Tổng hợp các màu trong CSSBảng dưới đây liệt kê 16 tên cùng mã màu (mã Hex code) đã được giới thiệu trong HTML 3.2. Bạn cũng có thể sử dụng các màu này trong CSS.

Tên màu Giá trị Hex Code Màu
aqua #00ffff
black #000000
blue #0000ff
fuchsia #ff00ff
green #008000
gray #808080
lime #00ff00
maroon #800000
navy #000080
olive #808000
purple #800080
red #ff0000
silver #c0c0c0
teal #008080
white #ffffff
yellow #ffff00
Quảng cáo

Ngoài các màu trên, bảng dưới đây liệt kê các màu (không phải bộ phận của HTML hoặc XHTML) nhưng các màu này được hỗ trợ bởi hầu hết các phiên bản IE và Netscape. Các màu này cũng có thể được sử dụng trong CSS.

Tên màu Giá trị Hex code Màu
aliceblue #f0f8ff
antiquewhite #faebd7
aquamarine #7fffd4
azure #f0ffff
beige #f5f5dc
bisque #ffe4c4
blanchedalmond #ffebcd
blueviolet #8a2be2
brown #a52a2a
burlywood #deb887
cadetblue #5f9ea0
chartreuse #7fff00
chocolate #d2691e
coral #ff7f50
cornflowerblue #6495ed
cornsilk #fff8dc
crimson #dc143c
cyan #00ffff
darkblue #00008b
darkcyan #008b8b
darkgoldenrod #b8860b
darkgray #a9a9a9
darkgreen #006400
darkkhaki #bdb76b
darkmagenta #8b008b
darkolivegreen #556b2f
darkorange #ff8c00
darkorchid #9932cc
darkred #8b0000
darksalmon #e9967a
darkseagreen #8fbc8f
darkslateblue #483d8b
darkslategray #2f4f4f
darkturquoise #00ced1
darkviolet #9400d3
deeppink #ff1493
deepskyblue #00bfff
dimgray #696969
dodgerblue #1e90ff
firebrick #b22222
floralwhite #fffaf0
forestgreen #228b22
gainsboro #dcdcdc
ghostwhite #f8f8ff
gold #ffd700
goldenrod #daa520
gray #808080
greenyellow #adff2f
honeydew #f0fff0
hotpink #ff69b4
indianred #cd5c5c
indigo #4b0082
ivory #fffff0
khaki #f0e68c
lavender #e6e6fa
lavenderblush #fff0f5
lawngreen #7cfc00
lemonchiffon #fffacd
lightblue #add8e6
lightcoral #f08080
lightcyan #e0ffff
lightgoldenrodyellow #fafad2
lightgreen #90ee90
lightgrey #d3d3d3
lightpink #ffb6c1
lightsalmon #ffa07a
lightseagreen #20b2aa
lightskyblue #87cefa
lightslategray #778899
lightsteelblue #b0c4de
lightyellow #ffffe0
limegreen #32cd32
linen #faf0e6
magenta #ff00ff
mediumblue #0000cd
mediumorchid #ba55d3
mediumpurple #9370db
midnightblue #191970
mistyrose #ffe4e1
moccasin #ffe4b5
oldlace #fdf5e6
orange #ffa500
orchid #da70d6
peachpuff #ffdab9
peru #cd853f
pink #ffc0cb
plum #dda0dd
purple #800080
rosybrown #bc8f8f
royalblue #4169e1
salmon #fa8072
sandybrown #f4a460
seagreen #2e8b57
sienna #a0522d
skyblue #87ceeb
slateblue #6a5acd
steelblue #4682b4
tan #d2b48c
thistle #d8bfd8
tomato #ff6347
violet #ee82ee
wheat #f5deb3
whitesmoke #f5f5f5
yellow #ffff00
yellowgreen #9acd32
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên