Giáo án Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 3)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 3)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 3)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự lựa chọn, sàng lọc lịch sử.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

3. Kĩ năng

- Phân tích, đánh giá

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Sưu tầm tư liệu về HN

2. Chuẩn bị của học sinh

- Xem trước bài mới trong sgk

III. Phương pháp dạy học

- Giảng giải, phân tích, đánh giá.

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Sự thành lập 3 tổ chức cộng sản 1929

3. Bài mới

Ra đời và ý nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. ..

HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS KIẾN THỨC CƠ BẢN

* Tích hợp ĐCSVN ra đời → ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân

? Trình bày h/c → hội nghị

 

- GV dẫn dắt: với cương vị là phái viên của QTCS, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến PTCM ở ĐD, NAQ chủ động triểu tập đại biểu của 3 đảng đến Cửu Long để bàn việc hợp nhất.

 

 

- Hội nghị thông qua các vấn đề gì?

HS quan sát H 30, suy nghĩ trả lời.

 

 

- Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nói về những vấn đề gì ?

- HS dựa vào SGK trả lời.

- GV chốt ý.

 

 

 

 

 

 

 

- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng ?

 

II/ 2. Hội nghị thành lập Đảng

* Hoàn cảnh:

+ Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời, hoạt động riêng rẽ, mâu thuẫn, mất đoàn kết làm ảnh hưởng đến tâm lí quần chúng và gây khó khăn cho phong trào cách mạng nước ta.

+ Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản thành một tổ chức duy nhất để lãnh đạo được đặt ra một cách bức thiết.

+ Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động từ Thái Lan về Trung Quốc, triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất...

+ Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, diễn ra tại tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) bắt đầu từ ngày 6-1-1930.

* Nội dung hội nghị:

+ Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

* Nội dung Cương lĩnh:

+ Xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

+ Nhiệm vụ là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập, tự do.

+ Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức ; còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

⇒ Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

* Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:

+ Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

+ Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

• Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

• Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

• Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

• Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam.

- Đại hội Đảng lần thứ III (9-1960) quyết nghị lấy ngày 3-2 hằng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

4. Củng cố

- Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập ĐCSVN

- Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

5. Dặn dò

- Học bài

- Xem trước bài mới trong sgk

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác