Giáo án Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (tiết 3)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (tiết 3)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (tiết 3)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Sau khi học xong, HS nắm được :

- Đường lối CM đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. về việc chớp thời cơ phát động khởi nghĩa

- Diễn biến của Tổng khởi nghiã tháng Tám. Nước VNDCCH ra đời

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của CMTT năm 1945.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Bồi dưỡng niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng tinh thần hăng hái, nhiệt tình CM,

3. Kĩ năng

- Phân tích, so sánh,đánh giá các sự kiện lịch sử.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Sử dụng lược đồ tường thuật diễn biến TKN

2. Chuẩn bị của học sinh

- Xem trước bài mới trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp dạy học

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- chỉ thị “Nhật-Phấp bắn nhau và hành động của chúng ta” của BTVTU Đảng

3. Bài mới

- Tiếp tục tìm hiểu Tổng khởi nghĩa tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945.

Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản

 

 

 

 

? Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.?

- gv.(nhấn mạnh: Nhật đầu hang quân đồng minh làm cho quân Nhật ở Đông Dương án binh bất động , chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim như rắn mất đầu. Đó là một trong bao yếu tố tạo nên thời cơ: kẻ thù không thể thống trị như cũ được nữa , lực lượng trung gian ngả về phía cách mạng, quần chúng cách mạng đó sẵn sàng.

GV.

- Ngày 14-15/8:Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội đối ngoại sau khi giành được chính quyền

GV. thời cơ ngàn năm có một cho Tổng KN thắng lợi + Chưa có lúc nào như lúc này, CM nước ta hội tụ đơcj những thuận lợi như thế. + Thời cơ ngàn năm có 1 chỉ tồn tại sau khi quân N đầu hàng đồng minh đến trước khi quân đồng mi nh kéo vào giải giáp quân đội N đầu 9/1945.+ Chúng ta phát động tổng KN giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào,

- GV sử dụng tư liệu để giới thiệu về khởi nghĩa tháng Tám đã diễn ra ở địa phương mình.( tỉnh , huyện)

- H 41,41 từờng thuật giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn..

- Địa phương Quảng Ninh

- cuối cùng là Đồng Nai Thượng và Hà Tiên( 28/8

-GV : như vậy , trừ một số thị xã do lực lượng của Tưởng Giới Thạch và tay sai chiếm đóng từ trước ( Móng Cái , Hà Giang ,Lào Cai, Lai Châu , Vĩnh Yên) , cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước trong vòng nửa tháng.

...................................

? Nước VNDCCH được thành lập như thế nào ?

-GV H 43: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập )

? Nội dung cơ bản của Bản Tuyên ngôn độc lập ?

 

 

 

 

 

-HS rút ra ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

 

? Theo em ý nghĩa nào là quan trọng nhất

 

 

- GV kết luận

 

 

 

 

HS rút ra nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của CMTT năm 1945

- Trong đó nguyên nhân mang tính chất quyết định nhất là nguyên nhân nào ?

 

- Phần bài học kinh nghiệm : GV yêu cầu HS về trả lời dựa trong SGK.

GV. liên hệ đến Campuchia

? vì sao không giành được cq như VN và Lào

III. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

3/Tổng khởi nghĩa tháng Tam năm 1945

a/ Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

* Điều kiện khách quan

- Ngày 9/8/1945 , Hồng quân Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.

- Ngày 15/8/1945 , Nhật tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh quân Nhật và tay sai ở Đông Dương hoang mang suy sụp.-> Điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa đã đến.

 

* Điều kiện chủ quan

- Ngày 13/8/1945 , Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số 1” phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

- Ngày 14,15/8:Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên quang), quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước , thông qua những vấn đề đối nội- đối ngoại sau khi giành được chính quyền

- Ngày 16-17/8:Đại hội Quốc dân ( Tân Trào) tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa , thông qua 10 chính sách của Việt Minh , cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch

 

b/Diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa

- Chiều 16/8 giải phóng thị xã Thái Nguyên

- Ngày 18/8: giành được chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất là Bắc Giang , Hải Dương , Hà Tĩnh , Quảng Nam

- Ở Hà Nội: ngày 19/8

- Ở Huế : ngày 23/8

- Ở Sài Gòn : 25/8 : khởi nghĩa thắng lợi.

- cuối cùng Đồng Nai Thượng và Hà Tiên 28/8

→ Như vậy , cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong vòng 14 ngày ( 14-28/8).

- Ngày 30/8 : vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.

 

IV. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA ĐỰOC THÀNH LẬP( 2/9/1945)

- Ngày 25/8: chủ tịch Hồ Chí Minh , Trung ương Đảng và Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội.

- Ngày 28/8 : Ủy ban dân tộc gải phóng VN được chuyển thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nan Dân chủ cộng hòa và Hồ Chủ Tịch soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập

- Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập , tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập

V. Ý NGHĨA LỊCH SỬ , NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945.

1/ ý Nghĩa lịch sử: tạo ra bước ngoạt lớn trong lịch sử

- mở ra kỷ nguyên mới : độc lập tự do

- Đảng CSDD trở thành đảng cầm quyền,

- Góp phần thắng lợi vào chống chủ nghĩa phát xít, , cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phúng dân tộc thế giới (trực tiếp là Miên và Lào)

2/ Nguyên nhân thắng lợi

a. Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít,

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn…...

- Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, chỉ đạo chiến lược và sách lược đúng đắn trên cơ sở lý luận Mac – Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh VN.

- Đảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939 và thoái trào cách mạng 1932 – 1935. xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

- Toàn Đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập tự do, linh họat, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền.

3. Bài học kinh nghiệm: (SGK)

4. Củng cố

- Hệ thống các nội dung HS đó được học trong toàn bài

5. Dặn dò

- Học câu hỏi cuối bài, đọc trước bài mới

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác