Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra Vật Lí lớp 10.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm hợp lực của hai lực song song, cùng chiều?

 A. Độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực thành phần.

 B. Cùng chiều với hai lực thành phần.

 C. Phương song song với hai lực thành phần.

 D. Cả ba đặc điểm trên.

Câu 2: Hai lực cân bằng là hai lực

 A. có cùng độ lớn.

 B. cùng giá, cùng chiều và cùng độ lớn.

 C. đặt vào một vật, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.

 D. trực đối.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai. Điều kiện cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của ba lực không song song là

 A. hợp lực của ba lực phải bằng không

 B. hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba

Quảng cáo

 C. ba lực phải đồng phẳng và đồng quy và có hợp lực bằng không

 D. ba lực đồng quy nhưng không đồng phẳng

Câu 4: Ba vật dưới đây (Hình a, b, c) vật nào ở trạng thái cân bằng bền ?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

 A. Hình b

 B. Hình c

 C. Hình a

 D. Không có hình nào

Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về cách phân tích một lực thành hai lực song song

 A. Chỉ có duy nhất một các phân tích một lực thành hai lực song song.

 B. Có vô số cách phân tích một lực thành hi lực song song.

 C. Việc phân tích một lực thành hai lực song song phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

 D. Chỉ có thể phân tích một lực thành hai lực song sing nếu lực ấy có điểm đặt tại trọng tâm của vật mà nó tác dụng.

Câu 6: Gọi Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) là lực tác dụng lên vật rắn có trục quay O, d là cánh tay đòn của lực đối với trục quay O. Mômen của lực là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 7: Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định là

 A. hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.

 B. momen của trọng lực tác dụng lên vật bằng 0.

 C. tổng momen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực làm vật quay theo chiều ngược lại.

 D. giá của trọng lực tác dụng lên vật đi qua trục quay.

Quảng cáo

Câu 8: Một ngẫu lực F tác dụng vào một thanh cứng như hình vẽ. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

 A. (F’.x – F.d).

 B. (F’.d – F.x).

 C. (F.x + F’.d).

 D. F.d

Câu 9: Chọn câu đúng.

 A. Khi vật rắn cân bằng thì trọng tâm là điểm đặt của tất cả các lực.

 B. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng nằm trên trục đối xứng của vật.

 C. Mỗi vật rắn chỉ có một trọng tâm và có thể là một điểm không thuộc vật đó.

 D. Trọng tâm của bất kỳ vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật.

Câu 10: Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng ?

 A. Độ lớn của hợp lực bằng tổng giá trị tuyệt đối độ lớn của hai lực thành phần

 B. Hợp lực hướng cùng chiều với chiều của hai lực thành phần

 C. Hợp lực có giá chia trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần những đoạn tỉ lệ thuận với hai lực ấy

 D. Nếu ℓ là khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần là ℓ1, ℓ2 là những đoạn chia trong (ℓ = ℓ1 + ℓ2) thì giữa các lực thành phần F1, F2 và F có hệ thức Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 11: Mức quán tính của vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào

 A. tốc độ góc của vật

 B. khối lượng của vật

 C. hình dạng và kích thước của vật

 D. vị trí của trục quay

Câu 12: Hình vẽ sau mô tả ba ô tô chở hàng leo dốc. Hình nào cho biết ô tô dễ gây tai nạn nhất ?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

 A. Hình c

 B. Hình b

 C. Hình a

 D. Như nhau

Câu 13: Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là

 A. giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.

 B. giá của trọng lực thẳng đứng.

 C. giá của trọng lực nằm ngoài mặt chân đế.

 D. trọng tâm của vật ở ngoài mặt chân đế.

Câu 14: Hai người khiêng một vật nặng 1200N bằng một đòn tre dài 1m, một người đặt điểm treo của vật cách vai mình 40cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn tre. Mỗi người phải chịu một lực bao nhiêu?

 A. 480 N, 720 N.

 B. 450 N, 630 N

 C. 385 N, 720 N

 D. 545 N, 825 N

Câu 15: Một người nâng một tấm gỗ dài 1,5 m, nặng 30 kg và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc 60°. Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm, lực nâng vuông góc với tấm gỗ. Tính lực nâng của người đó.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

 A. 300 N

 B. 51,96 N

 C. 240 N

 D. 30 N

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 1: Chọn D.

- Hợp lực của hai lực song song là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của 2 lực: F = F1 + F2

Câu 2: Chọn C.

+ Hai lực trực đối cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn khi đặt vào hai vật khác nhau sẽ không cân bằng. Ví dụ: Lực và phản lực.

Câu 3: Chọn D

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song.

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

- Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

→ phát biểu D là sai

Câu 4: Chọn C.

Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng mà vật có thể tự trở về vị trí cân bằng ban đầu được thì cân bằng như vậy gọi là cân bằng bền →Vật ở hình a cân bằng bền.

Câu 5: Chọn C.

Khi phân tích một lực thành hai lực song song, ta phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

Câu 6: Chọn A.

Mômen của lực là: M = F.d

Câu 7: Chọn C.

Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay có định là tổng momen của các lực làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực làm vật quay theo chiều ngược lại.

Câu 8: Chọn D.

Công thức tính momen của ngẫu lực: M = F.d.

Momen của ngẫu lực phụ thuộc vào độ lớn của ngẫu lực, vào khoảng cách d giữa hai giá của hai lực, không phụ thuộc vào vị trí trục quay O.

Câu 9: Chọn C

Trọng tâm của vật rắn trùng với điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật, nếu vật không đòng chất thì trọng tâm không nằm trên trục đối xứng, trọng tâm của bất kỳ vật rắn có thể không nằm trên vật (ví dụ như cái nhẫn).

Câu 10: Chọn C

Hợp lực của hai lực song song và cùng chiề là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của 2 lực. F = F1 + F2.

- Giá của hợp lực chia trong khoảng cách giữa 2 điểm thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn 2 lực Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) (chia trong)

Câu 11: Chọn A

Mức quán tính của vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào tốc độ góc của vật mà phụ thuộc vào khối lượng của vật và vào sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay. Khối lượng càng lớn và được phân bố càng xa trục quay thì momen quán tính càng lớn và ngược lại.

Câu 12: Chọn A

Hình C có trọng tâm gần đuôi xe nhất, dễ bị chệch ra khỏi mặt chân đế nhất → dễ gây tai nạn nhất.

Câu 13: Chọn A.

Điêu kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế.

Câu 14: Chọn A.

Gọi d1 là khoảng cách từ điểm treo đến vai d1 = 40cm

P = P1 + P2 = 1200 ↔ P1 = P – P2 = 1200 – P2

P1.d1 = P2.d2 ↔ (1200 – P2).0,4 = P2. 0,6

→ P2 = 480 N → P1 = 720 N.

Câu 15: Chọn D.

Điều kiện cân bằng: MF/(O) = MP/(O)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: (4 điểm)

a) Ngẫu lực là gì? Nêu một vài ví dụ về ngẫu lực.

b) Chứng minh rằng momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Câu 2: (6 điểm)

a) Một vật rắn treo vào dây như hình vẽ và nằm cân bằng. Biết 2 lực căng dây: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4). Vật có khối lượng là bao nhiêu?

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

b) Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực F1 và F2 đặt tại A và B. Biết lực F1 = 20 N, OA = 10 cm, AB = 40 cm. Thanh cân bằng, các lực F1 và F2 hợp với AB các góc Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4). Tính F2

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1:

a)

+ Ngẫu lực: là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. (1,00 điểm)

+ Ví dụ: (1,00 điểm)

- Dùng tay vặc vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực.

- Khi ô tô sắp qua đoạn đường ngoặt, người lái xe tác dụng một ngẫu lực vào tay lái (vô lăng)

b)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Gọi O’ là vị trí bất kỳ của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực, ta luôn có:

Momen của ngẫu lực: M’ = F1d'1 + F2d'2 = F(d'1 + d'2) = F.d (1) (1,00 điểm)

d là khoảng cách giữa hai giá của hai lực, không phụ thuộc vị trí O của trục quay.

Xét trục quay đi qua O, momen của ngẫu lực lúc này là:

M = F1d1 + F2d2 = F(d1 + d2) = F.d (2) (1,00 điểm)

Từ (1) và (2) → M = M’→ momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực (đpcm).

Câu 2:

a)

+ Vật cân bằng nên: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) (1,50 điểm)

+ Chiếu phương lên trục Oy thẳng đứng ta được:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

b) Theo điều kiện cân bằng của Momen lực: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

+ OB = OA + AB = 50 cm

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật lí lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa