Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm học 2023 chọn lọc, có đáp án (5 đề - nâng cao)Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới là đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 2 nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm học 2023 chọn lọc, có đáp án (5 đề - nâng cao)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Hỗn số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1) được viết dưới dạng số thập phân là :

A. 3,2     C. 3,5

B. 3,1     D. 2,5

Câu 2 (0,5 điểm): Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau :

A. Lấy chu vi chia cho 3,14

B. Lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2

C. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi chia cho 2

D. Lấy chu vi chia 3,14 rồi nhân cho 2

Câu 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 1/4 m3 = …. cm3 là bao nhiêu ?

A. 25 cm3     B. 250 cm3

C. 2 500 cm3     D. 250 000 cm3

Câu 4 (1 điểm): Một người gửi tiết kiệm ngân hàng 10 000 000 đồng lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Số tiền lãi sau một tháng được tính là : .

A. 10 000 000 x 100 : 0,5

B. 10 000 000 : 100 x 0,5

C. 10 000 000 x 0,5 x 100

D. 10 000 000 : 100 : 0,5

Câu 5 (1 điểm): Hình tròn có đường kính d = 6,2dm Vậy diện tích hình tròn là

Quảng cáo

a. 30,1754 dm2     b. 13,816 dm2

c. 19,468 dm2     d. 9,734 dm2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức:

34,56 x 25,75 + 34,56 x 73,25 + 34,56 được tính là :

A. 34,56 x ( 25,75 + 73,25)

B. 34,56 + ( 25,75 + 73,25)

C. 34,56 x ( 25,75 + 73,25+1)

D. 34,56 + ( 25,75 + 73,25 +1)

Câu 7 (1 điểm): Muốn làm một cái hộp lập phương có cạnh 20cm không có nắp và không tính các mép dán, bạn Hà phải dùng miếng bìa có diện tích là :

A. 2000 cm2     B. 2400 cm2

C. 200 cm2     D. 240 cm2

Câu 8 (1 điểm): Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 2/5 dm , chiều rộng 1/3 dm và chiều cao 3/4 dm là :

A. 6/10 dm3     B. 6/10 dm2

C. 1/10 dm2     D. 1/10 dm3

Phần II. Tự luận (3 điểm)

Câu 9 (1 điểm) Tính

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

b) 7 giờ 40 phút : 4

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

Quảng cáo
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- HS khoanh tròn câu 1, 2 đúng được 0,5 điểm. Riêng câu 3, 4, 5, 6, 7, 8 được 1 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B D B A C A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1 điểm): Tính ( mỗi phần đúng cho 1 điểm )

Quảng cáo

Đổi thành:

a) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) 7 giờ 40 phút : 4

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 10 (2 điểm): Tính diện tích hình thang ABCD( hình vẽ)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Độ dài đáy lớn của hình thang ABCD là :

7,8 + 4 = 11,8 ( cm) (0,5 điểm )

Chiều cao tam giác BED ( hay chiều cao hình thang ABCD) là:

20 x 2 : 4 = 10(cm) (0,5 điểm )

Diện tích hình thang ABCD là :

(11,8 + 5,5) x 10 : 2 = 86,5 (cm2) (0,75 điểm

Đáp số : 86,5 (cm2) (0,25 điểm )

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (1 điểm): Muốn tính chiều cao h của tam giác có đáy a, diện tích S:

A. h = S x 2 x a

B. h = S x 2 : a

C. h = S : 2 x a

D. h = S : 2 : a

Câu 2 (1 điểm): Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kg gạo . Hỏi 3/5 bao gạo đó là bao nhiêu kg?

A. 50kg     B.1,5 kg

C. 15 kg     D. 30kg

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,04 m3 = ……cm3 là bao nhiêu ?

A. 4     B. 40

C. 40 000     D. 400

Câu 4 (0,5 điểm): Số dư trong phép chia 700 : 2400 phần thập phân của thương nếu chỉ lấy 2 chữ số là ?

A. 400     B. 40

C. 4     D. 0,4

Câu 5 (1 điểm): Chu vi hình tròn là 12,56 thì diện tích hình tròn là ?

A. 6,28 cm2     B. 12,56 cm2

C. 3,14 cm2     D. 50,24 cm2

Câu 6 (0,5 điểm): 2,3 giờ = .....giờ ...phút ?

A. 2 giờ 18 phút     B. 2 giờ 30 phút

C. 2 giờ 3 phút     D. 2 giờ 36 phút

Câu 7 (1 điểm): Tìm x biết 10 : (0,2 + Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2) ) = 5 . Giá trị của x là :

A. 5     B. 1,62

C. 2     D. 0,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 426 + 17,7     b) 58 – 45,7

c) 4,35 x 5,67     d) 109,98 : 42,3

Câu 2 (2 điểm): Hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 10 cm . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích hình tam giác DEG.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- HS khoanh tròn mỗi câu 4, 6 đúng được 0,5 điểm câu 1, 2, 3, 5, 7 được 1 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C B A D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

a) 426 + 17,7 = 443,7

b) 58 – 45,7 = 12,3

c) 4,35 x 5,67 = 24,6645

d) 109,98 : 42,3 = 2,6

Câu 2 (2 điểm): Hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 10 cm . Các điểm E, G là trung điểm của AB và BC. Tính diện tích hình tam giác DEG.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Vì E,G là trung điểm của cạnh AB và BC nên ta có :

AE = EB = BG = GC = 10 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là :

10 x 10 = 100( cm2)

Diện tích tam giác AED bằng diện tích tam giác DGC ( vì đáy AE=GC và chiều cao AD= DC) ,Vậy tổng diện tích hai tam giác AED và DGC là :

10 x 5 : 2 x 2 = 50 (cm2)

Diện tích tam giác BEG là :

5 x 5 : 2= 12,5 ( cm2)

Diện tích tam giác DEG là :

100 - (50 + 12,5) = 37,5 ( cm2)

Đáp số : 37,5 ( cm2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Hình tròn bên có:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

A. 4 bán kính     B. 3 bán kính

C. 5 bán kính     D. 6 bán kính

Câu 2 (1 điểm): Một hình thang có độ dài hai đáy là 1m 8dm và 1,2 m chiều cao 1m 2cm . Diện tích hình thang đó là :

A. 3,6 m2     B. 1,8 m2

C. 1,53 m2     D.3,04 m2

Câu 3 (0,5 điểm): Trong 1/3 ngày kim phút quay được bao nhiêu vòng :

A. 8 vòng     B. 3 vòng

C. 4 vòng     D. 6 vòng

Câu 4 (0,5 điểm): Có hai hình hộp chữ nhật. Các kích thước của hình hộp thứ nhất đều gấp đôi của hình hộp thứ hai . Thể tích hình hộp thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình hộp thứ hai?

A. 2 lần     B. 8 lần

C. 4 lần     D. 6 lần

Câu 5 (0,5 điểm): Muốn tính tổng hai đáy của hình thang ta làm như sau :

A. Lấy diện tích nhân 2 nhân với chiều cao .

B. Lấy diện tích chia 2 nhân với chiều cao .

C. Lấy diện tích nhân 2 chia cho chiều cao

D. Lấy diện tích chia 2 chia cho chiều cao

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 426 + 66,4     b. 71,67 - 29

c. 1 giờ 25 phút x7     d. 5 ngày 12 giờ : 4

Câu 2 (2 điểm): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3 đó cân nặng 1,5 kg . Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Câu 3 (2 điểm): Tính diện tích mảnh đất ABCD( Hình vẽ)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 2 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a. 426 + 66,4 = 492,4

b. 71,67 – 29 = 42,67

c. 1 giờ 25 phút x7 = 7 giờ 175 phút = 9 giờ 55 phút

d. 5 ngày 12 giờ : 4 = 1 ngày 9 giờ

Câu 2 (2 điểm): Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m , chiều rộng 2dm và chiều cao 1,5dm . Biết rằng 2dm3 đó cân nặng 1,5 kg . Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki –lô- gam ?

Đổi 1,2m= 12dm ( 0,25 điểm)

Thể tích khối gỗ là : 12 x 2 x 1,5 = 36(dm3) ( 0,5 điểm)

Cách 1: 36 dm3 gấp 2dm3 số lần là : 36 : 2 = 18 (lần) ( 0,5 điểm)

Khối gỗ đó cân nặng là: 1,5 x 18 = 27 (kg) ( 0,5 điểm)

Cách 2: 1 dm3 gỗ cân nặng là: 1,5 : 2 = 0,75(kg)

Khối gỗ đó cân nặng là: 0,75 x 36 = 27 (kg)

Đáp số : 27 kg ( 0,25 điểm)

Câu 3: Tính diện tích mảnh đất ABCD( Hình vẽ)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Vì EBCD là hình bình hành nên DC = EB = 27m ( 0,25 điểm)

Diện tích tam giác vuông AEB là: 27 x18 : 2 =243 (m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích hình bình hành EBCD là: 27 x 21 = 567(m2) ( 0,5 điểm)

Diện tích mảnh đất là : 243 + 567 = 810(m2) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 810m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Ta có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Hay Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Vậy: 25 - x = 21 = 25 - 21 = 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): 10% của 8 dm là

A. 10cm     B. 70 cm

C. 8 cm     D. 0,8 cm

Câu 2 (0,5 điểm): 12 giờ 30 phút : 5 = ?

A. 2 giờ 6 phút     B. 2 giờ 46 phút

C. 2 giờ 50 phút     D. 2 giờ 30 phút

Câu 3 (0,5 điểm): Muốn tính chiều cao h của hình thang khi biết đáy lớn a, đáy bé b, diện tích S ta làm như sau :

A. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

B. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

C. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

D. Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 4 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ... giờ . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 1,15     B. 1,25

C. 115     D. 75

Câu 5 (1 điểm): Cho nữa hình tròn H như hình bên . Chu vi hình H là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

A. 18,84 cm.     B. 9,42 cm

C. 15,42cm     D. 28,26 cm.

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 456 + 34,7        b) 567 – 34,69

c) 234,5 x 3,9        d) 52: 1,6

Câu 2 (2 điểm): Tính đáy của hình thang có diện tích 240cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm .và nếu tăng đáy lớn lên 5 cm thì diện tích tăng thêm 30 cm2.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 3 (2 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 48cm, AD = 36 cm . Biết AM = 1/3 AB , ND = 1/2 AN. Tính diện tích tam giác MNC .

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 4 (1 điểm): Tìm x biết: 1,2x + 2,3 = 2,9

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 5 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D A B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 456 + 34,7 = 490,7        b) 567 – 34,69 = 532,31

c) 234,5 x 3,9 = 914,55        d) 52: 1,6 = 32,5

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều cao của tam giác hay chiều cao hình thang là: 30 x2 : 5 = 12 ( cm )

Tổng chiều dài hai đáy của hình thang là: 240 x 2 : 12 = 40 (cm )

Đáy bé hình thang là: (40 - 4 ) : 2 = 18 ( cm )

Đáy lớn hình thang là: 40 - 18 =22 ( cm )

Đáp số: 18cm ;22cm

Câu 3 (2 điểm):

AM = 48 : 3= 16cm

MB = 48 - 16 = 32 cm

AN = 36 : (1 + 2) x 2= 24 cm

ND = 36 -24 = 12 cm

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 36 x 48 = 1728 ( cm2)

Diện tích tam giác AMN là: 16 x 24 : 2 = 192 ( cm2 )

Diện tích tam giác BMC là: 32 x 36 :2 = 576 (cm2 )

Diện tích tam giác NDC là: 48 x 12 : 2 = 288 ( cm2 )

Diện tích tam giác MNC là:

1728 - ( 192 + 576 + 288 ) = 672 ( cm2 )

Đáp số: 672 cm2

Câu 4:

1,2x + 2,3 = 2,9

1,2x = 0,6

x = 0,6 : 1,2

x = 0,5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 5) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032     B. 0,032

C. 0,32     D. 3,2

Câu 2 (1 điểm): Cho bốn chữ số 1,2,3,4 . Viết được tất cả các số có bốn chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho là :

A. 18 số     B. 24 số

C. 12 số     D. 36 số

Câu 3 (0,5 điểm): Muốn tính bán kính r của hình tròn khi biết diện tích S ta làm như sau :

A. r= S : 3,14     B. r = S: 3,14 : 2

C. r = S: 3,14 x 2     D. r x r = S: 3,14

Câu 4 (0,5 điểm): 3,25 giờ = ... giờ...phút . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 3 giờ 15 phút     B. 3 giờ 25 phút

C. 3 giờ 10 phút     D. 3 giờ 52 phút

Câu 5 (0,5 điểm): Số hình tam giác có trong hình bên là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. 5 hình     B. 10 hình

C. 15 hình     D. 20 hình

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 345,7 + 897        b) 587,6 – 499

c) 78,56 x 27,9        d) 98,156: 4,63

Câu 2 (2 điểm): Tính thể tích của hình lập phương biết tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó là 360 cm2.

Câu 3 (2 điểm): Tính thể tích của hình hộp chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng là 4 dm , chiều cao 0,5m và diện tích xung quanh của hình đó là 120 dm2

Câu 4 (1 điểm): Tìm X biết: X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu cho 0,5 riêng câu 2 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C B D A C

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): ( Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 345,7 + 897=1242,7        b) 587,6 – 499= 88,6

c) 78,56 x 27,9 = 2191,824        d) 98,156: 4,63 = 21,2

Câu 2 (2 điểm):

Vì biết tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương đó chính là diện tích của 4 + 6 = 10 ( mặt ) ( 0,25 điểm)

Vậy diện tích 1 mặt là : 360 : 10 = 36 ( cm2) ( 0,5 điểm)

Cạnh hình lập phương là 6cm (vì 6 x 6 = 36 cm2) ( 0,5 điểm)

Thể tích của hình lập phương là: 6 x 6 x 6 = 216 ( cm3) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 216 cm3 ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

Đổi 0,5m = 5dm ( 0,25 điểm)

Chu vi mặt đáy là :120 : 5 = 24 (dm) ( 0,25 điểm)

Nửa chu vi mặt đáy là : 24 : 2 = 12 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

( 12 + 4 ) : 2 = 8 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

12 - 8 = 4 ( dm ) ( 0,25 điểm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật là :

8 x 4 x 5 = 160 ( dm3 ) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 160 dm3 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

X x 34,5 + X x 66,5 - X = 1000

X x ( 34,5 + 66,5 - 1) = 1000

X x 100 = 1000

X = 1000 : 100

X = 10

Xem thử

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên