Màu trong CSS | Color trong CSSCSS sử dụng các giá trị màu để xác định màu sắc hiển thị. Bạn có thể thiết lập màu nền (background) hoặc màu cận cảnh (foreground) của một phần tử, hoặc màu của đường viền hay đường bao của một khung hoặc một bảng. Màu được hiển thị bởi kết hợp ba màu là RED, GREEN, và BLUE.

Để xác định màu trong CSS, bạn có thể sử dụng một trong các cách sau:

Định dạng Cú pháp Ví dụ
Hex Code #RRGGBB p{color:#FF0000;}
Short Hex Code #RGB p{color:#6A7;}
RGB(dạng %) rgb(rrr%,ggg%,bbb%) p{color:rgb(50%,50%,50%);}
RGB (tuyệt đối) rgb(rrr,ggg,bbb) p{color:rgb(0,0,255);}
Tên màu aqua, black, etc. p{color:teal;}
Quảng cáo

Sử dụng Hex Code để xác định màu trong CSS

Mỗi giá trị màu có thể được xác định bởi một giá trị Hex Code gồm 6 chữ số. Hai chữ số đầu tiên biểu diễn một giá trị RED, hai chữ số tiếp theo biểu diễn một giá trị GREEN và hai chữ số cuối cùng biểu diễn giá trị BLUE.

Mỗi giá trị Hex Code này được đặt trước bởi một ký hiệu #.

Color Color HEX
  #000000
  #FF0000
  #00FF00
  #0000FF
  #FFFF00
  #00FFFF
  #FF00FF
  #C0C0C0
  #FFFFFF

Sử dụng Short Hex Code để xác định màu trong CSS

Đây là dạng rút gọn của Hex Code. Bạn nhìn lại phần cú pháp bên trên, và đọc lại phần Hex Code, bạn sẽ thấy rằng cứ mỗi cặp hai chữ số (cặp RR, cặp GG, cặp BB) trong Hex Code được rút gọn thành một chữ số tương ứng trong Short Hex Code. Ví dụ: nếu trong Hex Code bạn xác định giá trị màu là #66AA77 thì trong Short Hex Code giá trị sẽ là #6A7. Hai giá trị là tương đương.

Color Color HEX
  #000
  #F00
  #0F0
  #0FF
  #FF0
  #0FF
  #F0F
  #FFF
Quảng cáo

Sử dụng RGB để xác định màu trong CSS

Giá trị màu có thể được xác định bởi sử dụng thuộc tính rgb(). Property này nhận ba giá trị, mỗi giá trị tương ứng cho RED, GREEN và BLUE. Giá trị có thể là số nguyên hoặc dạng phần trăm (%).

Ghi chú : Tất cả trình duyệt không hỗ trợ thuộc tính rgb(). Vì thế tốt nhất là bạn không nên sử dụng chúng.

Color Color RGB
  rgb(0,0,0)
  rgb(255,0,0)
  rgb(0,255,0)
  rgb(0,0,255)
  rgb(255,255,0)
  rgb(0,255,255)
  rgb(255,0,255)
  rgb(192,192,192)
  rgb(255,255,255)

Sử dụng tên màu để xác định màu trong CSS

Bạn có thể sử dụng tên màu (bằng tiếng Anh) để xác định giá trị màu trong CSS. Tên màu trong CSS là không phân biệt kiểu chữ, do đó Red là tương đương với red và RED.

Safe Color cho trình duyệt

Bảng dưới liệt kê 216 màu được coi như là Safe Color cho các trình duyệt. Các màu này bảo đảm rằng tất cả các mày tính sẽ hiển thị màu một cách chính xác khi gặp bất kỳ màu nào trong 216 trong bảng dưới đây:

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.