Toán lớp 2 Bài 7 Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 trang 26 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 7 Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 trang 26 - Kết nối tri thức

Video giải Toán 2 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 trang 26 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 27)

Bài 1 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Tính 9 + 6 

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) Tính 8 + 6

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) Tách: 6 = 1 + 5

  • 9 + 1 = 10
  • 10 + 1 = 15

9 + 6 = 15

b) Tách: 6 = 2 + 4

  • 8 + 2 = 10
  • 10 + 4 = 14

8 + 6 = 14

Bài 2 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Tính 9 + 2.

Đếm tiếp:            9 + 2 = ?

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

c) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) Điền số 11

b)

*) Tính 9 + 3

Tách: 3 = 1 + 2

  • 9 + 1 = 10
  • 10 + 2= 12

9 + 3 = 12

*) Tính 9 + 7

Tách: 7 = 1 + 6

  • 9 + 1 = 10
  • 10 + 6 = 16

9 + 7 = 16

c) 

8 + 3 = 11

8 + 5 = 13

9 + 4 = 13

Luyện tập (trang 27 - 29)

Bài 1 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính 3 + 8.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

3 + 8 = 11

Bài 2 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

+

9

9

9

9

9

9

9

9

2

3

4

5

6

7

8

9


11

?

?

?

?

?

?

?

Hướng dẫn giải

+

9

9

9

9

9

9

9

9

2

3

4

5

6

7

8

9


11

12

13

14

15

16

17

18

Bài 3 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

9 + 5 + 3

6 + 3 + 4

10 – 2 + 5

Hướng dẫn giải

9 + 5 + 3 = 14 + 3 = 17

6 + 3 + 4 = 9 + 4 = 13

10 – 2 + 5 = 8 + 5 = 13

Bài 4 trang 27 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

Tính:

8 + 6 = 14;            9 + 2 = 11;

9 + 6 = 15             9 + 3 = 12

Nối:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 5 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

8 + 4 = 12 hoặc 4 + 8 = 12

Luyện tập (trang 29 - 30)

Bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Tính 7 + 5.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) Tính 7 + 6.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 2 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Số? 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) Mai tách 14 que tính thành hai nhóm. Em hãy tìm số que tính ở nhóm 2 trong bảng sau:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a)

Số hạng 

7

7

7

7

7

7

Số hạng

4

5

6

7

8

9

Tổng

11

12

13

14

15

16


b) 

Nhóm 1

Nhóm 2

10

4

9

5

8

6

7

7

Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) Tính 8 + 7

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) Tính 8 + 5

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

c) Tính 8 + 8

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

d) Tính 6 + 5

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b)

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

c) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

d) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 4 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

+

8

8

8

8

8

8

8

3

4

5

6

7

8

9


11

12

13

14

15

16

17


Bài 5 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Hỏi cả quần áo và sách vở, lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn giải

Cả quần áo và sách vở, lớp em đã quyên góp được số thùng là:

8 + 5 = 13 (thùng)

Đáp số: 13 thùng

Luyện tập (trang 30 - 31)

Bài 1 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b)

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) 

Tính:

6 + 4 = 10

6 + 5 = 11

6 + 6 = 12

6 + 7 = 13

6 + 8 = 14

6 + 9 = 15

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 2 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

a) 

6 + 5 = 11

11 + 7 = 18

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7 

b) 

5 + 2 = 7

7 + 6 = 13

13 + 4 = 17

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7 

Bài 3 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm hai phép tính có cùng kết quả.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

6 + 7 = 13             7 + 7 = 14

7 + 4 = 11             7 + 6 = 13

6 + 9 = 15             6 + 6 = 12

7 + 8 = 15             6 + 8 = 14

6 + 5 = 11             7 + 5 = 12

Ta có:

6 + 7 = 7 + 6                   7 + 7 = 6 + 8

7 + 4 = 6 + 5                   7 + 8 = 6 + 9

6 + 6 = 7 + 5 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 4 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 7 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa?

Hướng dẫn giải

Đoàn tàu có tất cả số toa là:

4 + 7 = 11 (toa)

Đáp số: 11 toa


Luyện tập (trang 32)

Bài 1 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số hạng

6

7

8

9

8

7

Số hạng

5

6

6

7

5

7

Tổng

11

?

?

?

?

?


Hướng dẫn giải

Số hạng

6

7

8

9

8

7

Số hạng

5

6

6

7

5

7

Tổng

11

13

14

16

13

14

Bài 2 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Bạn Sao hái những cây nấm ghi phép tính có kết quả bằng 12. Hỏi bạn Sao hái được bao nhiêu cây nấm?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

5 + 8 = 13             6 + 6 = 12

9 + 3 = 12             7 + 3 = 10

8 + 4 = 12             7 + 5 = 12

10 + 4 = 14

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Bài 3 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

a) Tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang.

b) Những phép tính nào có kết quả bằng nhau.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 5 = 14           7 + 4 = 11

8 + 6 = 14              6 + 7 = 13

9 + 7 = 16

b) Phép tính có kết quả bằng nhau là: 9 + 5 và 8 + 6 

Bài 4 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Hai con xúc xắc nào dưới đây có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 7

Hướng dẫn giải

Tổng số chấm ở các mặt trên của xúc xắc A là:

6 + 5 = 11

Tổng số chấm ở các mặt trên của xúc xắc B là:

5 + 4 = 9

Tổng số chấm ở các mặt trên của xúc xắc C là:

5 + 3 = 8

Tổng số chấm ở các mặt trên của xúc xắc D là:

5 + 3 = 8

Chọn A.

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác