Hiệu ứng Hình ảnh trong CSSHình ảnh đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ Webpage nào. Hiện này, khó có thể tìm thấy một Webpage hiện đại nào mà không có hình ảnh. Tuy nhiên, không phải cứ thêm quá nhiều hình ảnh (trừ các Webpage cho thời trang hay mẫu quần áo) là tốt. Việc trang trí hình ảnh đẹp và hợp lý sẽ làm trang của bạn tạo ấn tượng với người dùng.

Để làm cho hình ảnh đẹp hơn, bạn có thể sử dụng các thuộc tính trong CSS. CSS có các thuộc tính:

 • Thuộc tính border: Thiết lập độ rộng của đường viền bao quanh hình ảnh.

 • Thuộc tính height: Thiết lập chiều cao của hình ảnh.

 • Thuộc tính width: Thiết lập độ rộng của hình ảnh.

 • Thuộc tính –moz-opacity: thiết lập độ trong suốt của hình ảnh.

Thuộc tính border trong CSS

Để thiết lập độ rộng của đường viền bao quanh hình ảnh, bạn sử dụng thuộc tính border trong CSS. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: độ dài đo bằng px hoặc %..

Nếu thiết lập giá trị là 0px, nghĩa là hình ảnh của bạn không có đường viền bao quanh.

Ví dụ

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <img style="border:0px;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
   <br />
   <img style="border:3px dashed red;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
  </body>
</html> 

kết quả là

Quảng cáo

Thuộc tính height trong CSS

Để điều khiển chiều cao của hình ảnh hiển thị trong Webpage, bạn có thể sử dụng thuộc tính height trong CSS. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: chiều cao đo bằng px hoặc %. Nếu được xác định bằng đơn vị %, chiều cao của hình ảnh sẽ được tính tỷ lệ với khối chứa hình ảnh đó.

Ví dụ−

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <img style="border:1px solid red; height:100px;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
   <br />
   <img style="border:1px solid red; height:50%;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
  </body>
</html> 

Kết quả là:−

Thuộc tính width trong CSS

Để xác định độ rộng của hình ảnh, bạn có thể sử dụng thuộc tính width trong CSS. Thuộc tính này có thể nhận giá trị: độ rộng đo bằng px hoặc %. Nếu được xác định bằng đơn vị %, độ rộng của hình ảnh sẽ được tính tỷ lệ với khối chứa hình ảnh đó.

Ví dụ−

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <img style="border:1px solid red; width:150px;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
   <br />
   <img style="border:1px solid red; width:100%;" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Quảng cáo

Thuộc tính - moz-opacity trong CSS

Thuộc tính -moz-opacity trong CSS được sử dụng để thiết lập độ trong suốt của hình ảnh. Trong Mozilla, thuộc tính này sẽ tạo một hình ảnh trong suốt. IE sử dụng filter:alpha(opacity=x) để tạo các hình ảnh trong suốt.

Trong Mozilla: với cú pháp -moz-opacity=x thì x có thể là một giá trị từ 0.0 – 1.0. Giá trị càng nhỏ thì càng làm tăng độ trong suốt. (tương tự như cú pháp trong CSS3 là: opacity:x).

Trong IE: với cú pháp filter:alpha(opacity=x) thì x có thể là một giá trị từ 0 – 100. Giá trị càng nhỏ thì càng làm tăng độ trong suốt.

Ví dụ

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <img style="border:1px solid red;-moz-opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40);" src="https://vietjack.com/css/images/logo3.png" />
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.