2D Transform trong CSS32D Transforms được sử dụng để tái thay đổi cấu trúc phần tử, ví dụ như translate, rotate, scale, và skew.

Bảng dưới liệt kê một số giá trị thường được sử dụng trong 2D Transforms:

Giá trị Miêu tả
matrix(n,n,n,n,n,n) Được sử dụng để định nghĩa Matrix Transforms (dạng tịnh tiến theo ma trận) với 6 giá trị
translate(x,y) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x và trục y
translateX(n) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục x
translateY(n) Được sử dụng để tịnh tiến phần tử theo trục y
scale(x,y) Được sử dụng để thay đổi độ rộng và chiều cao của phần tử
scaleX(n) Được sử dụng để thay đổi độ rộng của phần tử
scaleY(n) Được sử dụng để thay đổi chiều cao của phần tử
rotate(angle) Được sử dụng để quay phần tử dựa trên một góc (angle)
skewX(angle) Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms (dạng tịnh tiến đối xứng lệch) cùng với trục x
skewY(angle) Được sử dụng để định nghĩa Skew Transforms cùng với trục y

Dưới đây là các ví dụ minh họa cách sử dụng của các thuộc tính trên.

Quay 20 độ góc - rotate(20deg) trong CSS

Trong ví dụ sau, một hộp sẽ quay theo một góc 20 độ:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#myDiv {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: rotate(20deg);
      
      /* Safari */
      -webkit-transform: rotate(20deg);
      
      /* Cu phap chuan */
      transform: rotate(20deg);
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="myDiv">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Quảng cáo

Quay -20 độ góc - rotate(-20deg) trong CSS

Trong ví dụ sau, một hộp sẽ quay theo một góc -20 độ:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#myDiv {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: rotate(-20deg); 
     
      /* Safari */
      -webkit-transform: rotate(-20deg);
     
      /* Cu phap chuan */	
      transform: rotate(-20deg);
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="myDiv">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Đối xứng lệch theo trục x – skewX(20deg) trong CSS

Trong ví dụ sau, một hộp sẽ đối xứng lệch theo trục x:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#skewDiv {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: skewX(20deg); 
      
      /* Safari */
      -webkit-transform: skewX(20deg);
      
      /* Cu phap chuan */	
      transform: skewX(20deg);
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="skewDiv">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Quảng cáo

Đối xứng lệch theo trục y – skewY(20deg) trong CSS

Trong ví dụ sau, một hộp sẽ đối xứng lệch theo trục x:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#skewDiv {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: skewY(20deg); 
      
      /* Safari */
      -webkit-transform: skewY(20deg); 
      
      /* Cu phap chuan */	
      transform: skewY(20deg);
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="skewDiv">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:

Matrix Transform trong CSS

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của Matrix Transfrom trong CSS:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#myDiv1 {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0);
      
      /* Safari */
      -webkit-transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0); 
      
      /* Cu phap chuan */
      transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0); 
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="myDiv1">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:−

Ví dụ Matrix Transform theo một hướng khác:

<html>
  <head>
  
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: pink;
      border: 1px solid black;
     }
     div#myDiv2 {
      /* IE 9 */
      -ms-transform: matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0);
      
      /* Safari */	
      -webkit-transform: matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0);
      
      /* Cu phap chuan */
      transform: matrix(1, 0, 0.5, 1, 150, 0); 
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
   <div>
   Vi du 2D Transform trong CSS.
   </div>
   
   <div id="myDiv2">
   Vi du 2D Transform trong CSS
   </div>
  </body>
</html>

Kết quả là:−

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.