Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (15 đề)Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (15 đề)

Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 cơ bản, nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Quảng cáo

5 đề thi cuối kì 2 Toán 5 cơ bản

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào ?

A. Hàng nghìn     B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm     D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 4/5 viết dưới dạng số thập phân là

A. 4,5     B. 8,0

C. 0,8     D. 0,45

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến lúc 7 giờ 30 phút là :

A. 40 phút     B. 20 phút

C. 30 phút     D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Hình dưới đây gồm 6 hình lập phương , mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 3 cm . Thể tích của hình đó là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

A. 18 cm3     B. 162 cm3

C. 54cm3     D. 243cm3

Câu 5 (0,5 điểm): Đội bóng của một trường học đã thi đấu 20 trận,thắng 19 trận . Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là :

Quảng cáo

A. 19%     B. 85%

C. 90%     D. 95%

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 5,006 + 2,357 + 4,5        b. 63,21 - 14,75

c. 21,8 x 3,4        d. 24,36 : 6

Câu 2 (2 điểm): Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút . Ô tô đi với vận tốc 48 km / giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút . Tính quãng đường AB .

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất gồm hai nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích thước ghi trong hình bên với chiều rộng hình chữ nhật là 40m, chiều dài 60m.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

a. Tính diện tích mảnh đất?

b. Tính chu vi mảnh đất

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Quảng cáo
Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a. 5,006 + 2,357 + 4,5

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

b. 63,21 - 14,75

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

c. 21,8 x 3,4

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

d. 24,36 : 6

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian ô tô đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ dọc đường) là:

11 giờ 45 phút - 7 giờ - 15 phút =4 giờ 30 phút ( 0,75 điểm)

4 giờ 30 phút =4,5 giờ ( 0,25 điểm)

Quãng đường AB là:

48 x 4,5 = 216 (km) ( 0,75 điểm)

Đáp số :216 km ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là

60 x 40 = 2400 (m2) ( 0,25 điểm)

Bán kính hình tròn là

40 : 2 = 20 (m) ( 0,25 điểm)

Diện tích hai nửa hình tròn là

20 x 20 x 3,14 = 1256 (m2) ( 0,25 điểm)

Diện tích mảnh đất là :

2400 + 1256 = 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. Chu vi hai nửa hình tròn là

40 x 3,14 = 125,6 (m) ( 0,25 điểm)

Chu vi mảnh đất là :

125,6 + 60 x 2 = 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

Cách 1

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Cách 2:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 2 trong số thập phân 7,325 có giá trị là

A. 20

B. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

C. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2 (0,5 điểm): Phép chia 6 giờ 20 phút : 4 có kết quả là :

A. 1giờ 35 phút     B. 2 giờ 35 phút

C. 1giờ 55 phút     D. 1 giờ 5phút

Câu 3 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ......giờ . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 1,15     B. 1,25

C. 115     D. 75

Câu 4 (0,5 điểm): Ở hình bên có:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

BM = MN = NI = IK =KC

Diện tích hình tam giác ABI chiếm bao nhiêu

phần trăm diện tích hình tam giác ABC ?

A. 3%;     B. 3/5 % ;

C. 30 %;     D. 60 %

Câu 5 (0,5 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 3m3 = ........dm3

A. 30     B. 300

C. 30 000     D . 3000

Câu 6 (0,5 điểm): Thể tích của một hình lập phương có cạnh 4 dm là :

A. 16     B. 64 dm3

C. 64 dm2     D. 12

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 37,2 – 18,7        b) 45,5 x 6,4

c) 345,6 + 67        d) 20,4 : 5

Câu 2: Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 135km, thời gian ô tô đi hết quãng đường là 2,25 giờ, vận tốc của xe máy bằng 2/3 vận tốc ô tô. Tính vận tốc xe máy?

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

b) Tìm hai giá trị của x sao cho 6,9 < x < 7,1

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A B D D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,75 điểm

a) 37,2 – 18,7 = 18,5

b) 45,5 x 6,4 = 291,2

c) 345,6 + 67 = 412,6

d) 20,4 : 5 = 4,08

Câu 2 (2 điểm):

Vận tốc của ô tô là

135 : 2,25 = 60(km/giờ) ( 0,75 điểm)

Vận tốc xe máy là

60 x 2/3 = 40 (km/giờ) ( 0,75 điểm)

Đáp số : 40km/giờ ( 0,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

X x 5,3 = 36,04

X = 36,04 : 5,3

X = 6,8

b) Tìm hai giá trị của x sao cho

6,9 < x < 7,1

Ví dụ: Vì 6,9 < 7 < 7,1 nên = 7

Vì 6,9 < 6,91 < 7,1 nên x = 6,91

Vậy hai giá trị của là 7 và 6,91

..............................

( Hs có thể tìm các giá trị khác đúng yêu cầu )

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm ngay dưới điểm P trên một đoạn của tia số là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 1,9     B. 2,1

C. 1,8     D. 1,2

Câu 2 (0,5 điểm): Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,500

A. 0,5     B. 0,05

C. 0,005     D. 5,0

Câu 3 (0,5 điểm): Xếp các hình lập phương 1 dm3 thành một cái tháp (như hình vẽ ) Số hình lập phương 1 dm3 của cái tháp đó là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. 9     B. 14

C. 10     D. 21

Câu 4 (0,5 điểm): 25 % của 60 là :

A. 0,6     B. 15

C. 240     D. 0,25

Câu 5 (0,5 điểm): Các số 7,08; 6,97; 8,09; 8,9; 7,1 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

A. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,9 ; 8,09

C. 7,08 ; 6,97 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

B. 7,1; 8,9 ; 6,97 ; 7,08; 8,09

D. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

Câu 6 (0,5 điểm): Hỗn số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3) được viết dưới dạng phân số là:

A. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

B. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

C. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 85,34 - 46,29        b) 34,56 + 5,78

c) 40 ,5 x 5,3        d) 48 ,32 :8

Câu 2 (3 điểm): Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 12 giờ . Ô tô đi với vận tốc 50km/giờ và giữa đường ô tô nghỉ mất 30 phút

a. Tính quãng đường AB

b. Nếu một xe đạp đi với vận tốc bằng 2/5 vận tốc của ô tô và xe đạp cùng đi lúc 6 giờ 30 phút thì đến B lúc mấy giờ ?

Câu 3 (2 điểm): Một cái bể chứa nước có chiều dài 1,8m chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m .Hiện nay bể đang chứa một lượng nước bằng 3/4 chiều cao của bể . Hỏi hiện nay bể chứa bao nhiêu lít nước ( Biết 1dm3 = 1 lít nước)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A B B D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 85,34 - 46,29 = 39,05

b) 34,56 + 5,78 = 40,34

c) 40,5 x 5,3 = 214,65

d) 48,32 : 8 = 6,04

Câu 2 (3 điểm):

a. Thời gian ô tô đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ dọc đường) là:

12 giờ - 6 giờ 30 phút - 30 phút = 5 giờ ( 0,5 điểm)

Quãng đường AB là:

50 x 5 =250 (km) ( 0,5 điểm)

b. Vận tốc của xe đạp là

50 x 2/5 = 20 (km/giờ) ( 0,5 điểm)

Thời gian xe đạp đi từ A đến B là :

250 : 20 = 12,5 ( giờ ) ( 0,5 điểm)

Đổi 12,5 giờ = 12 giờ 30 phút ( 0,25 điểm)

Nếu xe đạp đi lúc 6 giờ 30 phút thì đến B lúc :

6 giờ 30 phút + 12 giờ 30 phút = 19 giờ ( hay 7 giờ tối) ( 0,5 điểm)

Đáp số : a. 250km

b. 19 giờ ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

Chiều cao mực nước trong bể là:

      1,6 x 3/4 = 1,2 (m) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước trong bể là:

      1,8 x 1,2 x 1,2 = 2,592 (m3) ( 0,75 điểm)

Vì 1dm3 = 1 lít nước ta đổi:

      2,592 m3 = 2592 dm3

Do đó bể đang chứa số lít nước là:

      2592 × 1 = 2592 (lít) (0,5 điểm)

Đáp số : 2592 lít nước.

..............................

( Hs có thể giải bằng cách khác )

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Muốn tính chu vi hình tròn khi biết bán kính ta làm như sau :

A. r x r x3,14     B. r x 2 x3,14

C. r: 2 x 3,14     D. r x2 :3,14

Câu 2 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là

A. 10cm     B. 8dm

C. 8 cm     D. 0,8 cm

Câu 3 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 5,4 + 2,5 x 4,6 là

A. 36,34     B.7,9

C. 11,5     D . 16,9

Câu 4 (1 điểm): Một bục gỗ được ghép bởi 6 khối gỗ hình lập phương bằng nhau cạnh 4 dm ( như hình vẽ ) .Thể tích của bục gỗ

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 384 dm3     B. 96 dm3

C. 64 dm3     D. 24 dm3

Câu 5 (0,5 điểm): Một hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2,5cm và 3,2 cm . Diện tích tam giác là :

A. 8     B. 40

C. 4     D .0,4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 72,14 – 36,5        b) 28,6 x 4,3

c) 19,5 : 6        d) 223,5 +25,7

Câu 2 (2 điểm): Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 30 phút.Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 40 km.Tính quãng đường từ A đến B ?

Câu 3 (2 điểm): Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,5 kg gạo , ngày thứ hai bán được 53,5 kg , ngày thứ ba bán được bằng trung bình cộng của hai ngày đầu . Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B C D A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 72,14 – 36,5 = 35,64

b) 28,6 x 4,3 = 112,98

c) 19,5 : 6 =3,25

d) 223,5 + 25,7 = 249,2

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian ô tô đi từ A đến B là: ( 0,25 điểm)

10 giờ 30 phút - 6 giờ 30 phút = 4 giờ ( 0,5 điểm)

Quãng đường AB là: ( 0,5 điểm)

40 x 4 = 160(km) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 160 km ( 0,25 điểm

Câu 3 (2 điểm):

Ngày thứ ba cửa hàng bán được là : ( 0,25 điểm)

( 44,5 + 53,5 ) : 2 = 49( kg ) ( 0,75 điểm)

Cả ba ngày cửa hàng bán được là : ( 0,25 điểm)

44,5 + 53,5 + 49 = 147 ( kg ) ( 0,5 điểm)

ĐS : 147 kg ( 0,25 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau :

A. Lấy chu vi chia cho 3,14

B. Lấy chu vi nhân cho 3,14

C. Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi chia 2

D. Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi nhân 2

Câu 2 (0,5 điểm): 15740kg = ....tấn . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 1,574     B. 15,74

C. 157,4     D. 1574

Câu 3 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong số thập phân 4,519 có giá trị là :

A. 5/10     B. 5/100

C. 5     D. 500

Câu 4 (0,5 điểm): Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …%

A. 5,8 %     B. 0,58%

C. 58%     D. 580%

Câu 5 (0,5 điểm): Số thập phân phân gồm 20 đơn vị , 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là :

A. 20,18     B. 2010,800

C. 20,108     D. 30,800

Câu 6 (0,5 điểm): Tìm giá trị của x sao cho: x - 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 1,30     B. 1,73

C. 427     D 4,27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 54,96 – 38,47        b) 26,49+ 35,51

c) 43,21 x 5,8        d) 17,55 : 3,9

Câu 2 (2 điểm): Một cửa hàng có 4,5 tấn gạo , đã bán được 2/5 số gạo đó. Hỏi :

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa bán ?

b. Số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước khi bán ?

Câu 3 (2 điểm): Một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ và sau Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 5) giờ thì đến B. Hỏi một người đi xe đạp với vận tốc bằng 2/5 vận tốc xe máy thì phải mất mấy giờ đi hết quãng đường AB?

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết x là số tự nhiên: 39,99 < x < 40,001

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A C A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 54,96 – 38,47 = 16,49        b) 26,49 + 35,51 = 62

c) 43,21 x 5,8 = 250,618        d) 17,55 : 3,9 = 4,5

Câu 2 (2 điểm):

a. Số gạo cửa hàng đã bán là: ( 0,25 điểm)

4,5 x 2/5 = 1,8 ( tấn) ( 0,25 điểm)

Cửa hàng còn lại số tấn gạo chưa bán là : ( 0,25 điểm)

4,5 - 1,8 = 2,7( tấn) ( 0,25 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã bán và số gạo trước khi bán là: ( 0,25 điểm)

1,8 : 4,5 = 0,4 = 40% ( 0,5 điểm)

Kết luận: Vậy cửa hàng còn lại 2,7 tấn gạo chưa bán và số gạo đã bán chiếm 40% số gạo của cửa hàng trước khi bán.

Câu 3 (2 điểm):

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 5) giờ = 4/3 giờ ( 0,25 điểm)

Quãng đường AB dài là : ( 0,25 điểm)

30 x 4/3 = 40(km) ( 0,25 điểm)

Vận tốc xe đạp là ( 0,25 điểm)

30 x 2/5 = 12 ( km/ giờ ) ( 0,25 điểm)

Thời gian để xe đạp đi hết quãng đường AB là ( 0,25 điểm)

40 : 12 = Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 5) (giờ)= 3 giờ 20 phút ( 0,25 điểm)

ĐS : 3 giờ 20 phút ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

39,99 < x < 40,001

Vì 39,99 < 40 < 40,001( 0,5 điểm)

Nên x = 40 ( 0,5 điểm)

10 đề thi cuối kì 2 Toán 5 sưu tầm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4   B. 0,34     C. 0,75    D. 4,3

b) Tỉ số phần trăm của 2 và 2,5 là:

A. 2%     B. 0,8%   C. 8%     D. 80%

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 phút 24 giây = … phút là:

A. 3,24     B. 3,4     C. 32,4     D. 0,24

d) Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 3,2cm là:

A. 40,96 cm2     B. 61,44 cm2     C. 32,768 cm2     D. 20,48cm2

Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,02… 5,2   c) ….30%

b) 1,012….1,002    d) ….80%

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4. Tìm x:

a) x : 4,7 = 12,8     b) x 7,5 = 12

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m3 17dm3=….m3

b) 6dm2 8cm2 =….dm2

Bài 6. Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Bài 7. Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm, đáy lớn bằng đáy nhỏ, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) <     b) >     c) >   d) =

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a) x : 4,7 = 12,8    b) x 7,5 = 12

   x = 12,8 x 4,7       x = 12 : 7,5

   x = 60,16        x = 1,6

Bài 5.

a) 4,017    b) 66,08

Bài 6.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

   90 – 5 = 85 (km)

Vận tốc của ô tô là:

   85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

   Đáp số: 42,5 km/giờ

Bài 7.

Sơ đồ:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là:

   7 + 6 = 13 (phần)

Đáy lớn là:

   78 : 13 x 7 = 42 (dm)

Chiều cao là:

   42 : 2 = 21 (dm)

Diện tích hình thang là:

   78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

   Đáp số: 819dm2

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 246,84 + 39,76

b) 896,5 – 37,68

c) 126,8 x 3,4

d) 125,76 : 1,6

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 75km 318m =…km    c) 4 tấn 5kg =…tấn

b) 1 giờ 12 phút =…giờ     d) 32m2 4dm2= ….m2

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 2 trong số 134,625 là:

A.2/1000    B.2/100     C.2/10    D. 2

b) 20% của 750 là:

A. 0,75    B. 1,5     C. 15     D. 150

c) Chu vi của hình tròn bán kính 5cm là:

A. 15,7cm     B. 31,4cm   C. 25cm     D. 100cm

d) 4m3 5dm3 =…m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,5     B. 4,05     C. 4,005    D. 45

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 15% + 3,7% = 18,7% ▭

b) 41% - 5,6% = 36,6% ▭

c) 0,087kg = 8,7g ▭

d) 0,27m = 2,7dm ▭

Bài 5. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó.

Bài 6. Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/ giờ. Sau đó người đó lên ô tô đi tiếp 1 tiếng 45 phút với vận tốc 48km/ giờ. Hỏi người đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu km?

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 5cm =….m     c) 2 giờ 18 phút=….giờ

b) 5kg 6g = …kg   d) 7ha 6dam2=…ha

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 305,68 + 19,75

b) 401,64 + 96,57

c) 242 x 3,27

d) 168,92 : 8,2

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 40% của 80m2 là:

A. 402    B. 32m2   C. 64m2     D. 50m2

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 2,035 là:

A. 30    B. 3     C. 3/10     D.3/100

c) Diện tích hình tam giác có chiều cao 3/4 m và độ dài đáy 8/9 m là:

A. 1/3m2    B. 2/3m2   C. 59/36m2     D.59/18m2

d) Thể tích hình lập phương có độ dài cạnh 9cm là:

A. 81 cm3     B. 324 cm3 C. 729 cm3    C. 486cm3

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1m3 125dm3 = 4125dm3

b) 8dm3 3cm3 = 8300cm3

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

d) 0,102dm3 = 102cm3

Bài 5. Quãng đường AB dài 123km. Cùng một lúc một ô tô đi từ A về B và một xe máy đi từ B về A. Sau 1 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết rằng vận tốc ô tô hơn vận tôc xe máy là 8km/ giờ?

Bài 6. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 432dm2. Tính diện tích xung quanh hình hộp đó biết chiều dài là 12dm và chiều rộng là 8dm.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 tổng số 34,425 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8     B. 0,375   C. 0,38    D. 3,75

c) 0,7% = ?

A. 7/10    B. 7/100    C.7/1000     D. 7/1000

d) 8m3 =…dm3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000   B. 8000     C. 800    D. 80

Bài 2. Điền dấu > , < ,= thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,1…7,08   c) 18,279…18,28

b) 42,090…42,09   d) 0,48…0,4799

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) 215 phút = 21,5 giờ ▭

b) 4 dm3 15cm3 = 4,015dm3

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

d) 3 ha 12m2= 3,012ha ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

Bài 5. Một người đi xe máy từ B đến C với vận tốc 44km/giờ. Cũng lúc đó một người đi ô tô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 65km/ giờ. Sau 1 giờ 24 phút thì ô tô đuổi kịp xe máy. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? (xem hình vẽ)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường xung quanh bên trong ngôi nhà. Biết diện tích của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 246,84 + 39,76

b) 896,5 – 37,68

c) 126,8 x 3,4

d) 125,76 : 1,6

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 75km 318m =…km    c) 4 tấn 5kg =…tấn

b) 1 giờ 12 phút =…giờ     d) 32m2 4dm2= ….m2

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 2 trong số 134,625 là:

A.2/1000    B.2/100     C.2/10    D. 2

b) 20% của 750 là:

A. 0,75    B. 1,5     C. 15     D. 150

c) Chu vi của hình tròn bán kính 5cm là:

A. 15,7cm     B. 31,4cm   C. 25cm     D. 100cm

d) 4m3 5dm3 =…m3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,5     B. 4,05     C. 4,005    D. 45

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 15% + 3,7% = 18,7% ▭

b) 41% - 5,6% = 36,6% ▭

c) 0,087kg = 8,7g ▭

d) 0,27m = 2,7dm ▭

Bài 5. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích xung quanh của hình hộp đó.

Bài 6. Một người đi bộ 15 phút với vận tốc 4,5km/ giờ. Sau đó người đó lên ô tô đi tiếp 1 tiếng 45 phút với vận tốc 48km/ giờ. Hỏi người đó đã đi được quãng đường dài bao nhiêu km?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) 75,318    b) 1,2    c) 4,005   d) 32,04

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Chiều rộng của hình hộp đó là:

   36 : 2 = 18 (cm)

Chiều cao của hình hộp đó là:

   36: 4 = 9 (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp đó là:

   (36 + 16) x 2 x 9 = 972 (cm2)

   Đáp số: 972cm2

Bài 6.

Đổi 15 phút = 0,25 giờ; 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Quãng đường người đó đi bộ là:

   0,25 x 4,5 = 1,125 (km)

Quãng đường người đó đi ô tô là:

   1,75 x 48 = 84 (km)

Quãng đường người đó đi là:

   1,125 + 84 = 85,125 (km)

   Đáp số: 85,125km

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 5cm =….m     c) 2 giờ 18 phút=….giờ

b) 5kg 6g = …kg   d) 7ha 6dam2=…ha

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 305,68 + 19,75

b) 401,64 + 96,57

c) 242 x 3,27

d) 168,92 : 8,2

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 40% của 80m2 là:

A. 402    B. 32m2   C. 64m2     D. 50m2

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 2,035 là:

A. 30    B. 3     C. 3/10     D.3/100

c) Diện tích hình tam giác có chiều cao 3/4 m và độ dài đáy 8/9 m là:

A. 1/3m2    B. 2/3m2   C. 59/36m2     D.59/18m2

d) Thể tích hình lập phương có độ dài cạnh 9cm là:

A. 81 cm3     B. 324 cm3 C. 729 cm3    C. 486cm3

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1m3 125dm3 = 4125dm3

b) 8dm3 3cm3 = 8300cm3

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

d) 0,102dm3 = 102cm3

Bài 5. Quãng đường AB dài 123km. Cùng một lúc một ô tô đi từ A về B và một xe máy đi từ B về A. Sau 1 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết rằng vận tốc ô tô hơn vận tôc xe máy là 8km/ giờ?

Bài 6. Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 432dm2. Tính diện tích xung quanh hình hộp đó biết chiều dài là 12dm và chiều rộng là 8dm.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 42,05   b) 5,006    c) 2,3   d) 7,06

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:

   123 : 1,5 = 82 (km/ giờ)

Vận tốc xe máy là:

   (82 -8) : 2 = 37 (km/ giờ)

Vận tốc ô tô là:

   82 – 37 = 45 (km/ giờ)

   Đáp số: Vận tốc ô tô: 82 km/ giờ

       Vận tốc xe máy: 37km/ giờ

Bài 6.

Tổng diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật là:

   12 x 8 x 2 = 192 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

   432 – 192 = 240 (dm2)

   Đáp số: 240dm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 tổng số 34,425 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b) Phân số 3/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,8     B. 0,375   C. 0,38    D. 3,75

c) 0,7% = ?

A. 7/10    B. 7/100    C.7/1000     D. 7/1000

d) 8m3 =…dm3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 80000   B. 8000     C. 800    D. 80

Bài 2. Điền dấu > , < ,= thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,1…7,08   c) 18,279…18,28

b) 42,090…42,09   d) 0,48…0,4799

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

a) 215 phút = 21,5 giờ ▭

b) 4 dm3 15cm3 = 4,015dm3

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

d) 3 ha 12m2= 3,012ha ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 3,08 + 12,9 + 7,84

b) 20,7 – 9,81

c) 14,5 x 2,06

d) 656,2 : 17

Bài 5. Một người đi xe máy từ B đến C với vận tốc 44km/giờ. Cũng lúc đó một người đi ô tô từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 65km/ giờ. Sau 1 giờ 24 phút thì ô tô đuổi kịp xe máy. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? (xem hình vẽ)

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 4,5m và cao 4m. Người ta quét vôi trần nhà và 4 bức tường xung quanh bên trong ngôi nhà. Biết diện tích của cửa là 8,9m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) >    b) =   c) <   d) <

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đổi 1 giờ 24 phút = 1,4 giờ

Quãng đường xe máy đi được là:

   44 x 1,4 = 61,6 (km)

Quãng đường ô tô đi được là:

   65 x 1,4 = 91 (km)

Quãng đường AB dài là:

   91 – 61,6 = 29,4 (km)

    Đáp số: 29,4km

Bài 6.

Diện tích trần nhà là:

   8 x 4,5 = 36 (m2)

Diện tích xung quanh của phòng đó là:

   (8 + 4,5 ) x 2 x 4 = 100 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

   100 + 36 – 8,9 = 127,1 (m2)

    Đáp số: 127,1m2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 19,378 thuộc:

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

A. 32,1    B. 32,01    C. 32,001     D. 3,21

c) Thể tích hình lập phương cạnh 4dm là:

A. 16 dm2    B. 64 dm2     C. 96 dm2    D. 32dm2

d) Diện tích hình thang ABCD là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

A. 52 cm2

B. 109 cm2

C. 26 cm2

D. 109,2cm2

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12dm2 6cm2=….dm2

b) 5 tạ 6 yến = ….tạ

c) 7dm3 8cm3 =…dm3

d) 2 giờ 36 phút = …giờ

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 79,6 = 79,60 ▭

b) 0,01% = ▭

c) 3,9 = 39% ▭

d) 4,8 x 0,1 = 0,48 ▭

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 71,05 + 9,3

b) 9,8 – 2,93

c) 4,96 x 2,4

d) 10,6 : 4,24

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có diện tích 490m2, chiều cao 14m. Tính độ dài mỗi đấy biết đáy lớn dài hơn đáy bé 20m.

Bài 6. Một thuyền máy đi ngược dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước yên lặng là 24km/ giờ và vận tốc dòng nước là 2,5km/ giờ. Sau 1 giờ 45 phút thuyền máy đến B. Tính độ dài quãng đường AB?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) 12,06    b) 5,6    c) 7,008   d) 2,6

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Tổng độ dài 2 đáy của hình thang là:

   490 x 2 : 14 = 70 (m)

Đáy bé của thửa ruộng đó là:

   (70 -20 ) : 2 = 25 (m)

Đáy lớn của thửa ruộng đó là:

   25 + 20 = 45 (m)

   Đáp số: Đáy bé: 25m Đáy lớn 45m

Bài 6.

Đổi 1 giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi di chuyển ngược dòng là:

   24 – 2,5 = 21,5 (km/ giờ)

Độ dài quãng sông AB là:

   21,5 x 1,75 = 37,625 (km)

   Đáp số: 37,625km

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) 0,31 = ▭    c) 2,7 = 270% ▭

Bài 2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,08…2,079   c) 3,27….3,270

b) 0,18…0,018    d) 9,023…..9,032

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 7ha 65m2 =….ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 7,65   B. 7,065     C. 7,0065    D. 76,5

b) 5m3 12dm3=…m3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,12   B. 5,012     C. 5,0012   D. 5,102

c) Diện tích hình tam giác có chiều cao 7cm , độ dài đáy 12,5 cm là:

A. 43,75 cm2   B. 87,5 cm2   C. 39 cm2    D. 9,75cm2

d) Tỉ số phần trăm của 150 và 125 là:

A. 1,2%   B. 83,33%   C. 120%   D. 0,833%

Bài 4. Tính giá trị biểu thức:

a) 4,27 + 35,96 : 2,5

b) 96,4 – 1,2 x 2,8

Bài 5.a) Đặt tính rồi tính: (thương lấy đến hai chữ số ở phần thập phân) 3,28 : 2,4

b)Số dư trong phép chia là:…

Bài 6. Quãng đường AB dài 219km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/giờ . Cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A với vận tốc 28km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ 2 xe gặp nhau?

Bài 7. Người ta làm một cái bể nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m; rộng 0,5m; cao 0,8m. Hỏi bể chứa được bao nhiêu lít nước? Biết 1dm3 = 1 lít.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) >   b) >     c) =    d) >

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a) 4,27 + 35,96 : 2,5 = 4,27 + 14,384 = 18,654

b) 96,4 – 1,2 x 2,8 = 96,4 – 3,36 = 93,04

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) Số dư trong phép chia là 0,016

Bài 6.

Tổng vận tốc của hai xe là:

   45 + 28 = 73 (km/giờ)

Thời gian hai xe gặp nhau là:

   219 : 73 = 3 (giờ)

   Đáp số: 3 giờ

Bài 7.

Thể tích của bể cá là:

   2,2 x 0,5 x 0,8 = 0,88 (m3)

Đổi 0,88m3= 880dm3= 880 lít

Vậy bể đó chứa được 880 lít nước

   Đáp số: 880 lít nước

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 4291,87 + 234,68

b) 920,75 – 34,68

c) 205,78 x 2,7

d) 161,84 : 3,4

Bài 2. Điền dẫu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 284,67…284,76 c) 429,02….429,2

b) 188,8…188,800 d) 24,672…24,627

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết sở thích các môn thể thao của 300 em được chọn phỏng vấn tại cung thiếu nhi.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

a) Số học sinh thích bóng đá là:….em

b) Số học sinh thích cầu lông là:….em

c) Số học sinh thích bóng chuyền là:….em

d) Số học sinh thích cờ vua là:….em

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15km 37m = …km   c) 7kg 15g =…kg

b) 4 giờ 15 phút=….giờ    d) 4dam25m2= …dam2

Bài 5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 1 trong số thập phân 30,241 có giá trị là:

A. 1000    B. 100     C. 1/1000     D.1/100

b) 15% của 3 m là:

A. 15m     B. 4,5m   C. 4,05   D.0,45

c) Chu vi hình tròn bán kính 0,5m là:

A. 1,57m    B. 0,785m   C. 6,28m   D. 3,14m

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1783dm3=…m3 là:

A. 17,83   B. 1,873     C. 0,1873   D. 178,3

Bài 6. Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 9h 10 phút và đến B lúc 13 giờ kém 5 phút. Tính độ dài quãng đường AB biết vận tốc xe máy là 40km/giờ và trên đường đi người đó dừng lại nghỉ 15 phút?

Bài 7. Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ 14m và kém đáy lớn 9m. Chiều cao 12m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó. Trung bình 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) <    b) =     c) <     d) >

Bài 3.

a) 150    b) 75    c) 45     d) 30

Bài 4.

a) 15,037     b) 4,25    c) 7,015    d) 4,05

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Thời gian người đó đi từ A đến B không nghỉ là:

   13 giờ kém 5 phút – (9 giờ 10 phút + 15 phút) = 3 giờ 30 phút

Đổi 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Độ dài quãng đường AB là:

   40 x 3,5 = 140 (km)

    Đáp số: 140km

Bài 7.

Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

   14 + 9 = 23 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

   (14 + 23) x 12 : 6 = 222 (m2)

Số thóc trung bình 1m2 thu hoạch được là:

   70 : 100 = 0,7 (kg)

Số thóc cả thửa ruộng thu được là:

   0,7 x 222 = 155,4 (kg)

Đổi 155,4kg = 1,554 tạ

   Đáp số: 1,554 tạ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “mười bảy phẩy tám mươi lăm mét khối” viết là:

A. 17,85m2    B. 17,85m3    C.17,085m3     D. 17,805m3

b) Phép chia 74,6 : 3,6 có số dư là: (chỉ lấy 1 chữ số sau dấu phẩy)

A. 8     B. 0,8   C. 0,008   D. 0,08

c) Bán kính của hình tròn có chu vi 31,4m là:

A. 10m    B. 5m     C. 3,14m     D. 31,4m

d) 0,84% = …

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.84/100   B. 84/1000    C. 84/10000    D. 84

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

Bài 3. Tìm x:

a) x + 4,27 = 12,8     b) x : 7,8 = 5,34

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m3 14dm3 = ….m3   c) 2 giờ 48 phút = …giờ

b) 0,1873m3 =…dm3    d) 5 tạ 7kg = …tạ

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 200m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn. Chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc ta?

Bài 6. Một người đi xe máy với vận tốc 44km/ giờ trong 1 giờ 15 phút. Hỏi người đó đi được quãng đường bao nhiêu km?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) (128,6 – 54,48) : 3,4 + 42,7

= 74,12 : 3,4 + 42,7

= 21,8 + 42,7

= 64,5

b) 12,8 x 0,5 + 10,6 : 4,24

= 6,4 + 2,5

= 8,9

Bài 3.

a) x + 4,7 = 12,8      b) x : 7,8 = 5,34

   x = 12,8 -4,7       x = 5,34 x 7,8

   x = 8,53          x = 41,652

Bài 4.

a) 7,014     b) 187,3     c) 2,8     d) 5,07

Bài 5.

Đáy bé mảnh đất hình thang đó là:

   200 x 3/4 = 150 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang đó là:

   200 x 2/5 = 80 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

   (200 + 150) x 80 : 2 = 14 000 (m2)

Đổi 14 000 m2 = 1,4ha

    Đáp số: 14000m2; 1,4ha

Bài 6.

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Quãng đường người đó đi được trong 1,25 giờ là:

   44 x 1,25 = 55 (km)

   Đáp số: 55km

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

Bài 1. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7,42…7,24   c) 1/5 ….0,2

b) 1,008….1,08   d) 0,08….0,8%

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 1,7 + 12,89 +124,7

b) 67 – 35,04

c) 49,54 x 3,8

d) 0,04 : 0,16

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) Nếu dịch dấu phẩy của số thập phân sang phải một hàng thì số thập phân đó;

A. Tăng lên 10 đơn vị

B. Giảm đi 10 đơn vị

C. Gấp lên 10 lần

D. Giảm đi 10 lần

c) Biết 40% của M là 8. Số M là:

A. 20     B. 40    C. 10    D. 80

d) Số dư của phép chia 479 : 47 (nếu chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương) là:

A. 0,7    B. 0,07     C. 0,007    D. 7

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

c) 4 ha 15m2 =….ha

d) 6 giờ 6 phút = …giờ

Bài 5. Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 4dm, chiều dài hơn chiều rộng 3dm, chiều rộng bằng 5/4 chiều cao. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Bài 6. Một xe máy đi từ A với vận tốc 44km/giờ. Sau 3 giờ một ô tô đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 56km/giờ. Hỏi:

a) Ô tô đuổi kịp xe máy trong thời gian bao lâu?

b) Lúc đó hai xe cách nhau bao nhiêu km?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) >     b) <    c) =     d) >

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

a) 0,75    b) 1,4     c) 4,0015    d) 6,1

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

   4 x 5/4 = 5 (dm)

Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

   5 + 3 = 8 (dm)

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

   (8 + 5) x 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

   26 x 4 = 104 (dm2)

Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

   8 x 5 = 40 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó là:

   104 + 40x 2 = 184 (dm2)

   Đáp số: 184dm2

Bài 6.

Quãng đường ô tô cách xe máy là:

   44 x 3 = 132 (km)

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy là:

   56 – 44 = 12 (km)

Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là:

   132 : 12 = 11 (giờ)

Lúc đó 2 xe cách A là:

   56 x 11 = 616 (km)

   Đáp số: a) 11 giờ b)616km

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 105,7 + 29,5

b) 46,9 – 17,3

c) 0,027 x 3,4

d) 56,1 : 3,4

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) 15% của 30 là:

A. 2     B. 10   C. 4,5     D. 4,05

b) Diện tích hình tròn đường kính 8cm là:

A. 50,24 cm2   B. 25,12 cm2     C. 200,96 cm2    D. 100,48 cm2

c) 24m3 13dm3 = …m3

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 24,13   B. 24,013     C. 24,0013    D. 2413

d) 2,4 giờ = …phút.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 24     B. 240    C. 144     D. 124

Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 tạ 7kg = … tạ   c) 5ha 7dam2 = …ha

b) 2 phút 30 giây =…phút   d) 4m 82mm = …m

Bài 4. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,07m2…7dm2

b) 2,2 giờ…122 phút

c) 6m3 8dm3….6,08m3

d) 0,027 …..27%

Bài 5. Người ta gò một thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật cớ chiều dài 8dm, rộng 6dm và cao 7dm. tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn)

Bài 6. Quãng đường CD dài 130,2km. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc đi ngược chiều nhau trên quãng đường đó. Xe đi từ C với vận tốc 51km/giờ; xe đi từ D với vận tốc 42km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe gặp nhau sau mấy giờ?

b) Chỗ gặp nhau cách C bao nhiêu km?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

a) 3,07   b) 2,5    c) 5,07    d) 4,082

Bài 4.

a) =     b) >    c) <     d) <

Bài 5.

Chu vi cái thùng tôn là:

   (8 + 6) x 2 = 28 (dm)

Diện tích xung quanh cái thùng là:

   28 x 7 = 196 (dm2)

Diện tích đáy thùng tôn là:

   8 x 6 = 48 (dm2)

Diện tích tôn để làm thùng là 196 + 48 = 244 (dm2)

   Đáp số: 244dm2

Bài 6.

Tổng vận tốc của 2 xe là:

   42 + 51 = 93 (km/giờ)

Thời gian 2 xe đó gặp nhau là:

   130,2 : 93 = 1,4 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách C quãng đường là:

   51 x 1,4 = 71,4 (km)

Đổi 1,4 giờ = 1 giờ 24 phút

    Đáp số: a) 1 giờ 24 phút b)71,4km

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.