Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án (15 đề)Để học tốt Toán lớp 5, phần dưới đây liệt kê các Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 cơ bản, nâng cao có lời giải. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 5.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án (15 đề)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua trọn bộ 50 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

5 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 cơ bản

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 7 trong số thập phân 99,6754 có giá trị là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

Câu 2: (1 điểm) 37,46 < x < 38,08 số tự nhiên x đó là:

A. 38     B. 39

C. 40     D. 41

Câu 3: (1 điểm) 16cm2 8mm2 = ….......… cm2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 168     B. 16,8

C. 1680     D. 16,08

Câu 4: (1điểm) Số thập phân của Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) là:

A. 45,3     B. 45,03

C. 45,003     D. 45,0003

Câu 5: (1 điểm) 9 tạ 7 kg = …….. tạ? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

Quảng cáo

A. 9,7     B. 97

C. 907     D. 9,07

Câu 6: (1điểm) Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) phút = …… giây? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 135     B. 165

C. 120     D. 156

Phần II. Tự luận (4,5 điểm)

Câu 1: (1điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 16,52 – 5,214

b) 23,05 x 3,5.

Câu 2: (1,5điểm) Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Quảng cáo

a) 54 + 7,6 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) 23,9 x 15

c) 3kg 50g Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 1) 3500g

Câu 3: (2 điểm) Lớp 51 có tổng số là 30 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam còn lại là học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của:

a) Học sinh nam và học sinh lớp đó?

b) Học sinh nữ và học sinh lớp đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Quảng cáo

Mỗi câu cho 1 điểm riêng câu 1 cho 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A D C D B

Phần II. Tự luận (4,5 điểm)

Câu 1: (1điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 16,52 – 5,214 = 11,306

b) 23,05 x 3,5 = 80,675

Câu 2:(1,5 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

a) 54 + 7,6 > 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 < 23,9 x 15

c) 3kg 50g < 3500g

Câu 3:

Tỉ số phần trăm của học sinh nam và số học sinh của lớp đó là: (0,25 đ)

12 : 30 = 0,4 = 40% (0,75 đ)

Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và số học sinh của lớp đó là: (0,25 đ)

100% - 40% = 60% (0,5 đ)

ĐS: a) 40%; b) 60% (0,25 đ)

* Chú ý: - Hs có cách giải khác nhưng đúng vẫn ghi điểm tối đa.

- Tùy theo mức độ sai sót của hs mà giáo viên ghi điểm cho phù hợp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 9 trong số 427,098 có giá trị:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 270 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18     B. 2010,800

C. 20,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2) chiều dài là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 35m, chiều dài bằng Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2) chiều rộng. Cứ trung bình 1m2 thửa ruộng đó thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 3, câu 6 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài đúng cho 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

35 x Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

1715 x 20 = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân 35,08 đọc là:

A. Ba năm phẩy tám

B. Ba mươi lăm phẩy không tám

C. Ba năm phẩy không tám

D. Ba mươi năm phẩy không tám

Câu 2: (0,5 điểm) Không phẩy một trăm hai mươi sáu viết là:

A. 0,126     B. 126

C. 01,126     D. 126, 0

Câu 3: (0,5 điểm) Dãy số nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 42,538; 41,835; 42,358

B. 42,538; 42,358; 41,835

C. 41,835; 42,538; 42,358

D. 41,835; 42,358; 42,538

Câu 4: (1 điểm) Trong bể có 25 con cá, trong đó có 10 con cá chép. Tỉ số phần trăm giữa số cá chép và số cá trong bể là:

A. 10 %    B. 15 %

C. 40 %     D. 66,7 %

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27     B. 1,73

C. 173     D. 1,37

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 2ha 45 m2 = …………….m2

b) Cạnh của một hình vuông là 2,5 cm thì diện tích của nó là: …………… cm2

c) Hai số có tổng bằng 126 và thương của chúng là 2

Số lớn là………………. Số bé là:……………………….

d) Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số được viết bởi các chữ số 2,0,1.9 mà chia hết cho 3 là: …………………………..

Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 146,34 + 521,85

b) 745,5 - 14,92

c) 25,04 x 3,5

d) 66,15 : 63

Câu 3: (1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 4: (1,5điểm) Mua 2,5 lít dầu hết 30000 đồng. Hỏi giá tiền 1 lít dầu là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng câu 4 cho 1 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi chỗ điền đúng cho 0,5 điểm)

a) 2ha 45 m2 = 20045m2

b) Cạnh của một hình vuông là 2,5 cm thì diện tích của nó là: 6,25cm2

c) Hai số có tổng bằng 126 và thương của chúng là 2

Số lớn là: 84

Số bé là: 42

d) Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số được viết bởi các chữ số 2,0,1.9 mà chia hết cho 3 là: 1029

Câu 2: (2 điểm)

a) 146,34 + 521,85 = 668,19

b) 745,5 - 14,92 = 730,58

c) 25,04 x 3,5 = 87,64

d) 66,15: 63 = 1,05

Câu 3: (1,5 điểm)

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

161,5 : 9,5 = 17 (m) (0,5 điểm)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(17 + 9,5) x 2 = 53(m) (0,75 điểm)

Đáp số : 53 m (0,25 điểm)

Câu 4: (1,5 điểm)

Cách 1: Bài giải

5 lít dầu gấp 2,5 lít dầu số lần là :

5 : 2,5 = 2( lần) (0,5 điểm)

Giá tiền mua 5 lít dầu là :

125 000 x2 = 250 000(đồng) (0,75 điểm)

Đáp số : 250 000 đồng (0,25 điểm)

Cách 2: Bài giải

Giá tiền mua 1 lít dầu là :

125 000 : 2,5 = 50 000( đồng)

Giá tiền mua 5 lít dầu là :

50 000 x 5 = 250 000 (đồng)

Đáp số : 250 000 đồng

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Đoạn thẳng AC chiếm số phần trăm đoạn thẳng AB là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

A. 60%     B.40%

C. 3%     D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)%

Câu 2: (0,5 điểm) 34650kg = ....tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 3465     B. 346,5

C. 34,65     D. 3,465

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 1 trong số thập phân 4,519 có giá trị là :

A. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)        B. 10

C. 1        D. Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên X biết: 53,91 < X x 9 < 54,09

A. X = 5     B. X = 6

C. X = 7     D. X = 6

Câu 5: (0,5 điểm) Nhà An nuôi 50 con vịt , số vịt nhà An bằng 25% số vịt nhà Bình . Hỏi nhà Bình nuôi bao nhiêu con vịt ?

A. 200     B. 100

C. 150     D. 25

Câu 6: ( 0,5 điểm) Hỗn số Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) viết dưới dạng phân số là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 46,83 - 29,57

b) 35,16 + 26,84

c) 43,21 x 5,7

d) 16,65 : 3,7

Câu 2: (2 điểm) Tìm X:

a) X x 3 = 8,4

b) 266,22 : X = 7,83

Câu 3: (2 điểm )Một cửa hàng có 3,5 tấn gạo , đã bán được Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) số gạo đó. Hỏi :

a. Cửa hàng còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa bán ?

b. Số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của cửa hàng trước khi bán ?

Câu 4: (1 điểm) Tính nhanh

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

b. 467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D D A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 46,83 - 29,57= 17,26

b) 35,16 + 26,84 =62

c) 43,21 x 5,7 = 246,297

d) 16,65 : 3,7 = 4,5

Câu 2: (2 điểm) (Mỗi câu đúng cho 1 điểm )

a) X x 3 = 8,4

⇔X = 8,4:3

⇔X = 2,8

b) 266,22 : X = 7,83

⇔X = 266,22: 7,83

⇔X = 34

Câu 3:(2 điểm)

a. Số gạo cửa hàng đã bán là :

3,5 x Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 4) = 2,1 ( tấn) ( 0,5 điểm)

Cửa hàng còn lại số tấn gạo chưa bán là :

3,5 – 2,1 =1,4 ( tấn) ( 0,5 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã bán và số gạo trước khi bán là:

2,1 : 3,5 = 0,6 ( 0,5 điểm)

Ta có: 0,6 = 60% ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 1,4 tấn ; b. 60% ( 0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

= 234,56 x (55,4 + 44,6)

= 234,56x 100

= 23456 ( 0,5 điểm)

b. 467,8 x 123,5 - 22,5 x 467,8 - 467,8

= 467,8 x(123,5 -22,5-1)

= 467,8 x100

= 46780 ( 0,5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42     B. 86,237

C. 86,52     D. 86,24

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009     B. 3,009

C. 300,9     D. 0,3009

Câu 3: (0,5 điểm) Chữ số 5 trong số thập phân 62,354 có giá trị là :

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Câu 4: (1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số dư là :

A. 21     B. 0,21

C. 0,021     D. 0,0021

Câu 5: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là :

A. 45%     B. 29%

C. 20,9%     D. 9,2%

Câu 6: (1 điểm) 42 dm2 bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2     B. 0,42m2

C. 0,042m2     D. 0,0042m2

Câu 7: (1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ nhất là :

A. 3,008kg     B. 3080g

C. 3kg800g     D. 3,8kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2: (2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó , biết rằng căn phòng có chiều rộng 8m, chiều dài 12m? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Câu 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 cho 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2: (2 điểm)

Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền căn phòng hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2 = 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (cơ bản - Đề 5)

Hình bên có 26 hình tam giác

Với AB là cạnh chung ta có : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương tự với AC là cạnh chung ta có 5 hình

Với AD là cạnh chung ta có 4 hình

Với AE là cạnh chung ta có 3 hình

Với AH là cạnh chung ta có 2 hình

Với AI là cạnh chung ta có 1 hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

10 đề thi Cuối kì 1 Toán 5 sưu tầm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 9 trong số 3,009 là:

A. 1000    B. 100     C.9/1000   D.9/100

b) 73,85 < 73,…5

Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0   B. 1     C.8    D.9

c) 4,32 tấn = …kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 43,2     B.432    C.4320   D.43200

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 73,5 + 12,6    b) 79,6 - 5,73

c)2,78 x 3,7    d) 29,5 : 3,64

Bài 3. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

a) 25,7+ 0,4 = 26,1 ▭

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

c)8m2 7dm2 = 8,7m2

d) 30 – 2,4 = 27,6 ▭

Bài 4. Hai khu đất có tổng diện tích là 4,5 ha. Khu đất thứ nhất có diện tích bằng khu đất thứ hai. Hỏi mỗi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông.

Bài 5. Tính giá trị biểu thức:

67,49: 17 + 32,45 : 2,5

Bài 6. Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích tam giác ABM.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đổi 4,5 ha = 45000 m2

Sơ đồ

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là:

   4+5 =9 (phần)

Diện tích khu đất thứ nhất là:

   45000 : 9 x 4 = 20 000 (m2)

Diện tích khu đất thứ hai là:

   45 000 – 20 000 = 25 000 (m2)

      Đáp số: Khu đất thứ nhất: 20 000 m2

         Khu đất thứ hai: 25 000 m2

Bài 5.

67,49: 17 + 32,45 : 2,5 = 3,97 + 12,98 = 16,95

Bài 6.

Vẽ đường cao AH xuống cạnh BC, đường cao AH cũng là chiều cao của tam giác AMC.

Vậy chiều cao AH là: 7 x 2 : 3 = 4 (cm)

Diện tích tam giác ABM là:

   6 x 4 : 2 = 12 (cm2)

       Đáp số : 12 cm2

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1

Thời gian: 45 phút

Bài 1. Viết các số sau:

a) Bốn mươi ba phần mười:

b) Bảy và mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy ba mươi bảy:

d) Hai mươi phẩy mười một:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) 23/100 đọc là: ……….

b) 101,308 đọc là: ….

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 25,317 có giá trị là:

A. 3     B. 30    C.3/10     D.3/100

b)509/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59    B. 5,9   C. 5,09     D. 5,009

c) Số bé nhất trong các số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485   B. 7,458    C. 7,548     D. 7,584

d) 3dm2 8cm2 =……..dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38    B. 3,08     C. 3,8     D. 3,008

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83     b) 92,5 – 8,76

c)4,29 x 3,7    d) 114,21 : 2,7

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ    b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2    d) 12m2 6dm2 = 12,06 dm2

Bài 6. Tùng có 38 viên bi gồm hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó có 13 viên bi đỏ. Tìm tỉ số phần trăm số bị đỏ và bi xanh của Tùng.

Bài 7. Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1

Thời gian: 45 phút

Bài 1. Viết các số sau:

a) Năm và bảy phần mười

b) Một trăm hai mươi ba phần một nghìn

c) Không phẩy bảy mươi ba

d) Năm mươi lăm phẩy tám

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) 71,52 đọc là:….

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 24,8 + 18,24   c) 42,83 x 24

b) 93 – 12,6     d) 45,95 : 2,5

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 7 trong số 278,05 là:

A. 700     B. 70    C. 7    D. 7/10

b) 5,3 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

c) Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

A. 6,8 %    B. 0,68%   C. 68%   D. 680%

d) 5dm26cm2 = ….dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,6   B. 5,60 C. 5,06   D. 5,006

Bài 5. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18,7….17,8     c) 47,06 …. 47,6

b) 3,05 …..3,050    d) 1,007 ….1,07

Bài 6. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 49km và trong 5 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài 7. Một hình tam giác có diện tích là 216cm2, chiều cao là 18cm. Tính độ dài cạnh đáy của tam giác đó.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1

Thời gian: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số mười phẩy năm mươi tư viết là:

A. 1,54    B. 1,054   C. 10,54    C. 10,540

b). Số 7/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,7   B. 0,07   C. 0,70   D. 0,007

c) 8,7 x 8 < 8,718

chữ số thay vào x là:

A. 0     B. 1    C.9    D. 2

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2. Tìm x biết:

a) x – 21,7 = 34,08    c) X x 3,6 = 84,24

b) x + 4,08 = 9,5    d) x : 1,8 = 3,06

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 65dm2= 6,5m2 ▭   b) 53ha = 0,53 km2

c) 0,29 = 29% ▭   d) 5kg 6 g = 5,06 kg ▭

Bài 4. Một cửa hàng lương thực có 50 tạ gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó 35% là số gạo nếp. Hỏi của hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ?

Bài 5. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6

b) 5,8 +12,7 + 5,8 + 87,3

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 27,5m; chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

Bài 1. Viết các số sau:

a) Bốn mươi ba phần mười:

b) Bảy và mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy ba mươi bảy:

d) Hai mươi phẩy mười một:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

a) 23/100 đọc là: ……….

b) 101,308 đọc là: ….

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 3 trong số 25,317 có giá trị là:

A. 3     B. 30    C.3/10     D.3/100

b)509/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59    B. 5,9   C. 5,09     D. 5,009

c) Số bé nhất trong các số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485   B. 7,458    C. 7,548     D. 7,584

d) 3dm2 8cm2 =……..dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 38    B. 3,08     C. 3,8     D. 3,008

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83     b) 92,5 – 8,76

c)4,29 x 3,7    d) 114,21 : 2,7

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ    b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2    d) 12m2 6dm2 = 12,06 dm2

Bài 6. Tùng có 38 viên bi gồm hai loại bi xanh và bi đỏ, trong đó có 13 viên bi đỏ. Tìm tỉ số phần trăm số bị đỏ và bi xanh của Tùng.

Bài 7. Một hình tam giác có độ dài đáy là 24cm, chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) Hai mươi ba phần một trăm

b) một trăm linh một phẩy ba trăm linh tám.

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Số bi xanh là:

   38 – 13 = 25 (viên)

Tỉ số phần trăm số bi đổ và số bi xanh là:

   13 : 25 = 0,52

   0,52 = 52%

      Đáp số: 52 %

Bài 7.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

   24 x 3/4 = 18 (cm)

Diện tích hình tam giác đó là:

   24 x 18 : 2= 216 (cm2)

      Đáp số: 216 cm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

Bài 1. Viết các số sau:

a) Năm và bảy phần mười

b) Một trăm hai mươi ba phần một nghìn

c) Không phẩy bảy mươi ba

d) Năm mươi lăm phẩy tám

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) 71,52 đọc là:….

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 24,8 + 18,24   c) 42,83 x 24

b) 93 – 12,6     d) 45,95 : 2,5

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 7 trong số 278,05 là:

A. 700     B. 70    C. 7    D. 7/10

b) 5,3 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

c) Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

A. 6,8 %    B. 0,68%   C. 68%   D. 680%

d) 5dm26cm2 = ….dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,6   B. 5,60 C. 5,06   D. 5,006

Bài 5. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18,7….17,8     c) 47,06 …. 47,6

b) 3,05 …..3,050    d) 1,007 ….1,07

Bài 6. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 49km và trong 5 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài 7. Một hình tam giác có diện tích là 216cm2, chiều cao là 18cm. Tính độ dài cạnh đáy của tam giác đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) bảy và bảy phần mười hai

b) bảy mươi mốt phẩy năm mươi hai

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

a) >     b) =     c) <    d) >

Bài 6.

Số km ô tô đi trong 3 giờ đầu là:

   49 x 3 = 147 (km)

Số km ô tô đi trong 5 giờ sau là:

   45 x 5 = 225 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

   (147 + 225) : (3 +5) = 46,5 (km)

       Đáp số: 46,5 km

Bài 7.

Độ dài đáy của tam giác đó là:

    216 x 2 : 18 = 24 (cm)

       Đáp số: 24 cm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số mười phẩy năm mươi tư viết là:

A. 1,54    B. 1,054   C. 10,54    C. 10,540

b). Số 7/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,7   B. 0,07   C. 0,70   D. 0,007

c) 8,7 x 8 < 8,718

chữ số thay vào x là:

A. 0     B. 1    C.9    D. 2

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2. Tìm x biết:

a) x – 21,7 = 34,08    c) X x 3,6 = 84,24

b) x + 4,08 = 9,5    d) x : 1,8 = 3,06

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 65dm2= 6,5m2 ▭   b) 53ha = 0,53 km2

c) 0,29 = 29% ▭   d) 5kg 6 g = 5,06 kg ▭

Bài 4. Một cửa hàng lương thực có 50 tạ gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó 35% là số gạo nếp. Hỏi của hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ?

Bài 5. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6

b) 5,8 +12,7 + 5,8 + 87,3

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 27,5m; chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Số gạo nếp của cửa hàng là:

   50 : 100 x 35 = 17,5 (tạ)

Số gạo tẻ của cửa hàng là:

   50 – 17,5 = 32,5 (tạ)

   Đổi 32,5 tạ = 3250 kg

      Đáp số: 3250 kg

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

   27,5 – 2,3 = 25,2 (m)

Chu vi thửa ruộng là:

   (27,5 + 25,2) x 2 = 105,4 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

   27,5 x 25,2 = 693 (m2)

       Đáp số: Chu vi: 105,4 m

         Diện tích : 693 m2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

Bài 1. Tính nhẩm:

3,8 x 10 = ……   12,75 x 100=…….

14,6 x 0,1=…..   281,6 : 0,01 =…..

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 425,55 đọc là:

A. Bốn trăm hai năm phẩy năm năm

B. Bốn trăm hai mươi lăm phẩy năm mươi lăm

C. Bốn trăm hai lăm phẩy lăm lăm

D. Bốn hai lăm phẩy nhăm nhăm

b) Giá trị của chữ số 2 trong số 37,528 là:

A. 2   B. 200   C.2/10   D.2/100

c) Tỉ số phần trăm của 48 và 75 là:

A. 0,64%    B. 6,4%     C. 64%    D. 156,25%

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

A. 7,3    B. 7,03     C. 7,003    D. 7,0003

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) (65,7 – 39,8) : 5 x 2,6    b) (17,8 + 9) : 2,5 – 4,69

Bài 4. Tìm x biết:

a) x + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) x – 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 5. Cứ đi 100km, một ô tô tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 160km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 6. Một miếng bìa hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 45,5dm. Chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích của miếng bìa đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

3,8 x 10 = 38    12,75 x 100=1275

14,6 x 0,1=1,46   281,6 : 0,01 =28160

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đi 1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

   12,5 : 100 = 0,125 (l)

Đi 160km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

   0,125 x 160 = 20 (l)

      Đáp số: 20l xăng

Bài 6.

Sơ đồ:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 = 5 (phần)

Đáy hình tam giác có độ dài là:

   45,5 : 5 x 3 = 27,3 (dm)

Chiều cao của hình tam giác là:

   45,5 – 27,3 = 18,2 (dm)

Diện tích miếng bìa hình tam giác đó là:

   (27,3 x 18,2 ) ; 2 = 248,43 (dm2)

       Đáp số: 248,43 dm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

Bài 1.>,<,=,? .

a) 17,9 …17,09    b) 67,8…..68,7

c)20,53…20,530     d) 42,9…42,901

Bài 2. Viết các số sau:

a) Bốn mươi chín phần một nghìn:

b) Sáu và hai mươi mốt phần một trăm:

c) Năm mưới lăm phẩy bảy mươi sáu:

d) Hai trăm phẩy chín:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 8 trong số 0,008 là:

A. 1000     B. 100     C. 8/100    D.8/1000

b) 2 giờ 21 phút = …phút

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 221     B. 121    C. 141     D. 2021

c) 5ha 3dam2=…ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,3     B. 5,03   C. 5,003    D. 530

d) Diện tích hình tam giác có chiều cao 2,4cm và độ dài đáy 5cm là:

A. 6cm2   B. 12cm2    C. 24cm2     D. 14,8cm2

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

a) 25,7 + 13,84

b) 4,96 – 0,27

c) 41,8 x 12

d) 285,2 : 23

Bài 5. Một tổ thợ mộc đặt kế hoạch một tuần phải làm được 180 bộ bàn ghế. Do cố gắng tổ đó đã làm được 207 bộ bàn ghế trong tuần đó. Hỏi:

a) Tổ đó đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch

b) Vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch

Bài 6. Một hình chữ nhật có chu vi 121cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) >    b) <     c) =    d) <

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

a) So với kế hoạch số phần trăm tổ đó đạt được là:

   207 : 180 x 100 = 115 %

b)So với kế hoạch số phần trăm tổ đó vượt mức là:

   115% - 100% = 15%

       Đáp số: a) 115%     b) 15%

Bài 6.

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

   121 : 2 = 60,5 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là:

   2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

   60,5 : 5 x 2 = 24,2 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật đó là:

   60,5 – 24,2 = 36,3 (cm)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

   24,2 x 36,3 = 878,46 (cm2)

       Đáp số: 878,46 cm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

Bài 1. Tính nhẩm

a) 34,81 x 100

b) 27,8 : 10

c) 721,8 x 0,01

d) 4,06 : 0,1

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Giá trị của chữ số 1 trong số 217,85 là:

A. 10    B. 1   C.1/10   D.1/100

b) Số “một trăm linh bảy phẩy không sáu” viết là:

A. 10,76   B. 107,6    C. 107,06    D. 107,006

c) Số thập phân 5,7 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

d) 15ha 45dam2=…ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1545   B. 15,045   C.15,0045     D. 15,45

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 17,95 + 27

b) 49 – 2,5

c) 25,7 x 1,06

d) 52,92: 4,9

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) 2,4 giờ = 2 giờ 4 phút ▭

c) 5m2 8dm2= 5,8m2

d) 8 tấn 7 tạ = 8,7 tấn ▭

Bài 5.>,<=,?.

a) ...37     b) 35,08…35,8

c)41,6…41,59    d) 0,02…0,220

Bài 6. Cho hình tàm giác vuông ABC vuông ở A và có các kích thước như hình vẽ bên.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

a) Tính chu vi hình tam giác

b) Tính diện tích hình tam giác

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 34,81 x 100 = 3481

b) 27,8 : 10 = 2,78

c) 721,8 x 0,01 = 7,218

d) 4,06 : 0,1 = 40,6

Bài 2.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

a) <     b) <    c) >    d) <

Bài 6.

a) Chu vi tam giác đó là:

   3+4+5=12 (cm)

b). Diện tích tam giác đó là:

   (3 x 4 ) :2 = 6 (cm2)

      Đáp số: a) 12cm    b) 6cm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “năm mươi mốt phẩy không trăm linh chín” viết là:

A. 51,09   B. 51,9     C. 51,009   D. 51,90

b) Trong các số: 8,71 ; 8,17 ; 8,07 ; 8,1 số bé nhất là:

A. 8,71   B. 8,17   C. 8,07    D. 8,1

c) 4ha 167m2 = …ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,167   B. 4,0167   C. 4,00167     D. 41,67

d) Diện tích tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông 4,5m và 3,8m là:

A. 8,55m2   B. 17,1m2    C. 34,2m2   D. 16,6m2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

a) 20 : 16 + 9,36

b) 31,8 x 2,5 - 42,9

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 20,5 + 17,9…17,9 + 20,5

b) 4,06 x 1,2……4,06 x 1,23

c) 50,7 – 24,8….50,7 – 42,8

d) 8,4 : 2,5…..6,8 : 2,5

Bài 4. Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) 20 : 16 + 9,36 = 1,25 + 9,36

         = 10,61

b) 31,8 x 2,5 - 42,9 = 79,5 – 42,9

         = 36,6

Bài 3.

a) =   b) <     c) >     d) >

Bài 4.

Quãng đường 2 giờ đầu ô tô đi được là:

   45,8 x 2 = 91,6 (km)

Quãng đường 3 giờ sau ô tô đi được là:

   50,5 x 3 = 151,5 (km)

Quãng đường AB dài là:

   91,6 + 1515,5 = 243,1 (km)

      Đáp số: 243,1 km

Bài 5.

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

= (8,23 + 13,98) + (9,38 + 12,83) + (10,53 + 11,68)

= 22,21 + 22,21 + 22,21

= 22,21 x 3

= 66,63

Bài 6.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

   (77,7 x 2) : 18,5 = 8,4 (m)

      Đáp số: 8,4 m

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

Bài 1. Viết các số:

a) Mười chín phần mười:

b) Ba và bảy phần chín:

c) Hai mươi lăm phẩy tám:

d) Không phẩy bốn trăm mười lăm:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

c) 4,291 đọc là:

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 64,23 + 9,38

b) 82,7 – 9,05

c) 4,37 x 3,9

d) 180,88 : 5,6

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 26,718 có gí trị là:

A. 7    B. 700    C.7/10    D.7/100

b) 809/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,89   B. 8,9   C. 8,09   D. 0,009

c) 12dm2 7cm2=……dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 12,7   B. 12,07   C. 12,007     D. 1,207

d) Số lớn nhất trong các số: 8,354 ; 8,354 ; 8,534 ; 8,543 là:

A. 8,345    B. 8,354     C. 8,534   D. 8,543

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 150 phút = 2,5 giờ ▭

b) 0,049 kg = 490g ▭

c) 8,9 m2 > 8m2 9dm2

d) 9dm2 3cm2 = 9,3 dm2

Bài 6. Một lớp có 14 bạn nữ và 21 bạn nam. Hỏi số các bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số các bạn trong lớp?

Bài 7. Một hình tam giác có trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 13cm, chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) Ba phần một trăm

b) Tám và năm phần mười chín

c)Bốn phẩy hai trăm chín mươi mốt.

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 6.

Tổng số các bạn của lớp học đó là:

   14 + 21 = 35 (bạn)

So với các bạn trong lớp số bạn nữ chiếm:

   14 : 35 x 100 = 40%

      Đáp số: 40%

Bài 7.

Tổng độ dài đáy và chiều cao của tam giác đó là:

   13 x 2 = 26 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Tổng số phần bằng nhau là:

   4 + 9 = 13 (phần)

Chiều cao của tam giác đó là:

   26 : 13 x 4 = 8 (cm)

Độ dài cạnh đáy của tam giác đó là:

   26 – 8 = 18 (cm)

Diện tích tam giác đó là:

   (8 x 18 ) : 2 = 72 (cm2)

      Đáp số: 72cm2

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

Bài 1. Viết các số sau:

a) Mười tám và ba phần mười:

b) Một trăm hai mươi ba phẩy một nghìn:

c) Sáu mươi tám phẩy năm mươi bảy:

d) Không phẩy bảy trăm linh một:

Bài 2. Đọc các số:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

b) 39,99 đọc là:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 32,185 có giá trị là:

A.8/10    B.8/100    C. 80    D. 800

b) Số bé nhất trong các số: 44,216 ; 44,162 ; 44,126 ; 44,261 là:

A. 44,216    B. 44, 162   C. 44,126    D. 44,261

c) 17ha 4dam2 =….ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 174   B. 1704     C. 17,4     d. 17,04

d) 12,08 x 0,01 = ….

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,1208    B. 1,208   C. 120,8   D. 1208

Bài 4. Tìm x:

a) x + 12,7 = 45,2    b) x – 9,61 = 13,5

c)x 3,4 = 83,64     d) x : 6,7 = 12,05

Bài 5. Một quầy hàng hoa quả có 50,5kg cam và quýt, quýt ít hơn cam là 15,4kg. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg mỗi loại?

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,5m; chiều rộng 16m. Người ta dành 35% diện tích mảnh vườn để trồng rau. Tính diện tích trồng rau trên mảnh vườn đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 2.

a) mười hai và mười chín phần một trăm

b) ba mươi chín phẩy chín mươi chín

Bài 3.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 4.

Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 chọn lọc, có đáp án

Bài 5.

Số kg cam cửa hàng đó có là:

   (50,5 + 15,4) :2 = 32,95 (kg)

Số kg quýt cửa hàng đó có là:

   50,5 – 32,95 = 17,55 (kg)

       Đáp số: 32,95kg cam và 17,55kg quýt

Bài 6.

Diện tích mảnh vườn đó là:

   24,5 x 16 = 392 (m2)

Diện tích trồng rau trên mảnh vườn đó là:

   392 x 35 : 100 = 137,2 (m2)

      Đáp số: 137,2 m2

Xem thử

Xem thêm bộ Đề thi Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên