Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 50 lớn hơn số 5 bao nhiêu lần?

Quảng cáo

 A. 10

 B. 5

 C. 20

 D. 15

Câu 2: Cho: 25m×4 = ......... m = ......... dam = ......... hm

Các số thích hợp để điền vào dấu ... lần lượt là:

 A. 10; 100; 1

 B. 100; 10; 1

 C. 10; 1; 100

 D. 1; 10; 100

Câu 3: Trong phép chia có dư cho 8, số dư lớn nhất có thể là:

 A. 5

 B. 6

 C. 7

 D. 8

Câu 4: Một tấm vải dài 40m, được cắt thành các tấm nhỏ dài 8m. Hỏi cắt được bao nhiêu tấm vải nhỏ?

 A. 5 tấm

 B. 7 tấm

 C. 6 tấm

 D. 4 tấm

Câu 5: Tính: 60÷8 = ?

Quảng cáo

 A. 6 dư 9

 B. 6 dư 2

 C. 7 dư 5

 D. 7 dư 4

Câu 6: Một số giảm đi 4 đơn vị thì bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 15. Số đó là:

 A. 16

 B. 22

 C. 19

 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 25÷8

 b, 17×8

 c, 234 + 12

 d, 750 - 35

Câu 2: Vườn nhà bác Tư có 54 cây cam, 9 cây ổi. Hỏi số cây cam gấp bao nhiêu lần số cây ổi?

Câu 3: Ngăn trên có 6 quyển vở. Ngăn dưới có 24 quyển vở. Hỏi số vở ở ngăn trên bằng một phần mấy số vở ở cả hai ngăn?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số cây cam gấp số cây ổi số lần là:

  54 : 9 = 6 (lần)

    Đáp số: 6 lần

Câu 3 (3 điểm):

Cả hai ngăn có số quyển vở là:

  6 + 24 = 30 (quyển)

Số vở cả hai ngăn gấp số vở ngăn trên số lần là:

  30 : 6 = 5(lần)

Vậy số vở ngăn trên bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số vở cả hai ngăn.

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 10 bé gấp bao nhiêu lần số 30?

 A. 20

 B. 10

 C. 6

 D. 3

Câu 2: Trang trại nhà bác Tùng có 16 con lợn và 2 con gà. Hỏi số con lợn gấp mấy lần số con gà?

 A. 4

 B. 14

 C. 7

 D. 8

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu chấm: 13dam + 7dam = ........ dam = ......... hm

 A. 20; 2

 B. 20; 200

 C. 20; 20

 D. 2; 2

Câu 4: Trong túi có 72 quả táo, lấy ra Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả táo. Hỏi lấy ra bao nhiêu quả táo?

 A. 63 quả táo

 B. 64 quả táo

 C. 8 quả táo

 D. 9 quả táo

Câu 5: Trong túi có 20 quả táo, có 4 quả táo bị hỏng. Hỏi số quả táo bị hỏng bằng một phần mấy số táo không bị hỏng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 6: Có 20 quả cam và 10 quả xoài. Hỏi số xoài bằng một phần mấy số cam?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x - 24)×8 = 72

 b, (x + 36)÷8 = 15

Câu 2: Từ nhà Nam đến trường dài 24km. Biết Nam đã đi được 8km. Hỏi số quãng đường mà Nam chưa đi gấp bao nhiêu lần số quãng đường Nam đã đi?

Câu 3: Thùng dầu nhỏ có 8 lít dầu, thùng dầu lớn hơn thùng dầu nhỏ 16 lít. Hỏi số dầu ở thùng nhỏ bằng một phần mấy số dầu ở thùng lớn?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 12 quả chuối và 4 quả dâu. Hỏi số quả chuối gấp mấy lần số quả dâu?

 A. 4

 B. 3

 C. 8

 D. 5

Câu 2: Số 15 lớn gấp mấy lần số 3:

 A. 3

 B. 6

 C. 12

 D. 5

Câu 3: Tính: 25÷8 = ?

 A. 3 dư 2

 B. 3 dư 7

 C. 3 dư 1

 D. 3 dư 4

Câu 4: Tìm x biết: 48÷x = 6

 A. x = 42

 B. x =7

 C. x = 6

 D. x = 8

Câu 5: Số 4 bằng một phần mấy số 24?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 6: Có 4 quả táo và 32 cam. Hỏi số táo bằng một phần mấy số cam?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8 + 8 + 8 + 8 - 8 × 3

 b, 56 ÷ 8 - 3

 c, 8 + 8 × 5 - 6 × 8

 d, 12 × 8 - 41

Câu 2: An có 24 viên kẹo, Việt có 18 viên kẹo, Lan có 7 viên kẹo. Hỏi số kẹo của An và Việt gấp mấy lần số kẹo của Lan?

Câu 3: Có 7 con gà, số con vịt lớn hơn số gà là 28 con. Hỏi số gà bằng một phần mấy số con vịt?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.