Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về biến:

Quảng cáo

 A. Biến là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

 B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

 C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

 D. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

 A. Tinh DTB

 B. Tinh_DTB

 C. Tinh#DTB

 D. 1Tinh_DTB

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây là biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. A51

 B. ’TRUE

 C. 5 + 9

 D. 1;06E - 15

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây sai:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3.14;

Câu 5: Cho biến thực x đã được gán giá trị 12.41235. Sau khi thực hiện câu lệnh Writeln(‘x=’ ,x:5:2); thì giá trị của biến x được in ra màn hình là:

 A. 12.41

 B. 12

 C. x=12.41

 D. x=12

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y : real;

 c : char;

 i, j : byte;

Tổng bộ nhớ dành cho các biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 17

 B. 15

 C. 13

 D. 12

Câu 7: Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 1). Khẳng định nào sau đây là đúng?

 A. Kiểm tra n là một số nguyên lẻ

 B. Kiểm tra xem n có là một số dương

 C. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không

 D. Kiểm tra n là một số nguyên dương lẻ

Quảng cáo

Câu 8: Cho khai báo biến sau đây:

Var m, n : integer ;

 x, y : real ;

Lệnh gán nào sau đây là sai ?

 A. m := -4.5 ;

 B. n := 3 ;

 C. x := 6.5 ;

 D. y := +10.5 ;

Câu 9: Biểu thức toán học dưới đây được biểu diễn trong NNLT Pascal là:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

 A. a – 1/(1 + x*abs(x))

 B. a – 1/(1 + sqrt(x)*x)

 C. a – 1/(1 + x*sqr(x))

 D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Biểu thức 5*b + a div 4*3 với a =16, b = 3 có giá trị là:

 A. 16

 B. 27

 C. 12

 D. 15

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu là:

 A. if <điều kiện> then <câu lệnh> ;

 B. if <điều kiện> then <câu lệnh>

 C. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2> ;

 A. if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép được thực hiện khi sau then hoặc else:

 A. Không có câu lệnh nào

 B. Có câu lệnh

 C. Có nhiều hơn 1 câu lệnh

 D. Có nhiều hơn 2 câu lệnh

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF <điều kiện> THEN write(x,’la so chan’) ELSE write(x,’la so le’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

    IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=0 và y=0 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 1 THEN S := S + i ;

Sau khi thực hiện, S có giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) and (i mod 5=0) THEN T := T + 1 ;

Sau khi thực hiện, T có giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 3 = 0 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực hiện, T có giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var <tên biến mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>

 B. Var <tên biến mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

 C. Var <tên biến mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử> ;

 D. Var <tên biến mảng> := array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm các phần tử a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

 IF a[i] mod 2 = 1 THEN S:=S+a[i];

writeln(‘S = ’,S);

 A. 6

 B. S = 6

 C. 9

 D. S = 9

Câu 20: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A:= B

 D. S = 9

Phần II. Tự luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết các biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program dientich_duongtron;

uses : crt;

const pi = 3.14;

var dt, r = real;

Begin

 clrscr;

 write(‘nhap ban kinh r = ‘);

 dt = pi*sqr(r);

 writeln(‘dien tich duong tron la: ‘,dt:10:2, ‘ m’);

 readln

End.

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, sau đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng các giá trị là bội của 5 trong phạm vi từ 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 11 có đáp án (Đề 3)

Phần II. Tự luận

Bài 1 .

a) abs(sqr(x) + sqrt(x + sqr(x)))

b) (-1/2 <=sin(x)) and (sin(x)<=1/2)

Bài 2.

a) uses crt;

b) var dt, r: real;

c) Thiếu readln(r);

d) dt:= pi*sqr(r);

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 5 = 0 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa