Giáo án Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (tiết 2)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (tiết 2)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Nắm được nét chính về quá trình đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của ta ở Giơ-ne-vơ. - Hiểu được ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954).

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Lòng căm thù thực dân Pháp bọn can thiệp Mỹ và bè lũ tay sai, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ ….

3. Kĩ năng

- Kỹ năng khái quát, nhận định, đánh giá

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Tranh ảnh tư liệu tham khảo liên quan.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Xem trước bài mới trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp dạy học

- Phân tích , đánh giá

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ?

3. Bài mới

- Pháp ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương….

HOẠT ĐỘNG GV-HS NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Giáo viên phải giúp học sinh hiểu được hoàn cảnh triệu tập hội nghị gồm các ý sau.

- Lập trường của ta luôn sẵn sàng thương lượng ....

- Sự thay đổi thái độ của Pháp dẫn đến tháng 1.1954 hội nghị ngoại trưởng 4 nước:

- Khả năng sức mạnh về quân sự của ta buộc Pháp phải giải quyết hoà bình về vấn đề Đông Dương

GV khái quát hoàn cảnh triệu tập Hội nghị

Giáo viên phân tích rõ đấu tranh gay gắt trên bàn hội nghị, vì giữa hai bên lập trường rất khác nhau

Gv đặt câu hỏi: “ Nêu nội dung cơ bản của hiệp định”?

Hs trả lời, gv nhận xét, chốt ý.

- Ở Việt Nam: Lấy vĩ tuyến 17 làm giới tyuến quân sự tạm thời

- Lào: Lực lương kháng chiến tập kết tại hai tỉnh Sầm Nưa và Phông Xa Lì

Cam Pu Chia: Lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ, không có vùng tập kết;

? “ Nêu ý nghĩa của hiệp định”?

- Ta phá tan âm mưu của Mỹ muốn “quốc tế hóa” cuộc chiến tranh ở Đông Dương, buộc Pháp phải rút quân về nước.

- Đây là cuộc đấu tranh trường kỳ, anh dũng của nhân dân ta.

- Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Gv đặt câu hỏi: “ Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi”?

Hs dựa vào sách giáo khoa trả lời, gv nhận xét, chốt y và chỉ rõ đâu là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đưa đến thắng lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gv đặt câu hỏi: “cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi có ý nghĩa như thế nào”?

III. HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ

* 21 – 7 – 1954, Hiệp định Genève được ký kết.

* Nội dung cơ bản

- Các nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của 3 nước.

- Các bên tham chiến ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương. tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực, trao trả tù binh. Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời.

- Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông dương không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào

- Quy định tháng 7- 1956, Việt nam tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

 

c. Ý nghĩa:

- Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương, được các cường quốc cùng các nước tham dự hội nghị tôn trọng

- Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chống Pháp của nhân dân ta. Song chưa chọn vẹn vì mới giải phóng được Miền Bắc .Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền nam thống nhất đất nước

- Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đong Dương, rút hết quân đội về nước. Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương.

 

 

 

 

 

IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)

1. Nguyên nhân thắng lợi

* Chủ quan

- Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân toàn quân ta đoàn kết một lòng, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù trong lao động sản xuất.

- Có chính quyền dân chủ ,măt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng. Lực lượng vũ trang 3 thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.

* Khách quan

- Tinh thần đoàn kết chíên đấu của nhân dân ba nước Đông Dương.

- Được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

2. Ý nghĩa lịch sử

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ trên đất nước ta; miền Bắc hoàn toàn được giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

- Đã giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh.

4. Củng cố

- Cuộc đấu tranh ngoại giao tuy gay go, quyết liệt, nhưng cuối cùng Hiệp định được ký kết.

- Nhấn mạnh: cuộc kháng chiến chống Pháp đã thắng lợi. Nguyên nhân thành công và ý nghĩa Lịch sử.

5. Dặn dò

- Học sinh về học bài cũ. Xem trước bài mới trong sách giáo khoa.

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác