Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 5 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 5 Bài 1 Ôn tập các số đến 100 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 1: Ôn tập các số đến 100 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 5.

Bài 1 Tiết 1 trang 5 - 6 Tập 1

Bài 1 Trang 5 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết (theo mẫu)

Chục 

Đơn vị

Viết số

Đọc số

bài 1

2

5

25

Hai mươi lăm

bài 1

bài 1

bài 1

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

+ Khung thứ nhất

bài 1 có 2 chục quả táo và thêm 5 quả táo là 25 quả táo, hay đọc là hai mươi lăm.

+ Khung thứ hai

bài 1 có 3 chục quả táo và thêm 4 quả táo là 34 quả táo, hay đọc là ba mươi tư.

+ Khung thứ ba

bài 1 có 4 chục quả táo là 40 quả táo, hay đọc là bốn mươi.

+ Khung thứ tư

bài 1 có 3 chục quả táo và thêm 1 quả táo là 31 quả táo, hay đọc là ba mươi mốt.

Em có bảng đáp án:

Chục 

Đơn vị

Viết số

Đọc số

bài 1

2

5

25

Hai mươi lăm

bài 1

3

4

34

Ba mươi tư

bài 1

4

0

40

Bốn mươi

bài 1

3

1

31

Ba mươi mốt

Bài 2 Trang 5 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết số thích hợp vào con cá mà mèo câu được (theo mẫu).

bài 1

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

+ Con mèo có 2 chục và 4 đơn vị, nên con cá mà mèo câu được có kết quả là 24, hay viết 24.

+ Con mèo có 4 chục và 1 đơn vị, nên con cá mà mèo câu được có kết quả là 41, hay viết 41.

Tương tự như trên, em có kết quả:

bài 1

Bài 3 Trang 6 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết vào ô trống (theo mẫu).

Số gồm

Viết số

Đọc số

6 chục và 4 đơn vị

64

Sáu mươi tư

5 chục và 5 đơn vị

82

Chín mươi mốt

Trả lời: 

Em thấy:

+ 6 chục và 4 đơn vị, viết là 64, hay đọc là sáu mươi tư.

+ 5 chục và 5 đơn vị, viết là 55, hay đọc là năm mươi lăm.

+ 82 gồm có 8 chục và 2 đơn vị, hay đọc là tám mươi hai.

+ Chín mươi mốt, gồm 9 chục và 1 đơn vị, hay viết là 91.

Em có bảng đáp án:

Số gồm

Viết số

Đọc số

6 chục và 4 đơn vị

64

Sáu mươi tư

5 chục và 5 đơn vị

55

Năm mươi lăm

8 chục và 2 đơn vị

82

Tám mươi hai

9 chục và 1 đơn vị

91

Chín mươi mốt

Bài 4 Trang 6 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

bài 1

a) Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60.

b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất, màu xanh vào toa ghi số bé nhất.

c) Viết tiếp vào chỗ chấm.

Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là:

………………………………………………………………………

Trả lời:

a) Tô màu vàng vào toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60 là: 47; 59.

b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất là 56, màu xanh vào toa ghi số bé nhất là 48.

bài 1

c) Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là: 59, 56, 51, 53.

Bài 1 Tiết 2 trang 6 - 7 Tập 1

Bài 1 Trang 6 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số?

bài 1

Trả lời:

Em thấy:

+ 67 gồm có 6 chục và 7 đơn vị nên ta viết là 67 = 60 + 7.

+ 54 gồm có 5 chục và 4 đơn vị nên ta viết là 54 = 50 + 4.

+ 88 gồm có 8 chục và 8 đơn vị nên ta viết là 88 = 80 + 8.

+ 36 gồm có 3 chục và 6 đơn vị nên ta viết là 36 = 30 + 6.

Em điền được như sau:

bài 1

Bài 2 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

bài 1

Viết các số ghi trên mỗi chiếc giày theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ……………………………………………

Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy: Chiếc giày 37 < 39 < 40 < 43

Vậy em sắp xếp các số ghi trên mỗi chiếc giày theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: 37, 39, 40, 43.

Từ lớn đến bé: 43, 40, 39, 37.

Bài 3 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số?

Số

Số chục

Số đơn vị

47

4

7

62778089Trả lời:

Em thấy:

Số 47 gồm có 4 chục và 7 đơn vị.

Số 62 gồm có 6 chục và 2 đơn vị.

Số 77 gồm có 7 chục và 7 đơn vị.

Tương tự như trên, em có bảng đáp án:

Số

Số chục

Số đơn vị

47

4

7

62

6

2

77

7

7

80

8

0

89

8

9

Bài 4 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ ba thẻ số bên.

…………………………………………………………

bài 1

Trả lời:

Để lập số có hai chữ số, em lấy ra 2 thẻ số bất kì từ ba thẻ trên và sắp theo thứ tự để được số cần lập.

Các số có hai chữ số được lập là: 25, 28, 52, 58, 82, 85.

Bài 1 Tiết 3 trang 8 - 9 Tập 1

Bài 1 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dưới đây là sơ đồ ghế của một phòng họp, mỗi người 1 ghế.

Em ước lượng: khoảng …… chục ghế

Em đếm được: ……ghế

bài 1

Trả lời:

Quan sát tranh rồi em thực hiện ước lượng sau đó thực hành đếm số ghế của phòng học. Mỗi hàng là một nhóm, em thấy mỗi nhóm có 1 chục, có 4 hàng nên có 4 nhóm chục. 

Vậy em điền được

Em ước lượng: khoảng chục ghế

Em đếm được: 42 ghế

Bài 2 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên gồm các hình vuông và hình tam giác được xếp bởi các que tính.

Em ước lượng: khoảng ……chục que tính

Em đếm được: ……que tính 

bài 1

Trả lời:

Quan sát tranh rồi em thực hiện ước lượng sau đó thực hành đếm số que tính. Em nhóm được 6 nhóm nên em ước lượng có 6 nhóm chục. Em điền như sau:

Em ước lượng: khoảng 6 chục que tính

Em đếm được: 59 que tính 

Bài 3 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối (theo mẫu).

bài 1

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, hay viết là 63 = 60 + 3

Số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị, hay viết là 49 = 40 + 9

Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị, hay viết là 55 = 50 + 5

Số 81 gồm 8 chục và 1 đơn vị, hay viết là 81 = 80 + 1

Vậy em nối như sau:

bài 1

Bài 4 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Việt đã ghép mỗi miếng bìa (E, G, H, K) vào một ô trống (A, B, C, D) để được bảng các số từ 1 đến 100.

Việt ghép như sau:

Ghép E vào C.

Ghép …… vào …….

Ghép …… vào …….

Ghép …… vào ……

bài 1

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các số ở miếng bìa E, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa G, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa H, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa K, số bé nhất là ……

Trả lời:

a) Quan sát tranh em thấy:

Số liền trước số 63 là số 62, số liền trước số 73 là số 72, số liền sau số 64 là số 65, số liền sau số 74 là số 75. Vậy ghép E vào C.

Tương tự như trên em có kết quả sau:

Ghép E vào C.

Ghép G vào B

Ghép H vào A

Ghép K vào D

b) Quan sát tranh em thấy:

Trong các số ở miếng bìa E, số bé nhất là 63

Trong các số ở miếng bìa G, số bé nhất là 27

Trong các số ở miếng bìa H, số bé nhất là 23

Trong các số ở miếng bìa K, số bé nhất là 67

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên