Trắc nghiệm Các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án

Trắc nghiệm Các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

A. Phạm vi của vùng thay đổi theo thời gian.

B. Các ngành công nghiệp phát ứiển rất sớm.

C. Có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.

D. Có trữ lượng dầu khí đứng đầu cả nước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/196 – 197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là

A. có tỉ trọng nhỏ trong tổng GDP của quốc gia.

B. tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước.

C. phạm vi gồm nhiều tỉnh, ranh giới ổn định.

D. khả năng thu hút vốn đầu tư còn nhiều hạn chế.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

A. Là cửa ngõ thông ra biển của Tây Nguyên và Nam Lào.

B. Chất lượng nguồn lao động cao đứng đầu cả nước.

C. Có thế mạnh tồng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng.

D. Ở vị trí chuyển tiếp giữa các vùng phía bắc và phía nam.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/197 - 199, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

A. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh kinh tế.

B. Ranh giới có thể thay đổi theo thời gian.

C. Có sức hấp dẫn lớn các nhà đầu tư.

D. Chiếm tỉ trọng nhỏ ương GDP cả nước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chủ yếu thuộc vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Thế mạnh hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

A. vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa.

B. khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản và rừng.

C. nguồn lao động rẻ, chất lượng ngày càng được nâng cao.

D. mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư phát triển.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/199, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của nước ta?

A. Nguồn lao động dồi dào, sớm tiếp cận kinh tế thị trường.

B. Được bổ sung nguồn nguyên liệu dồi dào ở các vùng khác.

C. Tài nguyên tự nhiên nổi trội hàng đầu là các mỏ dầu khí.

D. Các thế mạnh của vùng khai thác chưa đạt hiệu quả cao.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung, phía Nam của nước ta đều có sự giống nhau về

A. nền kinh tế hàng hóa phát triển rất sớm.

B. các thế mạnh phát triển được hội tụ đầy đủ.

C. lịch sử khai thác lãnh thổ từ lâu đời.

D. cơ sở vật chất kĩ thuật rất tốt và đồng bộ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta?

A. Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất.

B. Chất lượng lao động vào loại hàng đầu.

C. Có trình độ phát triển kinh tế cao nhất.

D. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Phát biểu nào sau đây đúng với vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

A. Ranh giới cố định theo thời gian.       B. Đã được hình thành từ rất lâu đời.

C. Có cơ cấu kinh tế không thay đổi.       D. Hội tụ được đầy đủ các thế mạnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng kinh tế trọng điểm của nước ta?

A. Được hình thành từ lâu đời

B. Tập trung các tiềm lực kinh tế

C. Ranh giới có sự điều chỉnh

D. Hội tụ các thế mạnh phát triển

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12 :(Sở GD và ĐT 2019 – Nam Định – MĐ 201, THPT QG 2019 – Đề minh họa – MĐ 001). Ý nào không phải thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta?

A. Khai thác, chế biến lâm sản.

B. Khai thác tổng hợp biển.

C. Khai thác, chế biến khoáng sản.

D. Phát triển mạnh mẽ giao thông vận tải biển.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/199, địa lí 12 cơ bản.

Câu 13 : (THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang 2017 L1). Ba vùng kinh tế trọng điểm nước ta là:

A. ĐBSH, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

B. Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam.

C. Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam bô.

D. phía Bắc, miền Trung và phía Nam

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/195, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1). Tài nguyên khoáng sản nổi trội hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. dầu mỏ và khí đốt.        B. nước khoáng và vàng.

C. than đá và sắt.        D. đá vôi và than bùn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là:

A. vị trí địa lí của vùng thuận lợi cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.

B. có nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

C. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất - kĩ thuật tương đối phát triển.

D. có lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta với nền văn minh lúa nước.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Trung tâm du lịch quan trọng nằm trong lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. Đà Lạt        C. Cần Thơ

B. Nha Trang        D. Vũng Tàu

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 17 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Trong cơ cấu kinh tế theo ngành, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (năm 2007).

B. Đóng góp tỷ trọng GDP cao nhất cả nước.

C. Đứng đầu 3 vùng về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

D. Chiếm tỷ trọng cao nhất về giá trị xuất khẩu của cả nước.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Vùng kinh tế trọng điểm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của nước ta năm 2006 là:

A. vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

B. vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

C. vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

D. vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Khánh Sơn – Khánh Hòa 2017). Vùng kinh tế trọng điểm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của nước ta là:

A. Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

D. Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 20 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi 2019 L1 – Hải Dương - MĐ 301). Nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cần tập trung phát triển theo hướng

A. hình thành các vùng chuyên canh có quy mô lớn và sản xuất hàng hóa.

B. mở rộng diện tích canh tác, quy hoạch thành các vùng chuyên canh lớn.

C. chuyển dịch cơ cấu ngành, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

D. sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có truyền thống sản xuất lâu đời.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 21 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Một trong những thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

A. khai thác tổng hợp biên, rừng, khoáng sản.

B. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất so với các vùng khác.

C. nguồn lao động với số lượng lớn, chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

D. tài nguyên khoáng sản phong phú.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 22 : (THPT Chuyên ĐH Vinh 2019 L2 – Nghệ An – MĐ 132). Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

A. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất.

B. Lực lượng lao động dồi dào, chất lượng lao động cao nhất.

C. cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ.

D. tài nguyên khoáng sản phong phú.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ kinh tế phát triển mạnh nhất so với các vùng khác trong cả nước.

Câu 23 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Nhận định nào sau đây không đúng về GDP và cơ cấu GDP phân theo ngành của ba vùng kinh tế trọng điểm

A. Ngành nông, lâm, thủy sản ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tỉ trọng cao nhất trong 3 vùng.

B. Ngành công nghiệp, xây dựng ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tỉ trọng cao nhất trong 3 vùng.

C. Ngành dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tỉ trọng cao nhất trong 3 vùng.

D. Quy mô GDP lớn nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Ngành dịch vụ ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng cao nhất (43,5%), tiếp đến là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (41,4%) và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (40,2%) ⇒ Ý C sai.

Câu 24 : (THPT Chuyên Lam Sơn 2019 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có thế mạnh nổi bật hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là

A. lịch sử khai thác lâu đời nhất nước ta.

B. các ngành công nghiệp phát triển rất sớm và nhiều ngành có ý nghĩa toàn quốc.

C. khai thác tông hợp tài nguyên biên, khoáng sản, rừng.

D. tập trung tiềm lực kinh tế mạnh nhất và có trình độ phát triển kinh tế cao nhất cả nước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/200, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (Phòng QLCL 2019 – Bắc Ninh – MĐ 401). Tiềm năng nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta là

A. có các mỏ dầu khí lớn ở vùng thềm lục địa.

B. khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đất trồng.

C. khai thác tổng hợp biển, rừng và khoáng sản.

D. nguồn lao động lớn, chất lượng hàng đầu cả nước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/197, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (Sở GD và ĐT 2019 – Nam Định – MĐ 201). Tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là

A. Vĩnh Phúc.

B. Bắc Ninh.

C. Quảng Ninh.

D. Phú Thọ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Tỉnh duy nhất thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (năm 2007) là tỉnh Quảng Ninh.

Câu 27 : (Hội 8 trường chuyên 2019 L2 – MĐ 562). Tỉnh nào có GDP bình quân đầu người cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Tây Ninh.        B. Bà Rịa - Vũng Tàu.       C. Bình Dương.        D. Đồng Nai

Đáp án: B

Hướng dẫn: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có GDP bình quân đầu người cao nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trên 50 triệu đồng/ người, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh từ 20 – 50 triệu đồng/người, Đồng Nai, Biên Hòa,…

Câu 28 : (Sở GD và ĐT 2019 – Điện Biên – MĐ 305). Tỉnh nào sau đây thuộc vùng kinh trọng điểm phía Nam?

A. Kiên Giang.

B. Bình Định.

C. Bình Phước.

D. Tiền Giang.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Các tỉnh thuộc vùng kinh trọng điểm phía Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang (Long An, Tiền Giang thuộc miền Tây Nam Bộ).

Câu 29 : (Sở GD và ĐT 2019 – Điện Biên – MĐ 305). Giải pháp để ngành công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị trí xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước?

A. Cùng với các ngành công nghiệp cơ bản, phát triển các ngành có kĩ thuật cao.

B. Phát triển ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường.

C. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm có thế mạnh về tài nguyên.

D. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến và khai thác than nâu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Để vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có vị thế xứng đáng hơn trong nền kinh tế của cả nước, cần phải tập trung giải quyết một số vấn đề chủ yếu liên quan đến các ngành kinh tế.

- Về công nghiệp, đẩy mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm, nhanh chóng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường đồng thời với việc phát triển các khu công nghiệp tập trung.

- Về dịch vụ, chú trọng đến thương mại và các hoạt động dịch vụ khác, nhất là du lịch.

- Về nông nghiệp, cần chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao.

Câu 30 : (Hội 8 trường chuyên 2019 L2 – MĐ 562). Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chuyên sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp

B. Có khả năng thu hút các ngành công nghiệp, dịch vụ mới

C. Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP quốc gia

D. Hội tụ đầy đủ các thể mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn đầu tư

Đáp án: A

Hướng dẫn: Vùng kinh tế trọng điểm là vùng hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của cả nước. Nó được đặc trưng bằng một số đặc điểm chủ yếu sau đây:

- Bao gồm phạm vi của nhiều tỉnh, thành phố và ranh giới có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư.

- Có tỉ trọng lớn trong tổng GDP của quốc gia, tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác.

- Có khả năng thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

Như vậy, có tính chuyên sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp không phải đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa