Toán lớp 2 Bài 11 Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 trang 41 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 11 Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 trang 41 - Kết nối tri thức

Video giải Toán lớp 2 Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép trừ qua 10 trong phạm vi 20 trang 41 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Hoạt động (trang 41 - 42)

Bài 1 trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

a) Tính 11 – 6

 • Tách: 11 = 10 + 1
 • 10 – 6 = 4
 • 4 + 1 = 5

11 – 6 = 5

b) Tính 13 – 5

 • Tách: 13 = 10 + 3
 • 10 – 5 = 5
 • 5+ 3 = 8

13 – 5 = 8

Bài 2 trang 41 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

11 – 2          11 – 3

11 – 4          11 – 5

11 – 6          11 – 7

11 – 8          11 – 9 

 Hướng dẫn giải

11 – 2 = 9          11 – 3 = 8

11 – 4 = 7          11 – 5 = 6

11 – 6 = 5          11 – 7 = 4

11 – 8 = 3          11 – 9 = 2

Bài 3 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm chuồng cho mỗi chú thỏ.

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

11 – 8 = 3                 11 – 4 = 7

13 – 5 = 8                 11 – 5 = 6

11 – 7 = 4                 11 – 6 = 5


Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Luyện tập (trang 42 - 43)

Bài 1 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

a) 

 • Tách: 12 = 10 + 2
 • 10 – 4 = 6
 • 6 + 2 = 8

12 – 4 = 8

b)

 • Tách: 13 = 10 + 3
 • 10 – 6 = 4
 • 4 + 3 = 7

13 – 6 = 7

Bài 2 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

12 – 3          12 – 4

12 – 5          12 – 6

12 – 7          12 – 8

12 – 9          12 – 2

Hướng dẫn giải

12 – 3 = 9              12 – 4 = 8

12 – 5 = 7              12 – 6 = 6

12 – 7 = 5              12 – 8 = 4

12 – 9 = 3              12 – 2 = 2

Bài 3 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

-

13

13

13

13

13

13

4

5

6

7

8

9


9

?

?

?

?

?

Hướng dẫn giải

-

13

13

13

13

13

13

4

5

6

7

8

9


9

8

7

6

5

4

Bài 4 trang 42 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tìm bông hoa cho ong đậu. Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

Tính:

12 – 6 = 7             11 – 5 = 6

12 – 5 = 7             13 – 7 = 6

11 – 4 = 7             13 – 8 = 5

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Bài 5 trang 43 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mai có 13 tờ giấy màu, Mai đã dùng 5 tờ giấy màu để cắt dán bức tranh. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Hướng dẫn giải

Mai còn lại số tờ giấy màu là:

13 – 5 = 8 (tờ giấy)

                                  Đáp số: 8 tờ giấy màu

Luyện tập (trang 44 - 45)

Bài 1 trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

a) Tính 14 – 5.

 • Tách: 14 = 10 + 4
 • 10 – 5 = 5
 • 9 + 4 = 13

14 – 5 = 9

b) Tính 15 – 7.

 • Tách: 15 = 10 + 5
 • 10 – 7 = 3
 • 3 + 5 = 8

15 – 7 = 8

Bài 2 trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

15 – 5                15 – 6

15 – 7                15 – 8

15 – 9                15 – 10 

Hướng dẫn giải

15 – 5 = 10              15 – 6 = 9

15 – 7 = 8                15 – 8 = 7

15 – 9 = 6                15 – 10 = 5

Bài 3 trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số? 

-

14

14

14

14

14

5

6

7

8

9


9

?

?

?

?


Hướng dẫn giải

-

14

14

14

14

14

5

6

7

8

9


9

8

7

6

5


Bài 4 trang 44 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 7? Những máy bay nào ghi phép trừ có hiệu bằng 9?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải 

15 – 8 = 7               14 – 5 = 9

13 – 4 = 9               15 – 6 = 9

14 – 7 = 7               12 – 5 = 7

Các máy bay ghi phép trừ có hiệu bằng 9 là:

15 – 6 = 14 – 5  = 13 – 4 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Bà có 14 quả ổi, bà cho cháu 6 quả. Hỏi bà còn lại bao nhiêu quả?

Hướng dẫn giải

Bà có số quả ổi là:

14 – 6 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả ổi

Luyện tập (trang 45)

Bài 1 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

16 – 7              16 – 8

16 – 9              17 – 8

17 – 9              18 – 9 

Hướng dẫn giải

16 – 7 = 9              16 – 8 = 8

16 – 9 = 7              17 – 8 = 9

17 – 9 = 8              18 – 9 = 9

Bài 2 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

Số bị trừ

16

17

16

18

17

16

Số trừ

9

9

8

9

8

7

Hiệu

?

?

?

?

?

?

Hướng dẫn giải

Số bị trừ

16

17

16

18

17

16

Số trừ

9

9

8

9

8

7

Hiệu

7

8

8

9

9

9


Bài 3 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu lớn nhất? Cánh diều nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

16 – 8 = 8              18 – 9 = 9

15 – 7 = 8              14 – 8 = 6

17 – 9 = 8

Cánh diều ghi phép trừ bé nhất là cánh diều có phép tính: 14 – 8 

Cánh diều ghi phép trừ lớn nhất là cánh diều có phép tính: 18 – 9

Bài 4 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Mai hái được 16 bông hoa, Mi hái được 9 bông hoa. Hỏi Mai hái được hơn Mi bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

Mai hái được hơn Mi số bông hoa là:

16 – 9 = 7 (bông hoa)

                   Đáp số: 7 bông hoa

Bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11                 Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11     

b) 

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11                Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11             

Luyện tập (trang 46)

Bài 1 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

11 – 6 = 5             13 – 8 = 5

15 – 7 = 8             18 – 9 = 9

17 – 8 = 9             14 – 5 = 9

11 – 8 = 3             12 – 4 = 8

Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

a) 

7 + 5 = 12           5 + 7 = 12

12 – 7 = 5           12 – 5 = 7

b) 

8 + 6 = 14           6 + 8 = 14

14 – 8 = 6           14 – 6 = 8

c)

9 + 8 = 17           8 + 9 = 17

17 – 9 = 8           17 – 8 = 9

Bài 3 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính nhẩm.

a) 13 – 3 – 4 

     13 – 7 

b) 15 – 5 – 3 

     15 – 8 

c) 14 – 4 – 1 

     14 – 5 

Hướng dẫn giải

a) 

13 – 3 – 4 = 9 – 4 = 5

13 – 7 = 6

b) 

15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7

15 – 8 = 7

c) 

14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9 

14 – 5 = 9 

Bài 4 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Toán lớp 2 - tập 1 - Bài 11

Hướng dẫn giải

18 – 9 = 9         9 + 6 = 15         15 – 7 = 8

Bài 5 trang 46 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Có 15 vận động viên đua xe đạp, 6 vận động viên đã qua cẩu. Hỏi còn bao nhiêu vận động viên chưa qua cầu?

Hướng dẫn giải

Số vận động viên đã qua cầu là:

15 – 6 = 9 (vận động viên)

Đáp số: 9 vận động viên

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên