1 trang 80 Tập 1

Bài 1 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 22

Trả lời:

Tính: 54 – 8 

Em thực hiện phép trừ chữ số hàng đơn vị: 4 không trừ được 8, em lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục); trừ chữ số hàng chục: 5 – 1 bằng 4, viết 4. Vậy 54 – 8 = 46.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

bài 22

Bài 2 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

73 - 6          22 - 4          34 - 7          60 - 4

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

73 – 6             22 – 4

34 – 7             60 – 4 

bài 22 

Bài 3 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối (theo mẫu).

bài 22

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

40 – 5 = 35;         84 – 8 = 76

61 – 9 = 52;         73 – 9 = 64

Em nối như sau:

bài 22

Bài 4 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên bến có 52 chiếc thuyền. Lúc sau, có 8 chiếc thuyền rời bến. Hỏi trên bến còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Trả lời:

Để biết trên bến còn lại bao nhiêu chiếc thuyền, em thực hiện phép trừ: lấy số chiếc thuyền có trên bến (52 chiếc) trừ đi số chiếc thuyền đã rời bến (8 chiếc). Em có phép tính: 52 – 8 = 44 (chiếc).

Bài giải

Trên bến còn lại số chiếc thuyền là:

52 – 8 = 44 (chiếc)

Đáp sô: 44 chiếc thuyền.

Bài 22 Tiết 2 trang 81 - 82 Tập 1

Bài 1 Trang 81 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Đặt tính rồi tính.

80 - 6          43 - 5          57 - 8          73 - 7

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

80 – 6               43 – 5

57 – 8               73 – 7 

bài 22 

Bài 2 Trang 81 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Nối mỗi con ong với bông hoa thích hợp (theo mẫu).


bài 22

b) Tô màu vàng vào bông hoa ghi số lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất và màu đỏ vào các bông hoa còn lại.

Trả lời:

a) Em thực hiện tính: 60 – 3 = 57 ; 53 – 6 = 47 ; 71 – 9 = 62 ; 95 – 7 = 88

b) Vì 47 < 57 < 62 < 88, nên em tô màu vàng vào bông hoa ghi số lớn nhất là 88, màu xanh vào bông hoa ghi số bé nhất là 47, tô màu đỏ vào hai bông hoa còn lại.

Em nối và tô màu như sau:

bài 22

Bài 3 Trang 81 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đường đến ổ rơm của gà mái mơ đi qua ba phép tính có kết quả bằng nhau. Hãy tô màu cho đường đi đến ổ rơm của gà mái mơ.


bài 22

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính: 

38 + 9 = 47

50 – 3 = 47

30 + 17 = 47

60 – 8 = 52

21 + 26 = 47

55 – 9 = 46

54 – 6 = 48


Sau khi thực hiện xong các phép tính, em thấy con đường chứa 3 phép tính 38 + 9; 30 + 17 và 50 – 3 là có kết quả bằng nhau. Nên em tô màu như sau: 


bài 22

Bài 4 Trang 82 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Cây mít nhà bà có 32 quả. Có 5 quả mít chín và được bà lấy xuống. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả mít?

Trả lời:

Để tính được trên cây còn lại bao nhiêu quả mít, em thực hiện phép tính trừ: lấy số quả mít mà trên cây nhà bà có (32 quả) trừ đi số quả mít chín và được bà lấy xuống (5 quả). Em có phép tính: 32 – 5 = 27 (quả).

Bài giải

Trên cây còn lại số quả mít là:

32 – 5 = 27 (quả)

Đáp số: 27 quả mít.

Bài 22 Tiết 3 trang 82 - 83 Tập 1

Bài 1 Trang 82 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Đặt tính rồi tính.

45 - 6          20 - 9          72 - 4          80 - 7

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số đặt thẳng cột với nhau, sau đó trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

45 – 6                 20 – 9

72 – 4                 80 – 7 

bài 22 

Bài 2: Trang 82 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ trống.

bài 22

Trả lời:

Em thực hiện phép tính:

a) 62 + 8 = 70;     70 – 3 = 67

b) 30 – 2 = 28;     28 + 8 = 36

Em điền kết quả ô trống như sau: 

bài 22


Bài 3 Trang 82 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn chim sẽ vào tổ ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Bạn chim sẽ vào tổ nào?

bài 22

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính: 

50 – 5 = 45; 

55 – 9 = 46; 

51 – 7 = 44. 

Sau khi thực hiện xong các phép tính, em thấy phép tính 55 – 9 (bằng 46) có kết quả lớn nhất, nên bạn chim sẽ vào tổ B. 

B. 55 – 9

Bài 4 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết mỗi số 40, 50, 70 vào một ô trống để được các phép tính đúng.

bài 22

Trả lời:

Em thấy 90 – 50 = 40 nên ở ô trống đầu tiên em điền 50

Lại thấy 70 – 30 = 40 nên em điền được như sau:

bài 22


 

Bài 5 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Chó nặng 25 kg. Chó nặng hơn khỉ 7 kg. Hỏi khỉ nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời:

Chó nặng hơn khỉ 7 kg nên để tính cân nặng của khỉ, em lấy cân nặng của chó là 25 kg trừ đi 7 kg. Em thực hiện phép tính 25 – 7 = 18 kg. Em trình bày như sau:

Bài giải

Khỉ nặng số ki-lô-gam là:

25 – 7 = 18 (kg)

Đáp số: 18 ki-lô-gam.

Bài 22 Tiết 4 trang 83 - 84 Tập 1

Bài 1 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số?

Số bị trừ

52

77

23

24

70

Số trừ 

4

8

6

9

30

Hiệu


Trả lời:

Em thực hiện phép trừ theo cột dọc và được kết quả như sau:

Số bị trừ

52

77

23

24

70

Số trừ 

4

8

6

9

30

Hiệu

48

69

17

15

40

Bài 2 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Mỗi chiếc ví sẽ được đặt vào chiếc túi ghi phép tính có kết quả là số ghi trên chiếc ví đó. Em hãy nối để tìm túi đựng cho mỗi chiếc ví.

bài 22

Trả lời:

Em thực hiện tính: 25 – 6 = 19 ; 60 – 9 = 51 ; 91 – 5 = 86.

Em nối như sau:

bài 22


 

Bài 3 Trang 84 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả tính 50 + 20 – 7 là:

A. 53         B. 63         C. 73

b) Kết quả tính 42 – 5 + 18 là:

A. 35         B. 45         C. 55

Trả lời:

a) Phép tính: 50 + 20 – 7

Tính 50 + 20 = 70

70 – 7 = 63

Vậy 50 + 20 – 7 = 63 

Em khoanh vào B

bài 22 

b) Phép tính 42 – 5 + 18

Tính 42 – 5 = 37

37 + 18 = 55

Vậy 42 – 5 + 18 = 55

Em khoanh vào C

bài 22

Bài 4 Trang 84 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Mi vẽ một bức tranh có 33 bông hoa màu đỏ và màu vàng, trong đó có 9 bông hoa màu đỏ. Hỏi có bao nhiêu bông hoa đươc Mi tô màu vàng?

Trả lời:

Để biết được bức tranh Mi vẽ có bao nhiêu bông hoa tô màu vàng, em thực hiện phép trừ: lấy số bông hoa màu đỏ và màu vàng (33 bông) trừ đi số bông hoa màu đỏ (9 bông). Em có phép tính: 33 – 9 = 24 (bông).

Bài giải

Số bông hoa màu vàng đã được Mi tô là:

33 – 9 = 24 (bông)

Đáp số: 24 bông hoa.

Bài 5 Trang 84 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Châu chấu bật nhảy đến các bụi cỏ ghi số theo thứ tự các số là kết quả của các phép tính dưới đây.

bài 22

Em hãy tô màu các bụi cỏ mà châu chấu nhảy đến.

bài 22

Trả lời:

Em thực hiện lần lượt từng phép tính trừ: 

20 – 8 = 12

40 – 6 = 34

32 – 9 = 23

52 – 7 = 45

Em lần lượt tô màu vào các bụi cỏ 12; 34; 23 và 45. Em có kết quả như sau: 

bài 22

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên