Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 120 Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 120 Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 33 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 120.

Bài 33 Tiết 1 trang 120 - 121 Tập 1

Bài 1 Trang 120 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính nhẩm.

a) 6 + 7 = ……         b) 8 + 6 = ……

  7 + 6 = ……           6 + 8 = ……

  13 – 7 = ……            14 – 8 = ……

  13 – 6 = ……         14 – 6 = ……

c) 9 + 3 = …….

  3 + 9 = …….

  12 – 3 = ……

  12 – 9 = ……

Trả lời:

Em thực hiện cộng, trừ các phép tính có nhớ được kết quả như sau:

a) 6 + 7 = 13         b) 8 + 6 = 14

  7 + 6 = 13           6 + 8 = 14

  13 – 7 = 6            14 – 8 = 6

  13 – 6 = 7         14 – 6 = 8

c) 9 + 3 = 12

  3 + 9 = 12

  12 – 3 = 9

  12 – 9 = 3

Bài 2 Trang 120 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Nối mỗi bông hoa với lọ hoa tương ứng (theo mẫu).

bài 33

b) Viết tên các lọ hoa theo thứ tự kết quả phép tính ở mỗi lọ hoa từ bé đến lớn: A, ………………

c) Tô màu đỏ vào lọ hoa nối với nhiều bông hoa nhất, màu xanh vào lọ hoa nối với ít bông hoa nhất.

Trả lời:

Em thực hiện tính:

7 + 4 = 11 ;       9 + 6 = 15

8 + 5 = 13 ;       6 + 6 = 12.

Em thực hiện nối như sau:

a) 

bài 33

b) Em thấy: 7 + 4 = 11 < 6 + 6 = 12 < 8 + 5 = 13 < 9 + 6 = 15. Em sắp xếp tên các lọ hoa theo thứ tự kết quả phép tính ở mỗi lọ hoa từ bé đến lớn: A, D, C, B

c) Lọ hoa A có 2 bông hoa; lọ hoa B có 3 bông hoa; lọ hoa C có 4 bông hoa; lọ hoa D có 3 bông hoa.

Em tô màu như sau:

bài 33

Bài 3 Trang 121 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số?

bài 33

Trả lời:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt được kết quả như sau:

bài 33

Bài 4 Trang 121 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Lớp 2B có 12 bạn tham gia học võ, số bạn tham gia học đàn ít hơn số bạn tham gia học võ là 4 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu bạn tham gia lớp học đàn?

Trả lời:

Để tìm được số bạn tham gia học đàn, em lấy số bạn tham gia học võ (12 bạn) trừ đi số 4 bạn (số bạn học đàn ít hơn số bạn học võ). Em có phép tính: 12 – 4 = 8 bạn. 

Bài giải

Lớp 2B có số bạn tham gia lớp học đàn là:
 12 – 4 = 8 (bạn)

Đáp số: 8 bạn.

Bài 33 Tiết 2 trang 121 - 122 Tập 1

Bài 1 Trang 121, 122 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Rô-bốt hái dưa hấu cho vào sọt có số là kết quả phép tính ghi trên quả dưa đó.

bài 33

a) Số?

Sọt

A

B

C

D

Số quả dưa hái được

5
b) Viết tên sọt A, B, C, D vào chỗ chấm thích hợp.

Sọt …… có nhiều dưa nhất.                                   

Sọt …… có ít dưa nhất.

Sọt …… và sọt …… có số dưa bằng nhau.

Trả lời:

Em thực hiện tính thấy:

6 = 12 – 6 = 13 – 7 = 14 – 8 = 15 – 9 = 11 – 5.

Sọt A có 5 quả dưa.

7 = 16 – 9 = 15 – 8 = 11 – 4 = 12 – 5.

Sọt B có 4 quả dưa.

10 = 9 + 1 = 8 + 2 

Sọt C có 2 quả dưa.

13 = 9 + 4 = 10 + 3 = 7 + 6 = 8 + 5 

Sọt D có 4 quả dưa.

Em điền như sau:

a) Số?

Sọt

A

B

C

D

Số quả dưa hái được

5

4

2

4

b) Em thấy: 2 < 4 < 5. Do đó, sọt C có ít dưa nhất; sọt A có nhiều dưa nhất.

Em điền như sau:

Sọt A có nhiều dưa nhất.                             

Sọt C có ít dưa nhất.

Sọt B và sọt D có số dưa bằng nhau.

Bài 2 Trang 122 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

>; <; = ?

a) 6 + 8 …… 13       9 + 4 …… 14       5 + 6 …… 11

b) 4 + 7 …… 7 + 4       4 + 7 …… 4 + 8

4 + 7 …… 4 + 6

Trả lời:

Em thực hiện tìm kết quả phụ của mỗi phép tính rồi so sánh. Em điền được kết quả như sau:

a) 6 + 8 > 13       9 + 4 < 14       5 + 6 = 11

b) 4 + 7 = 7 + 4       4 + 7 < 4 + 8

4 + 7 > 4 + 6

Bài 3 Trang 122 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phải lấy hai trong bốn túi gạo nào đặt lên đĩa cân bên phải để cân thăng bằng.

bài 33

Trả lời:

Em quan sát thấy cân nặng của 2 túi gạo ở đĩa cân bên trái là: 3 kg + 9 kg = 12 kg.

Vậy em cần chọn 2 túi gạo có tổng cân nặng là 12 kg để cân thăng bằng.

+ (2) = 6 + 7 = 13 kg

+ (2) = 8 + 7 = 15 kg

+ (4) = 7 + 5 = 12 kg.

Do đó em khoanh đáp án C.

bài 33 

Bài 4 Trang 122 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Một cửa hàng buổi sáng bán được 9 máy tính, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 4 máy tính. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu máy tính.

Trả lời:

Để tìm được số máy tính bán được trong buổi chiều, em lấy số máy tính bán được trong buổi sáng (9) cộng với 4 (số máy tính buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng). Em có phép tính: 9 + 4 = 13 cái.

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số máy tính là:

9 + 4 = 13 (cái)

Đáp số: 13 cái máy tính.

Bài 33 Tiết 3 trang 123 - 124 Tập 1

Bài 1 Trang 123 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

bài 33

a) Số?

Toa

A

B

C

D

E

Kết quả phép tính

100

b) Viết tên toa thích hợp vào chỗ chấm.

Toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất là toa……, toa ghi phép tính có kết quả bé nhất là toa……

Những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60 là toa ……… và toa ………

Những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 là  toa ……… và toa ………

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

70 + 30 = 100 ;      86 – 56 = 30

73 – 13 = 60 ;      92 – 42 = 50

20 + 50 = 70.

Em điền như sau:

a) Số?

Toa

A

B

C

D

E

Kết quả phép tính

100

30

60

50

70

b) Ta có: 30 < 50 < 60 < 70 < 100. Em điền như sau:

Toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất là toa A, toa ghi phép tính có kết quả bé nhất là toa B

Những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 60 là toa B và toa D

Những toa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 50 và bé hơn 100 là toa C và toa E

Bài 2 Trang 123 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Đặt tính rồi tính.

47 + 25          62 - 17          28 + 43

………            ………            ………

………            ………            ………

………            ………            ………

Trả lời: 

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt chữ số hàng đơn vị, rồi cộng, trừ lần lượt chữ số hàng chục.

Em được kết quả như sau:

47 + 25       62 – 17       28 + 43

bài 33 

Bài 3 Trang 124 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Nối (theo mẫu).

Tìm chỗ đỗ ô tô.

bài 33

b) Viết tên bến đỗ thích hợp vào chỗ chấm.

Bến …… không có ô tô đỗ.

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

28 + 15 = 16 + 27 = 43 ; 

14 + 16 = 65 – 35 = 30 ; 

72 – 45 = 61 – 34 =  27 ; 

66 – 12 = 25 + 29 = 54 ; 

34 + 16 = 95 – 45 = 50; 

Em nối như sau:

a) 

bài 33

b) Bến G không có ô tô đỗ.

Bài 4 Trang 124 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Một đội đồng diễn thể dục gồm có 56 người mặc áo đỏ và 28 người mặc áo vàng. Hỏi số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng là bao nhiêu người?

Trả lời: 

Để biết được số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng là bao nhiêu người, em lấy số người mặc áo đỏ (56 người) trừ đi số người mặc áo vàng (28 người). 

Bài giải

Số người mặc áo đỏ nhiều hơn số người mặc áo vàng số người là:

56 – 28 = 28 (người)

Đáp số: 28 người.

Bài 33 Tiết 4 trang 125 Tập 1

Bài 1 Trang 125 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a)

bài 33

b) 13 + 13 + 13 + 13 = ………

5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =……….

Trả lời:

a) Em thực hiện trừ, cộng lần lượt từ trái sang phải:

 25 – 9 = 16

16 + 8 = 24

34 + 7 = 41

41 – 6 = 35

35 + 8 = 43

Em điền như sau:

bài 33

b) Em thực hiện cộng trừ trái sang phải:

13 + 13 = 26 

26 + 13 = 39

39 + 13 = 52

Vậy 13 + 13 + 13 + 13 = 52

5 + 5 = 10

10 + 5 = 15

15 + 5 = 20

20 + 5 = 25

25 + 5 = 30

30 + 5 = 35

Vậy 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

Bài 2 Trang 125 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số? 

bài 33

Trả lời:

Em quan sát: 3 + 4 = 7 ; 4 + 2 = 6 nên quy luật của bài toán là 2 số ở dưới cộng lại bằng số ở trên. 

Em điền như sau:

bài 33

Bài 3 Trang 125 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho bảng bên:

bài 33

a) Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có trong bảng là ……

b) Hai số trong bảng có tổng bằng 24 là số …… và ……

c) Ba số trong bảng có tổng bé nhất là các số ……, …… và ……

Trả lời:

a) Số lớn nhất trong bảng là: 45; số bé nhất là: 11.

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có trong bảng là: 45 – 11 = 34.

b) Hai số trong bảng có tổng bằng 24 là số 11 và 13.

c) Ba số trong bảng có tổng bé nhất là các số 11, 12 và 13.

Bài 4 Trang 125 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Một ao sen có 62 nụ sen. Sáng nay đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Hỏi lúc này ao sen còn lại bao nhiêu nụ sen chưa nở?

Trả lời:

Ao sen có 62 nụ sen, đã có 35 nụ sen nở thành hoa. Để biết ao sen còn lại bao nhiêu nụ sen chưa nở, em thực hiện phép trừ lấy số nụ sen (62) trừ số nụ sen đã nở (35), em có phép tính: 62 – 35 = 27 nụ

Bài giải

Lúc này ao sen còn lại số nụ sen chưa nở là:

62 – 35 = 27 (nụ)

Đáp số: 27 nụ.

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên