Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Xác định dạng thông tin trong trường hợp : ‘‘Bạn Lan đang nghe Radio.’’

Quảng cáo

A. Âm thanh 

B. Văn bản ;

C. Số nguyên, số thực ;

D. Hình ảnh.

Câu 2 Số 1002 trong hệ nhị phân có giá trị bằng bao nhiêu trong hệ thập phân ?

A. 3     B. 4    C. 5    D. 6

Câu 3 Đơn vị nào sau đây dùng để đo thông tin?

A. Kilogam     B. Bit     C. Megawat     D. Ampe

Câu 4 Thiết bị vào là:

A. Bàn phím;

B. Màn hình;

C. Cả A, B đều là thiết bị vào;

D. Cả A, B đều sai.

Quảng cáo

Câu 5 Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

A. Khi chuẩn đoán bệnh.

B. Khi phân tích tâm lí con người.

C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp.

D. Khi dịch một tài liệu.

Câu 6 Các bước : max ←a; nếu max ←= b thì max ← b; nếu max ←= c thì max c; dùng để:

A. Tìm số nhỏ nhất trong ba số a, b, c;

B. Tìm số lớn nhất trong ba số a, b,c ;

C. Tim số lớn nhất trong dãy số nguyên N số.

D. Tim số nhỏ nhất trong dãy số nguyên N số.

Câu 7 Trong tin học, dữ liệu là:

A. Biểu diễn thông tin dạng văn bản;

B. Dãy bit biểu diễn thông tin trong máy;

C. Các số liệu;

D. Hiểu biết về một thực thể;

Quảng cáo

Câu 8 Một đĩa mềm có dung lượng 1,44 MB lưu trữ được 150 trang sách. Hỏi 1 đĩa DVD có dung lượng 4 GB lưu trữ được bao nhiêu trang?

A. 390100.66     B. 400000.66     C.426666.66     D. 450000.66

Câu 9 1KB = bao nhiêu byte (B)?

A. 1024     B. 8     C. 210     D. Câu A và C đúng

Câu 10 Hệ thống tin học gồm bao nhiêu thành phần?

A. 3;    B. 5;    C. 6;    D. 7;

Câu 11 Input của bài toán giải phương trình bậc hai ax2 +bx+c =0 là

A. x, a,b,c;

B. a, b;

C. a, b, c;

D. x, a, c.

Câu 12 Sự hình thành và phát triển của nền văn minh thông tin gắn liền với công cụ lao động nào ?

A. Radio;

B. Máy hơi nước;

C. Điện thoại di động.

D. Máy tính điện tử;

Câu 13 Bộ phận nào sau đây thuộc bộ nhớ ngoài?

A. Bàn phím;    B. Chuột;     C. Ram;     D. Đĩa mềm ;

Câu 14 Con số 40 GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là:

A. Tốc độ xử lí của bộ nhớ trong.

B. Dung lượng tối đa của đĩa mềm.

C. Máy in có tốc độ in 40 GB một giây.

D. Ổ đĩa cứng có dung lượng là 40 GB.

Câu 15 Sau khi thực hiện liên tiếp ba câu lệnh: a← 3; b ← 5; c ← 2*a+b; sẽ cho kết quả là gì?

A. 11    B. 6    C. 5    D. 16

Câu 16 Phát biểu nào sau đây về ROM là sai?

A. ROM là bộ nhớ trong.

B. Thông tin trong ROM không bị mất khi mất điện/ tắt máy.

C. ROM là bộ nhớ trong có thể đọc/ ghi dữ liệu.

D. ROM chứa 1 số chương trình hệ thống.

Câu 17 CPU là thiết bị dùng để:

A. Đưa dữ liệu vào máy ;

B. Lưu trữ dữ liệu;

C. Đưa dữ liệu từ máy ra ngoài;

D. Thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình ;

Câu 18 Hai ký hiệu là chữ số 0 và chữ số 1 được dùng cho hệ cơ số nào?

A. Hệ cơ số 10

B. Hệ cơ số 2

C. Hệ cơ số 16

D. Hệ cơ số 8

Câu 19 Cho số k = 2 ,i← 1 và dãy A gồm các số: 5, 7, 1, 4, 2, 9, 8, 11, 25, 51. Tìm chỉ số i để Ai = k?

A. 5    B. 4    C. 3     D. 2

Câu 20 Trong hệ cơ số 16 thì ký tự D có giá trị tương ứng bằng bao nhiêu trong hệ cơ số 10 (hệ thập phân)?

A. 12     B. 14     C. 13     D. 15

Phần tự luận

Câu 1 Hãy ghép các ô để thành một sơ đồ thuật toán hoàn chỉnh

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 10 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 Mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự với bộ dữ liệu: n = 10; k = 21;

A -1 5 91 82 -22 -31 45 67 1 55

Câu 3 Hãy viêt thuật toán sắp xếp N số hạng a1, a2,…,an bằng cách tráo đổi.

Đáp án

Phần trắc nghiệm

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A A B B A C B B C D A
CÂU 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đ/A C D D D A B D B A C

Phần tự luận

Câu 1

Đáp án: 6a, 7b, 1c, 4d, 3e, 5f, 2g

Câu 2 Mô phỏng thuật toán

A -1 5 91 82 -22 -31 45 67 1 55
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kết quả: Dãy A không có số hạng có giá trị bằng k = 21

Câu 3

B.1 : Nhập N và các số hạng a1, a2,…,an;

B.2 : M ← N ;

B.3 : Nếu M ⟨ 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi Kết thúc;

B.4 : M ← M-1 ; i ← 0 ;

B.5 : i ← i - 1 ;

B.6 : Nếu i > M thì quay lại bước 3;

B.7 : Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau;

B.8 : Quay lại bước 5;

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-1-tiet-tin-hoc-10-hoc-ki-1-lan-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa