Giáo án Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (tiết 2)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (tiết 2)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam ( 10/1930) điểm chính và điểm hạn chế của

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- bồi dưỡng niềm tự hào về sự nghiệp đấu tranh vẻ vang của dân tộc

3. Kĩ năng

- phân tích, đánh giá những sự kiện lịch sử quan trọng.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Tư liệu Trần Phú

2. Chuẩn bị của học sinh

- Học và đọc bài sgk,

III. Phương pháp dạy học

- giảng giải, phân tích

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra 15 phút

Trình bày những chính sách của CQ Xô Viết và cho nhận xét?

- Đáp án: Chính sách của CQ Xô viết:

+ Về chính trị: thực hiện cá quyền tự do dân chủ cho nhân dân ....

+ Về kinh tế : Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo; bãi bỏ thuế thân và các thuế khác cho người nghèo.....

+ Về văn hóa –xã hội: xóa bỏ các tệ nạn xã hội. xây dựng. nếp sống mới

→ NX: C/S của Xô viết đã đem lại lợi ích cho nhân dân, cq của dân do dân, vì dân

3. Bài mới

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm phong trào trào cách mạng 1930-1931

Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản

GV trình bày một số nét về hoàn cảnh QT và tình hình trong nước, khi Đảng ta ra đời và hình Tổng bí thư đầu tiên của Đảng (Trần Phú).

- 10/1930, HN BCHTW Đảng lâm thời họp tại (Hương Cảng, TQ).

- Hội nghị quyết định đổi tên Đảng, bầu BCHTW chính thức, do Trần Phú làm Tổng bí thư và thông qua Luận cương chính trị tháng 10 của Đảng.

 

GV yêu cầu học sinh trình bày những nội dung cơ bản của luận cương chính trị tháng 10/1930? So sánh với Cương lĩnh chính trị đầu tiên và tìm ra những hạn chế của luận cương tháng 10/1930?

HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi

 

 

 

 

 

 

GV nhận xét và chốt ý.

- Hạn chế:

- Không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh g/c.

- Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của g/c TTS, TSDT và một bộ phận của g/c địa chủ.

HS nghe và ghi chép.

 

 

GV khái quát về ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của pt cách mạng 1930-1931, và phân tích các nguyên nhân của pt cách mạng

3) Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)

Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng họp (Hương Cảng - Trung Quốc).

- Những nội dung chính của Hội nghị :

+ Hội nghị quyết định đổi tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Hội nghị cử Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng Bí thư.

+ Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú khởi thảo.

- Nội dung Luận cương:

+ Luận cương xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương: lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

+ Hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng có quan hệ khăng khít với nhau là đánh đổ đế quốc và phong kiến.

+ Động lực cách mạng là giai cấp vô sản và giai cấp nông dân.

+ Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản với đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản.

+ Luận cương chính trị cũng nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh, mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

- Hạn chế của Luận cương :

+ Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.

+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ .

4) Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931

* Ý nghĩa :

+ Phong trào cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.

+ Khối liên minh công – nông được hình thành.

+ Quốc tế Cộng sản đánh giá cao và công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

Phong trào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

* Bài học: Đảng ta thu được những kinh nghiệm quý báu

- về công tác tư tưởng,

- về xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất,

- về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh v.v...

- Lí do không tồn tại lâu vì thực dân Pháp còn mạnh

⇒ Cuộc tập duyệt đầu tiên cho cách mạng tháng 8-1945

3. Phong trào cách mạng những năm 1932 – 1935 (Không dạy)

4. Củng cố

- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 10-1930.

5. Dặn dò

- Học sinh về trả lời câu hỏi sgk

- Xem bài mới

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác