Top 32 Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 2 có đáp ánTop 32 Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Để làm tốt bài kiểm tra môn Sinh học lớp 11, phần dưới là Top 32 Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 2 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Sinh học lớp 11.

Bộ Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 2

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 2

Môn: Sinh Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Xung thần kinh là:

A. Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động.

B. Sự xuất hiện điện thế hoạt động.

C. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động.

D. Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động.

Câu 2. Hệ thần kinh ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là:

A. Não và thần kinh ngoại biên. 

B. Não và tuỷ sống.

C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên.

Câu 3. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Câu 4. Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

A. Là phản xạ có tính di truyền. 

B. Là phản xạ bẩm sinh.

C. Là phản xạ không điều kiện. 

D. Là phản xạ có điều kiện.

Câu 5. Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

A. Vì sống trong môi trường phức tạp.

B. Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao.

C. Vì có nhiều thời gian để học tập.

D. Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.

Câu 6. Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

C. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

Câu 7. Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra:

A. Giữa những cá thể cùng loài. 

B. Giữa những cá thể khác loài.

C. Giữa những cá thể cùng lứa trong loài.

D. Giữa con với bố mẹ.

Câu 8. Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh thường tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là ví dụ về hình thức học tập:

A. Học ngầm. 

B. Điều kiện hoá đáp ứng.

C. Học khôn.

D. Điều kiện hoá hành động.

Câu 9. Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là:

A. Tập tính xã hội. 

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.

C. Tập tính sinh sản. 

D. Tập tính di cư.

Câu 10. Cung phản xạ diến ra theo trật tự nào?

A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.

B. Hệ thần kinh → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến.

C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến → Hệ thần kinh.

D. Cơ, tuyến → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Lần 1 - Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa kì 2

Môn: Sinh Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Các loại mô phân sinh gồm có

A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.

B. mô phân sinh bên và mô phân sinh chóp.

C. mô phân sinh ngang và mô phân sinh bên.

D. mô phân sinh cạnh và mô phân sinh đỉnh.

Câu 2. Vai trò của mô phân sinh lóng là

A. phát sinh tầng sinh bần và tầng sinh mạch.

B. làm cho chóp rẽ dài ra.

C. làm cho lóng sinh trưởng dài ra.

D. làm cho thân to ra.

Câu 3. Sinh trưởng sơ cấp có ở

A. cây Hai lá mầm

B. cây Một lá mầm

C. cả cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

D. chỉ có ở cây Hạt trần.

Câu 4. Gỗ dác thực chất là gì?

A.   Vỏ cây.

B.    Mô mạch vận chuyển nước và ion khoáng.

C.    Mạch gỗ thứ cấp già.

D.   Lớp màu sẫm nhất.

Câu 5. Phát triển của người là kiểu phát triển nào?

A. Qua biến thái hoàn toàn.

B. Qua biến thái không hoàn toàn.

C. Qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

D. Không qua biến thái.

Câu 6. Trứng châu chấu nở ra sẽ phát triển thành

A. châu chấu trưởng thành       

B. nòng nọc

C. nhộng                                 

D. ấu trùng

Câu 7. Hoocmon tiroxin ở người được sinh ra ở tuyến nào?

A. Tuyến yên                          

B. Tuyến giáp

C. Tuyến sinh dục                   

D. Tuyến thượng thận

Câu 8. Hai hoocmo chủ yếu ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của côn trùng là

A. tiroxin và ecđixơn                        

B. tiroxin và juvenin

C. tiroxin và GH                               

D. ecđixơn và juvenin

Câu 9. Khi nào nhộng sẽ phát triển thành bướm trưởng thành?

A. Khi juvenin ngừng tiết

B. Khi ecđixơn ngừng tiết

C. Khi juvenin tiết nhiều

D. Khi cả juvenin và ecđixơn đều ngừng tiết

Câu 10. Hoocmon nào có nhiều hơn rất nhiều lần ở đa số nam giới?

A. Ơstrôgen                             

B. HCG

C. Testosteron                         

D. GH

Câu 11. Hoocmon ở người làm tăng mạnh tổng hợp protein, phát triển mạnh cơ bắp là

A. Ơstrôgen                             

B. HCG

C. Testosteron                         

D. GH

Câu 12. Phát triển qua biến thái không toàn toàn không gặp ở

A. châu chấu                                     

B. gián

C. cào cào                                         

D. ong

Câu 13. Ở ếch, tiroxin có vai trò gì?

A. Gây biến thái từ nòng nọc thành ếch

B. Khiến trứng nở thành nòng nọc

C. Khiến trứng không thể nở ra được.

D. Khiến phát triển dừng lại ở giai đoạn nòng nọc có đuôi.

Câu 14. Sinh trưởng ở động vật là

A. quá trình biến đổi về sinh trưởng, phân hóa tế bào và hình thành các đặc điểm sinh dục.

B. quá trình biệt hóa tế bào để hình thành các bộ phận sinh dục.

C. quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, biệt hóa tế bào và phát sinh hình thái của cơ quan và cơ thể.

D. quá trình lớn lên của cơ thể bằng cách tăng số lượng tế bào.

Câu 15. Để thúc quả nảy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, ta có thể dùng hoocmon

A. êtylen                       

B. AAB

C. gibêrelin                    

D. xitokinin

Câu 16. Phitôcrôm là gì?

A. Là sắc tố cảm nhận quang chu kì.

B. Là 1 loại hoocmon thực vật.

C. Là một loại ADN.

D. Là một loại vitamin.

Câu 17. Hoocmon ra hoa được hình thành trong lá ở điều kiện quang chu kì thích hợp là

A. phitôcrôm                                    

B. florigen

C. auxin                                           

D. gibêrelin

Câu 18. Một chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây bắt đầu từ

A. khi ra hoa đến lúc cây chết

B. khi hạt nảy mầm đến khi tạo hạt mới

C. khi nảy mầm đến khi cây ra hoa

D. khi cây ra hoa đến khi hạt nảy mầm

Câu 19. Cho các nội dung sau về hoocmôn auxin

1. Chỉ có tự nhiên chưa tổng hợp được nhân tạo

2. Vừa có tác dụng kích thích, vừa có tác dụng ức chế tùy thuộc nồng độ

3. chỉ có ở một số loại cây

4. Kích thích trương dãn tế bào; sinh trưởng của chồi ngọn, rễ; ức chế chồi bên; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt; tác động đến tính hướng sáng, hướng đất

5. Có ở tất cả thực vật

6. Chỉ có tác dụng kích thích

7. Nguồn tự nhiên và nhân tạo

8. Kích thích thân, lóng cao dài; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt, kích thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm

Phương án trả lời đúng là :

A. Auxin: (1), (2), (4), (5)

B. Auxin: (2), (5), (7), (8)

C. Auxin: (2), (4), (5), (7)

D. Auxin: (2), (4), (5), (7)

Câu 20. Đặc điểm không đúng với hoocmôn thực vật là

A. Được tạo ra ở một nơi nhưng gây phản ứng ở một nơi khác trong cây

B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

C. Tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao

D. Tính chuyên hóa rất cao, mỗi loại hoocmôn chỉ có vai trò kích thích hoặc ức chế

Câu 21. Cho các bộ phận sau:

1. Đỉnh rễ                       

2. Thân                                   

3. Chồi nách

4. Chồi đỉnh         

5. Hoa                                     

6. Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 22. Xét các đặc điểm sau

1. Thúc quả chóng chín                      

2. Ức chế rụng lá và rụng quả

3. kìm hãm rụng lá                   

4. Rụng quả

5. kìm hãm rụng lá                   

6. Kìm hãm rụng quả

Đặc điểm nói về vai trò của etilen là

A. (2), (4) và (5)       

B. (2), (3) và (5)

C. (1), (3) và (4)       

D. (2), (5) và (6)

Câu 23. Vai trò chủ yếu của axit abxixic (AAB)  là kìm hãm sự sinh trưởng của

A. Cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.

B. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.

C. Cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.

D. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.

Câu 24. Quang chu kỳ là

A. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm

B. thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối bằng nhau trong ngày

C. thời gian chiếu sáng trong một ngày

D. tương quan độ dài ban ngày và ban đêm trong một mùa

Câu 25. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

A. hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành

B. chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành

C. chưa hoàn thiện,  qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

D. chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

Câu 26. Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

A. phôi                          

B. phôi và hậu phôi

C. hậu phôi                    

D. phôi thai và sau khi sinh

Câu 27. Nhân tố quan trọng quyết định sự sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. yếu tố di truyền         

B. hoocmôn

C. thức ăn                      

D. nhiệt độ và ánh sáng

Câu 28. Ơstrogen có vai trò

A. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực

B. tăng cường quá trình sinh tổng hợp protein, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, qua đó làm tăng sự sinh trưởng của cơ thể

C. kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái

D. kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Câu 29. Thể vàng sản sinh ra hoocmôn

A. FSH                                     

B. LH

C. HCG                                     

D. Progesteron

Câu 30. Các loại hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống là

A. hoocmôn sinh trưởng và tirôxin

B. hoocmôn sinh trưởng và testosterone

C. testosterone và ơstrogen

D. hoocmôn sinh trưởng, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Giữa kì 2 Sinh học lớp 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Môn: Sinh Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Trong quả số lượng hạt được quy định bởi:

A. Số phôi trong túi trứng.                 

B. Số trứng trong noãn.

C. Số đầu nhụy trong nhụy.               

D. Số nhụy trong hoa.

Câu 2. Mỗi hạt thường có những bộ phận:

A. Vỏ hạt, chồi, phôi nhũ.                  

B. Vỏ hạt và lõi hạt.

C. Vỏ hạt, nhân hạt, mầm hạt.            

D. Vỏ hạt, phôi và phôi nhũ.

Câu 3. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

A. toàn năng                  

B. phân hoá

C. chuyên hoá                

D. cảm ứng

Câu 4. Sán lông có hình thức sinh sản vô tính nào sau đây

A. Phân đôi                             

B. Nảy chồi

C. Phân mảnh                          

D. Trinh sinh

Câu 5. Nhóm cây nào có hình thức sinh sản vô tính bằng bào tử:

A. Rêu, ổi, mít                                            

B. Rêu, dương xỉ

C. Dương xỉ, kê, cao lương                          

D. Dương xỉ, lạc, cây lá bỏng

Câu 6. Sau rụng trứng, hàm lượng hoocmon...........tăng cao sẽ ức chế sự chế tiết hoocmon..............

A. Ostrogen & progesteron / FSH & LH

B. FSH & LH / Ostrogen & progesteron

C. HCG / FSH & LH

D. Ostrogen / GnRH

Câu 7. Giả sử bạn muốn bắt tay vào kinh doanh nhân giống động vật. Trong những loài vật sau đây thì loài nào khi nhân giống cần phải có hai cá thể?

A. Thủy tức                             

B. Sao biển

C. Ếch                                     

D. Giun dẹp

Câu 8. Thành phần nào sau đây không có trong buồng trứng người?

A. Nang trứng                         

B. Nội mạc tử cung

C. Thể vàng                             

D. Tế bào trứng

Câu 9. Thuốc tránh thai chứa thành phần chủ yếu của progesteron, có tác dụng:

A. Kìm hãm sự phát triển của nang trứng.

B. Duy trì sự tồn tại của thể vàng.

C. Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên.

D. Ngăn không cho trứng chín và rụng.

Câu 10. Một chú khỉ đang dùng 1 cành cây nhỏ đã tuốt lá, luồn vào tổ mối để bắt mối ăn là bình thức

A. học khôn.                                                  

B. học ngầm.

C. điều kiện hoá đáp ứng.                              

D. điều kiện hoá hành động.

Câu 11. Sinh trưởng sơ cấp có ở

A. xoài, me.                                                   

B. bạch đàn.

C. dừa, cau.                                                    

D. tất cả thực vật.

Câu 12. Sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp có ở cây:

A. xoài, me, bạch đàn.                                   

B. dừa. cau.

C. mít, phượng.                                             

D. A và c đúng.

Câu 13. Sinh trưởng thứ cấp

A. làm cho thân và rễ cây dài ra, do hoạt động của mô phân sinh bên.

B. làm cho thân to, lớn lên và chiều ngang, do hoạt động của mô phân sinh bên.

C. làm cho thân và rễ cây dài ra, do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

D. làm cho thân to, lớn lên về chiều ngang, do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Câu 14. Tác động sinh lí của auxin (AIA) ở mức tế bào:

A. tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng kéo dài của mỗi tế bào.

B. kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào.

C. kích thích quá trình phân bào nguyên nhiễm và sinh trưởng kéo dài tế bào.

D. làm tăng sinh trưởng bề ngang thân cây, ức chế sinh trưởng chiều dài.

Câu 15. Thúc quả xanh chóng chín và cảm ứng ra hoa ở cây dứa, tạo dứa trái vụ là tác động của

A. gibêrelin.            

B. xitôkinin.    

C. êtilen.                   

D. axit abxixic.

Câu 16. Xuân hoá là

A. sự ra hoa ở thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm.

B. mối phụ thuộc của sự ra hoa vào nhiệt độ.

C. sự ra hoa phụ thuộc vào tuổi cây.

D. sự ra hoa phụ thuộc vào chu kì quang.

Câu 17. Hoocmôn ra hoa là

A. auxin AIA .                                              

B. xitôkinin.

C. axit abxixic.                                              

D. florigen.

Câu 18. Tác động nào không phải của xitôkinin?

A. Kích thích sự phân chia tế bào.

B. Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi.

C. Được dùng trong nuôi cây tế bào và mô thực vật.

D. Làm chậm quá trình già của tế bào.

Câu 19. Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn có ở:

A. châu chấu, gián,...                                    

B. bướm, ruồi, ong, rắn,...

C. người, chó, mèo,...                                    

D. gà, ngỗng, chim sáo,...

Câu 20. Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản

A. có quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái, có tái tổ hợp di truyền.

B. có quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái, không có tái tổ hợp di truyền.

C. không có quá trình giảm phân tạo giao tử, có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái, không có tái tổ hợp di truyền.

D. không có quá trình giảm phân tạo giao tử, không có sự hợp nhất các giao tử đực và giao tử cái, không có tái tổ hợp di truyền.

Câu 21. Hình thức sinh sản ở cây rau má là sinh sản

A. bào tử                                                      

B. phân đôi

C. sinh dưỡng                                              

D. hữu tính

Câu 22. Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân bò?

A. Rau má                                                   

B. Cỏ gấu

C. Cây thuốc bỏng                                       

D. Khoai tây

Câu 23. Quả được hình thành từ

A. Bầu nhuỵ                                                

B. Bầu nhị

C. Noãn đã được thụ tinh                              

D. Noãn không được thụ tinh

Câu 24. Hạt lạc (đậu phộng) thuộc loại

A. Quả giả                                                   

B. Quả đơn tính

C. Hạt có nội nhũ                                         

D. Hạt không có nội nhũ

Câu 25. Hình thức sinh sản bằng hình thức nảy chồi gặp ở nhóm động vật

A. ruột khoang và giun dẹp                           

B. nguyên sinh

C. bọt biển và ruột khoang                           

D. bọt biển và giun giẹp

Câu 26. Các loài động vật ở cạn không bao giờ:

A. Thụ tinh trong.                                        

B. Tự thụ tinh.

C. Thụ tinh chéo.                                         

D. Thụ tinh ngoài.

Câu 27. Phát biểu nào là sai khi nói về quá trình thụ phấn, thụ tinh, kết hạt, tạo quả?

A. Thụ phấn là cơ sở cho thụ tinh

B. Thụ tinh là sự nảy mầm của hạt phấn

C. Thụ tinh là cơ sở cho sự kết hạt, tạo quả

D. Sau thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi

Câu 28. Hạt phấn có bộ NST là

A. n                                                             

B. 2n

C. 3n                                                           

D. 4n

Câu 29. Cơ quan chỉ huy về sự điều hòa sinh sản ở động vật là

A. vùng dưới đồi.                                         

B. tuyến giáp.

C. tuyến yên.                                               

D. tuyến sinh dục.

Câu 30. Đặc điểm nào sau đây không phải là chiều hướng tiến hóa trong sự thu tinh ở động vật?

A. Từ thụ tinh trong tiến đến thụ tinh ngoài.

B. Từ tự thụ tinh tiến đến thụ tinh chéo.

C. Từ thụ tinh ngoài tiến đến thụ tinh trong.

D. Từ thụ tinh cần nước tiến đến không cần nước

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Học kì 2 Sinh học lớp 11 có đáp án (Trắc nghiệm - Đề 4)

Tham khảo các Đề thi, đề kiểm tra môn Sinh học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học