Shadow trong CSSCSS3 hỗ trợ việc thêm Shadow cho văn bản hoặc cho các phần tử. Thuộc tính shadow có thể phân chia thành:

 • Text shadow
 • Box Shadow

Text Shadow trong CSS

Với CSS3, bạn có thể thêm shadow cho văn bản. Ví dụ sau minh họa cách thêm shadow cho văn bản trong CSS3:

<html>
  <head>
  
   <style>
     h1 {
      text-shadow: 2px 2px;
     }
     h2 {
      text-shadow: 2px 2px red;
     }
     h3 {
      text-shadow: 2px 2px 5px red;
     }
     h4 {
      color: white;
      text-shadow: 2px 2px 4px #000000;
     }
     h5 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000;
     }
     h6 {
      text-shadow: 0 0 3px #FF0000, 0 0 5px #0000FF;
     }
     p {
      color: white;
      text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <h1>Vi du Text Shadow trong CSS</h1>
   <h2>Vi du Text Shadow trong CSS</h2>
   <h3>Vi du Text Shadow trong CSS</h3>
   <h4>Vi du Text Shadow trong CSS</h4>
   <h5>Vi du Text Shadow trong CSS</h5>
   <h6>Vi du Text Shadow trong CSS</h6>
   <p>Vi du Text Shadow trong CSS</p>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

Quảng cáo

Box Shadow trong CSS3

Để thêm hiệu ứng shadow cho các phần tử, bạn có thể sử dụng thuộc tính box-shadow trong CSS3. Ví dụ sau minh họa cách sử dụng Box Shadow:

<html>
  <head>
   <style>
     div {
      width: 300px;
      height: 100px;
      padding: 15px;
      background-color: red;
      box-shadow: 10px 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div>Vi du Box Shadow trong CSS</div>
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.