Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 nâng cao năm 2024 có đáp án (5 đề)Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 cơ bản, nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 nâng cao năm 2024 có đáp án (5 đề)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ 50 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân 0,9 được viết dưới dạng phân số là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (0,5 điểm) 8m2 =. . . . . . dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:

A. 800     B. 8000

C. 80     D.0,008

Câu 3: (1 điểm) Kết quả của phép chia 87,5 : 1,75 là:

A. 5     B. 500

C. 50     D. 0,5

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân : 12,5 x 3,06 là:

A. 382,5     B. 3,825

C. 3825     D. 38,25

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của x trong biểu thức 175 : x = 2415 : 69 là:

Quảng cáo

A. 125     B. 6125

C. 5     D. 37

Câu 6: (1 điểm) 25% của một số là 100. Vậy số đó là:

A. 40     B. 400

C. 25     D. 50

Câu 7: (1 điểm) Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Số thứ hai là:

A. 46     B. 40

C. 23     D. 50

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính :

Quảng cáo

a) 567,8 - 98

b) 405 : 12,5

Câu 2: (2 điểm) Số táo của An, Bình và Chi là như nhau. An cho đi 17 quả, Bình cho đi 19 quả thì lúc này số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo còn lại của An và Bình. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu quả táo ?

Câu 3: (1 điểm) Tính bằng cách hợp lí:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 2 cho 0,5 điểm các câu 3, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B A C D C B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 567,8 - 98 = 469,8

b) 405 : 12,5 = 32,4

Câu 2: (2 điểm)

Quảng cáo

Theo bài ra ta có : Vì số táo của An, Bình và chi là như nhau nên nếu coi số táo của Chi gồm 5 phần thì tổng số táo của An và Bình là 10 phần. ( 0.25 điểm)

Số táo mà An và Bình đã cho đi là : 17 + 19 = 36 (quả) (0.25 điểm)

Vì số táo của Chi gấp 5 lần tổng số táo còn lại của An và Bình nên số táo còn lại của hai bạn gồm 1 phần. ( 0.25 điểm)

Vậy An và Bình đã cho đi số phần là :

10 - 1 = 9 (phần) (0.25 điểm)

Số táo của Chi là :

(36 : 9) x 5 = 20 (quả) (0.5 điểm)

Vì ba bạn có số táo bằng nhau nên mỗi bạn lúc đầu có 20 quả. (0.25 điểm)

Đáp số: 20 quả (0.25 điểm)

Câu 3:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

hoặc Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) gấp Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) bao nhiêu lần

A. 10 lần     B. 100 lần

C. 1000 lần     D. 10 000 lần

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 16dm2 8mm2 =...cm2:

A. 160,8     B. 16,8

C. 1600,08     D. 160,08

Câu 3: (1 điểm) Có 15 can dầu như nhau đựng tất cả 120 lít dầu . Hỏi 26 can dầu như thế đựng bao nhiêu lít dầu ?

A. 208 lít     B. 108 lít

C. 308 lít     D. 408 lít

Câu 4: (1 điểm) Lãi xuất tiết kiệm là 0,68% một tháng . Nếu gửi tiết kiệm 30 000 000 đồng thì sau một tháng số tiền lãi là bao nhiêu?

A. 240 000 đồng     B. 204 000 đồng

C. 304 000 đồng     D. 340 000 đồng

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x: x - 7,02 = 19: 3,8

A. x = 1,202     B. x = 1202

C. x = 120,2     D. x = 12,02

Câu 6: ( 0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức ( 129,3 - 60,8) x 5,2 + 143,8:

A. 300     B. 400

C. 500     D. 600

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 465 - 29,57     b) 55,16 + 269

c) 53,2 x 6,5     d) 175,344 : 3,12

Câu 2: (1 điểm) Tìm X: X x Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) + X x 0,9 = 10

Câu 3: (2 điểm ) Ba người thợ làm chung nhau một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong . Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc đó và người thứ hai làm một mình thì phải 12 giờ mới xong . Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

Câu 4: (1 điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C A B D C

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 465 - 29,57 = 435,43

b) 55,16 + 269 = 324,16

c) 53,2 x 6,5 = 345,8

d) 175,344 : 3,12 = 56,2

Câu 2: (1 điểm)

X x Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) + X x 0,9 = 10

⇔ X x 0,1 + X x 0,9 = 10

⇔ X x (0,1 + 0,9) = 10

⇔ X x 1 = 10

⇔ X = 10 : 1

⇔ X = 10

Câu 3:

Trong 1 giờ người thợ thứ nhất làm được

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) ( công việc)

Trong 1 giờ người thợ thứ hai làm được:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) ( công việc)

Trong 1 giờ 3 người thợ làm được:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) ( công việc)

Trong 1 giờ người thợ thứ ba làm được:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc)

Thời gian người thứ ba làm một mình xong công việc là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2) (giờ)

Đáp số : 8 giờ

Câu 4: (1điểm)

Phân tích mẫu số ta có:

1997 1996 – 1995 1996 = 1996 (1997 -1995) = 1996 2.

Phân tích tử số ta có:

1998 1996 + 1997 11 + 1985 = 1998 1996 + (1996 + 1) 11 + 1985

= 1998 1996 + 1996 11 + 11 + 1985 = 1998 1996 + 1996 11 +1996

= 1996 (1998 + 11 + 1 ) = 1996 2010.

Vậy giá trị biểu thức:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép chia nào đúng:

A. 302,934 : 100 = 30293,4

B. 302,934 : 100 = 3029,34

C. 302,934 : 100 = 30,2934

D. 302,934 : 100 = 3,02934

Câu 2: (0,5 điểm) Tính kết quả theo cách rút gọn: Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 3: (1điểm) Tuổi con kém tuổi cha 30 tuổi, biết tuổi cha gồm bao nhiêu tuần thì tuổi con gồm bấy nhiêu ngày. Tuổi của cha là:

A. 35     B. 45

C. 37     D. 41

Câu 4: (1 điểm) An và Bình có tất cả 68 viên bi. Nếu An cho Bình 7 viên bi thì Bình sẽ nhiều hơn An 2 viên bi. Số bi của An là

A. 56     B. 40

C. 42     D. 50

Câu 5: (0,5 điểm) Biết Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3) của một số là 24. Số phải tìm là :

A. 12     B. 9,6

C. 60     D. 48

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức: 58 + 534,5 : 5 - 12,4 x 2

A. 212,2     B.247

C. 1401     D. 140,1

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 265,6 - 96

b) 786 + 76,9

c) 45,8 x 5,7

d) 99,06 : 38,3

Câu 2: (1 điểm) Tìm Y biết: Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15

Câu 3:(2 điểm) Một người bán một số cam như sau: lần đầu bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3) tổng số cam và thêm 1 quả, lần thứ 2 bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3) số cam còn lại và thêm 1 quả, lần thứ 3 bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3) số cam còn lại sau lần 2 và thêm 1 quả, cuối cùng còn lại 10 quả. Hỏi người đó có tất cả bao nhiêu quả cam?

Câu 4: (1 điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 265,6 - 96 = 169,6

b) 786 + 76,9 = 862,9

c) 45,8 x 5,7 = 261,06

d) 134,05 : 38,3 = 3,5

Câu 2: (1 điểm)

Y + Y : 0,5 + Y : 0,25 + Y : 0,125 = 15

Y x 1 + Y x 2 + Y x 4 + y x 8 = 15

Y x (1 + 2 + 4 + 8) = 15

Y x 15 = 15

Y = 15: 15

Y = 1

Câu 3: (2 điểm)

Số quả cam còn lại sau khi bán lần 2 là:

(10 + 1) x 2 = 22 (quả)

Số quả cam còn lại sau khi bán lần thứ nhất là:

(22 + 1) x 2 = 46 (quả)

Người đó có tất cả số quả cam là:

(46 + 1) x 2 = 94 (quả)

Đáp số 94 quả cam

Câu 4: (1 điểm)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép nhân nào đúng:

A. 204,152 x 0,01 = 20,4152

B. 204,152 x 0,01 = 2041,52

C. 204,152 x 0,01 = 2,04152

D. 204,152 x 0,01 = 20415,2

Câu 2: (0,5 điểm) Viết phân số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) thành tỉ số phần trăm

A. 12% B.24%

C. 96% D. 48%

Câu 3: (1 điểm) Cho các chữ số: 0,1,2,3. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ các chữ số đã cho mà phần thập phân có 3 chữ số?

A. 12 số B. 24 số

C. 6 số D. 18 số

Câu 4: ( 1điểm) Ở một tháng hai có năm ngày chủ nhật. Hỏi ngày 3 của tháng hai đó là ngày thứ mấy?

A. Chủ nhật B. Thứ hai

C. Thứ ba D. Thứ tư

Câu 5: (0,5 điểm) Tính kết quả của phép tính 15kg24g - 8kg7g + 935g :

A. 7kg 475g B. 7kg 952g

C. 8kg 952g D. 7kg 852g

Câu 6: (0,5 điểm) Rút gọn Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Một chị bán vải: Lần thứ nhất bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) tấm vải, lần thứ hai bán Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) tấm vải còn lại. Sau hai lần bán tấm vải còn lại 32 m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Câu 2: (2,5 điểm) Tìm hai số biết 40% số thứ nhất bằng Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ hai. Tổng của 2 số là Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) .

Câu 3: (1 điểm) Tính biểu thức sau một cách hợp lí nhất:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D B C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

Phân số chỉ tấm vải còn lại sau lần thứ nhất là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (tấm vải) (0,25 điểm )

Phân số chỉ số vải lần thứ hai bán là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (tấm vải) (0,5 điểm )

Phân số chỉ số vải bán trong hai lần là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (tấm vải) (0,5 điểm )

Phân số chỉ số vải còn lại sau hai lần bán là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (tấm vải) (0,5 điểm )

Tấm vải dài số mét là :

32 : 8 15 = 60 (m) (0,5 điểm )

Đáp số : 60 m (0,25 điểm )

Câu 2: (2,5 điểm)

Ta có: Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (0,25 điểm )

Như vậy Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ nhất = Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ hai, hay Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ nhất = Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) số thứ hai. Nếu coi số thứ nhất là 5 phần bằng nhau thì số thứ hai là 8 phần như thế. Ta có sơ đồ :

Số thứ nhất: : (0,5 điểm )

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Số thứ hai:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là :

5 + 8 = 13 (phần) (0,5 điểm )

Số thứ nhất là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (0,5 điểm )

Số thứ hai là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (0,5 điểm )

Đáp số:

Số thứ nhất : Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Số thứ hai: Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4) (0,25 điểm )

Câu 3:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong hình tam giác ABC có :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. AB là đường cao tương ứng với đáy BC

B. CH là đường cao tương ứng với đáy AB

C. AH là đường cao tương ứng với đáy BC

D. CB là đường cao tương ứng với đáy AB

Câu 2: (0,5 điểm) Một cửa hàng bán vải trong một ngày cứ 100m vải bán được thì có 32m vải hoa . Tỉ số của số vải hoa và số vải bán được trong ngày là :

A. 32%        B. 100%

C. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)     D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3: (1điểm) Trung bình cộng của 3 số bằng 34. Nếu tăng số thứ nhất gấp 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 38. Nếu tăng số thứ hai gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 46. Tìm số thứ nhất và số thứ hai.

A. 12 và 18     B. 18 và 12

C. 12 và 42     D. 18 và 42

Câu 4: ( 1điểm) Tìm hai số hạng đầu của dãy số sau : …..; 4; 2; 0. (biết rằng dãy này có 15 số hạng)

A. 30; 28     B. 26; 24

C. 28; 26     D. 26; 24

Câu 5: (0,5 điểm) Kết quả của phép nhân 134,5 x 0,1 là :

A. 1345     B. 13,45

C. 1,345     D.13450

Câu 6: ( 0,5 điểm) 15m 3cm = …m . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

A. 15,03     B. 15,3

C. 153     D. 1,53

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 367 + 34,7

b) 36,9 + 489

c) 58,7 x 23,6

d) 207,009 : 5,61

Câu 2: (2,5 điểm) Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 5 cm, và tăng chiều rộng 5cm thì được một hình vuông có chu vi là 164 cm. Tìm diện tích chữ nhật ban đầu ?.

Câu 3: (2,5 điểm) Mua 8 quyển vở và 3 cái bút hết 69000 đồng. Mua 4 quyển vở và 6 cái bút hết 102000 đồng. Tính giá tiền 1 quyển vở, 1 cái bút.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D A C B A

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) 367 + 34,7 = 401,7

b) 36,9 + 489 = 525,9

c) 58,7 x 23,6 = 1385,32

d) 207,009: 5,61 = 36,9

Câu 2:

Cạnh hình vuông là 164 : 4 = 41 (cm). ( 0,5 điểm )

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 41 + 5 = 46 (cm) ( 0,5 điểm )

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 41 – 5 = 36 (cm) ( 0,5 điểm )

Diện tích hình chữ nhật là: 46 x 36 = 1656 (cm2) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 1656 cm2 ( 0,25 điểm )

Câu 3:

Mua 8 quyển vở và 3 cái bút hết 69 000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở và 6 cái bút hết 102 000 đồng( Hay mua 2 quyển vở và 3 cái bút hết 51 000 đồng) ( 0,25 điểm )

Vậy

Mua 8 quyển vở và 3 cái bút hết 69 000 đồng.

Mua 2 quyển vở và 3 cái bút hết 51 000 đồng.

Mua 6 quyển vở hết 18 000 đồng ( 0,5 điểm )

Mua 1 quyển vở hết: 18 000 : 6 = 3000 đồng. ( 0,25 điểm )

Mua 4 quyển vở hết: 3 000 x 4 = 12 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Mua 1 cái bút hết: (102 000 – 12 000) : 6 = 15 000 (đồng). ( 0,5 điểm )

Đáp số: 1 cái bút hết 15 000đ;

1 quyển vở hết 3 000đ ( 0,25 điểm )

Xem thử

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên