Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (0,25 điểm)

Số gia của hàm số y=x2-1 tại điểm xo=1 ứng với số gia ∆x=1 bằng:

A.0    B.2    C.3    D.6

Quảng cáo

Câu 2 (0,25 điểm)

Với g(x)= (x2-2x+5)/(x-1) , g’(2) bằng:

A.1    B.-3    C.-5    D.0

Câu 3 (0,25 điểm)

Nếu f(x)=sin3x+x2 thì f”(-π/2) bằng:

A.0    B.1    C.-2    D.5

Câu 4 (0,25 điểm)

Cho hàm số y = (3x-1)(2x-3). Đạo hàm y’ bằng:

A.3(2x-3)    B.2(3x-1)

C.(3x-1)(2x-3)    D.12x-11

Quảng cáo

Câu 5 (0,25 điểm)

Cho hàm số y=(x+1)/(x-1). Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 6 (0,25 điểm)

Cho hàm số y=(x2+1)/(x-1) . Đạo hàm y’ bằng:

Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Câu 7 (0,25 điểm)

Giả sử h(x)=5(x+1)3+4(x+1). Tập nghiệm của phương trình h”(x)=0 là:

A.[-1;2]    B.(-∞;0]    C.{-1}    D.∅

Câu 8 (0,25 điểm)

Cho f(x) = x3/3+ x2/2+x. Tập nghiệm của bất phương trình f’(x)≤0 là:

A.∅    B.(0;-∞)    C.[-2;2]    D.(-∞;-∞)

Quảng cáo

Câu 9 (0,25 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=x3 tại điểm (-1;1) có phương trình là:

A.y=x    B.y=-x-2    C.y=3x+2    D.y=2x+1

Câu 10 (0,25 điểm)

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=4/(x-1) tại điểm có hoành độ x=-1 có phương trình là:

A.y=-x-3    B.y=-x+2    C.y=x-1    D.y=x+2

Câu 11 (0,25 điểm)

Các tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=1/x có hệ số góc bằng -1/4 có phương trình là:

A.y=-1/4 x+1 và y=-1/4 x-1    B.y=-1/4 x+2 và y=-1/4 x-2

C.y=-1/4 x+3 và y=-1/4 x-3    D.y=-1/4 x+4 và y=-1/4 x-4

Câu 12 (0,25 điểm)

Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động là S=1/2 gt2, trong đó g=9,8m/s2 và t được tính bằng giây (s). Vận tốc tại thời điểm t=5 bằng:

A.19m/s    B.29m/s    C.39m/s    D.49m/s

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)

a. Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số sau đây tại điểm xo tương ứng: f(x)=x+2 với xo=6.

b. Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số: Đề kiểm tra Toán 11 có đáp án

Bài 2 (2 điểm)

a. Tìm đạo hàm của hàm số sau: y=1/(6x-5)

b. Hãy giải phương trình y’=0, biết y=-cosx+sinx+1/2 cos2x+x

Bài 3 (1 điểm)

Tính gần đúng giá trị √9,011

Bài 4 (1 điểm)

Cho hàm số y=cosx. Chứng minh rằng y(n)=cos(x+nπ/2)

Tham khảo thêm Đáp án Đề kiểm tra Đại số 11 Chương 5 (Đề 1)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-dai-so-va-giai-tich-11.jsp


2005 - Toán Lý Hóa