Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29 Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 | Kết nối tri thức

Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29 Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 2 Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 29.

Bài 7 Tiết 1 trang 29 Tập 1

Bài 1 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Tính 8 + 5.

          bài 7

Tách: 5 = …… + ……

8 + …… = ……

10 + …… = ……

8 + 5 = ……

b) Tính 9 + 3.

Đếm tiếp: 9, …, …, …             9 + 3 = ……

Trả lời: 

a)

Tách: 5 = 2 + 3

8 + 2 = 10 

10 + 3 = 13

8 + 5 = 13

b) Đếm tiếp: 9, 10, 11, 12                9 + 3 = 12

Bài 2 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

a) Tính 8 + 4.

bài 7

Tách: 4 = …… + ……

8 + …… = ……

10 + …… = ……

8 + 4 = ……

b) Tính.

9 + 4 = ……            8 + 6 = ……            9 + 2 = ……

Trả lời:

a) Tách: 4 = 2 + 2

8 + 2 = 10

10 + 2 = 12

8 + 4 = 12

Em thực hiện cộng tương tự và được kết quả như sau:

b) 9 + 4 = 13            8 + 6 = 14            9 + 2 = 11

Bài 3 Trang 29 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) 8 + 5 = ……                b) 8 + 4 = ……

5 + 8 = ……                    4 + 8 = ……

c) 9 + 3 = ……                d) 9 + 4 = ……

3 + 9 = ……                     4 + 9 = ……

Trả lời:

Em thực hiện cộng và được kết quả như sau:

a) 8 + 5 = 13              b) 8 + 4 = 12

5 + 8 = 13                4 + 8 = 12 

c) 9 + 3 = 12              d) 9 + 4 = 13

3 + 9 = 12                4 + 9 = 13

Bài 7 Tiết 2 trang 30 - 31 Tập 1

Bài 1 Trang 30 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Tính 6 + 9.

Cách 1:

Tách: 9 = 4 + ……

6 + …… = ……

10 + …… = ……

6 + 9 = ……

           Cách 2:

Tách: 6 = …… + 1

1 + 9 = ……

10 + …… = ……

6 + 9 = ……

Trả lời:

           Cách 1:

Tách: 9 = 4 + 5

6 + 4 = 10

10 + 5 = 15

6 + 9 = 15

           Cách 2:

Tách: 6 = 5 + 1

1 + 9 = 10

10 + 5 = 15

6 + 9 = 15

Bài 2 Trang 30 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Số?

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

1118

b) Tính.

9 + 5 – 4 = ……                   10 – 3 + 6 = ……

Trả lời:

a) Em thực hiện theo cột dọc có kết quả như sau:

Số hạng

9

9

9

9

9

9

9

9

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

11

12

13

14

15

16

17

18

b) Em thực hiện tính lần lượt từ trái qua phải:

9 + 5 – 4 = …

9 + 5 = 14

14 – 4 = 10

Vậy 9 + 5 – 4 = 10

10 – 3 + 6 = …

10 – 3 = 7

7 + 6 = 13

10 – 3 + 6 = 13

Em được kết quả như sau:

9 + 5 – 4 = 10                   10 – 3 + 6 = 13

Bài 3 Trang 30 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối mỗi con mèo với con cá bắt được (theo mẫu).

bài 7

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính trong các con mèo. Nối con mèo vào những con cá ghi phép tính có cùng kết quả.

8 + 6 = 14                  9 + 4 = 13

9 + 3 = 12                  9 + 8 = 17

Em nối được như sau: 

bài 7

Bài 4 Trang 31 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

bài 7

Trong hình bên có:

a) …… hình tam giác.

b) …… hình tròn.

c) Có tất cả bao nhiêu hình tròn và hình tam giác?

…… + …… = ……

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy:

bài 7

Trong hình bên có:

a) 8 hình tam giác.

b) 9 hình tròn.

c) Có tất cả bao nhiêu hình tròn và hình tam giác?

8 + 9 = 17

Bài 7 Tiết 3 trang 31 - 32 Tập 1

Bài 1 Trang 31 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

     a) Tính 7 + 4.

      bài 7

b) Tính 7 + 7 

bài 7

Trả lời: 

Em lần lượt thực hiện phép tính từ trái qua phải được như sau:

bài 7

bài 7

Bài 2 Trang 31 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Số?

7

7

7

7

7

7

7

3

4

5

6

7

8

9

+

10

16

Trả lời:

Em thực hiện phép tính theo cột dọc được đáp án bảng sau:

7

7

7

7

7

7

7

3

4

5

6

7

8

9

+

10

11

12

13

14

15

16

b) Nối (theo mẫu):

bài 7

Trả lời:

       Em thực hiện phép tính trong các quả bóng bay

       9 + 3 = 12;                  7 + 4 = 11;

       7 + 3 = 10;                  7 + 7 = 14

       7 + 6 = 13;                  7 + 9 = 16;                             7 + 8 = 15

Sau đó em thực hiện nối tương ứng như sau:

bài 7

Bài 3 Trang 32 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

bài 7

Trả lời:

Em thực hiện tách để tính hoặc đếm thêm để tính, em được kết quả như sau:

bài 7

Bài 4 Trang 32 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Số?

Số hạng

8

8

8

8

8

8

8

8

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

1017

Trả lời:

Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

Số hạng

8

8

8

8

8

8

8

8

Số hạng

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng

10

11

12

13

14

15

16

17

Bài 5 Trang 32 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Trên sân có 8 con gà và 6 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

Trả lời:

Để tính số gà và vịt, em lấy số gà (8 con) cộng với số vịt (6 con). Em có phép tính: 8 + 6 = 14

Bài giải

Cả gà và vịt có số con là:

8 + 6 = 14 (con)

Đáp số: 14 con.

Bài 7 Tiết 4 trang 32 - 33 Tập 1

Bài 1 Trang 32 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Số?

+

6

6

6

6

6

6

6

4

5

6

7

8

9

10

10


16

b) 

bài 7

Trả lời:

a) Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

+

6

6

6

6

6

6

6

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

b) Quan sát tranh em thấy:  

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

3 + 3 = 6

6 + 6 = 12

Do đó, quy luật của bài này là: 2 số ở dưới cộng lại bằng số ở trên.

2 + 1 = 3 (điền 3)

3 + 3 = 6 (điền 6)

6 + 6 = 12 (điền 12)

12 + 12 = 24 (điền 24)

Em điền như sau:

bài 7

Bài 2 Trang 32 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

a)

bài 7

b) 

bài 7

Trả lời:

Em cộng lần lượt từ trái sang phải:

6 + 6 = 12

12 + 6 = 18

8 + 6 = 14 

14 – 4 = 10

10 + 6 = 16

Em điền như sau:

a) 

bài 7

b) 

bài 7

Bài 3 Trang 33 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).


bài 7

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính trong các con ong, thực hiện phép tính trong các bông hoa. Nối con ong vào những bông hoa ghi phép tính có cùng kết quả.

8 + 5 = 13; 7 + 6 = 13

8 + 4 = 12; 7 + 5 = 12

9 + 8 = 17; 8 + 9 = 17

8 + 3 = 11; 6 + 5 = 11

9 + 5 = 14; 6 + 8 = 14

Em nối được như sau:

bài 7

Bài 4 Trang 33 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Nhóm học hát có 8 bạn nữ và 7 bạn nam. Hỏi nhóm học hát có tất cả bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Để biết nhóm học hát có tất cả bao nhiêu bạn, em thực hiện phép cộng lấy số bạn nữ (8 bạn) cộng với số bạn nam (7 bạn). Em có phép tính: 8 + 7 = 15

Bài giải:

Nhóm học hát có tất cả số bạn là:

7 + 8 = 15 (bạn)

Đáp số: 15 bạn.


 

Bài 7 Tiết 5 trang 33 - 34 Tập 1

Bài 1 Trang 33,34 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Số?

a) 

+

6

6

7

8

9

8

7

9

5

6

4

5

7

6

7

9


12


18

b) 

bài 7 

Trả lời:

a) Thực hiện phép tính theo cột em có kết quả sau:

+

6

6

7

8

9

8

7

9

5

6

4

5

7

6

7

9

11

12

11

13

16

14

14

18

b) Em thực hiện tính các phép tính từ trái qua phải:

9 + 6 = 15 ; 15 – 5 = 10

Em điền như sau:

bài 7

Bài 2 Trang 34 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 7

Bạn Sao hái được các cây nấm ghi phép tính có kết quả là 14. Số cây nấm bạn Sao hái được là:

A. 3                 B. 4                 C. 5

b) Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm.

Các phép tính có kết quả lớn hơn 14 là: ………………

Các phép tính có kết quả bé hơn 14 là: ………………

Trả lời:

Em thực hiện tính:

9 + 5 = 14 ; 7 + 7 = 14 ; 5 + 8 = 13; 10 + 4 = 14 ; 8 + 6 = 14 ; 9 + 6 = 15 ; 8 + 4 = 12 ; 9 + 7 = 16 ; 

8 + 9 = 17

Có 4 phép tính bằng 14

Bạn Sao hái được các cây nấm ghi phép tính có kết quả là 14. Số cây nấm bạn Sao hái được là:

bài 7

b) Viết phép tính thích hợp vào chỗ chấm.

Các phép tính có kết quả lớn hơn 14 là: 9 + 7; 8 + 9; 9 + 6

Các phép tính có kết quả bé hơn 14 là: 8 + 4; 5 + 8

Bài 3 Trang 34 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

bài 7

Tổng số khối lập phương nhỏ ở hình A và hình B là:

…… + …… = ……

Trả lời:

Quan sát hình em thấy hình A có 8 khối lập phương nhỏ, hình B có 4 khối lập phương nhỏ

Tổng số khối lập phương nhỏ ở hình A và hình B là:

8 + 4 = 12

Bài 4 Trang 34 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

bài 7

Trong bốn con xúc xắc ở trên, hai con xúc xắc có hiệu số chấm ở mặt trên bằng 3 là:

A. Xúc xắc 2 và 4                 B. Xúc xắc 1 và 3

C. Xúc xắc 1 và 4

Trả lời:

Hiệu số chấm trên xúc xắc 2 và 4 là: 4 – 3 = 1

Hiệu số chấm trên xúc xắc 1 và 3 là: 6 – 5 = 1

Hiệu số chấm trên xúc xắc 1 và 4 là: 6 – 3 = 3

Em khoanh vào C.

bài 7

Tham khảo giải sgk Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên