Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends - Global Success 3 Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3: Our friends - Global Success 3 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 12 Phonics and Vocabulary

1 (trang 12 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Complete and say (Hoàn thành và nói)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 12 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. that (kia)

b. thank (cảm ơn)

2 (trang 12 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Find and circle six names (Tìm và khoanh tròn 6 cái tên)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 12 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 12 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

3 (trang 12 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 12 Phonics and Vocabulary | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Ms Hoa

2. Mr Long

3. this; Yes

4. that; No

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là cô Hoa.

2. Kia là thầy Long.

3. Mai: Đây là Mary phải không? – Nam: Đúng.

4. Mai: Kia là Bill phải không? – Nam: Không, là Ben.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 13 Sentence patterns

1 (trang 13 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 13 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. c

3. a

4. b

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Mary. – Chào, Mary.

2. Kia là Bill. – Xin chào Bill.

3. Đây là Mai phải không? – Đúng. Đó là Mai.

4. Kia là Minh phải không? – Không. Đó là Nam.

2 (trang 13 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look, complete and read (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 13 Sentence patterns | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. This is

2. That’s

3. Is this

4. Is that

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Lucy.

2. Kia là Minh.

3. Đây là thầy Long phải không?

4. Kia là cô Hoa phải không?

3 (trang 13 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Make sentences (Tạo các câu)

Đáp án:

1. Is this Ms Hoa?

2. Yes, it is.

3. Is that Linh?

4. No, it isn’t.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải là cô Hoa không?

2. Đúng vậy.

3. Kia có phải Linh không?

4. Không, không phải vậy.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 14 Speaking

(trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Ask and answer (Hỏi và trả lời)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 14 Speaking | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

a. it is

b. it isn’t

Hướng dẫn dịch:

a. Đây có phải là Bill không? – Đúng vậy.

b. Kia có phải Lucy không? – Không. Là Mary.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 14 Reading

1 (trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and match (Đọc và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 14 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. b

2. a

Hướng dẫn dịch:

1. Mai: Đây là Mary.

Ms Hoa: Chào Mary.

2. Ms Hoa: Đó có phải là Bill không?

Mai: Không, không phải đâu. Đó là Ben.

2 (trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 14 Reading | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. is

2. That is

3. friend

4. Ms Hoa

Hướng dẫn dịch:

Đây là Mary. Kia là Bill. Và đây là Mai, bạn tớ. Kia là cô Hoa, cô giáo của tớ.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. Nam

2. Ms Hoa

3. This is Lucy.

4. That’s / That is Mr Long.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Nam.

2. Kia là cô Hoa.

3. Đây là Lucy.

4. Kia là thầy Long.

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing | Global Success 3 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. it is

2. it isn’t (It’s Nam.)

3. Yes, it is.

4. No, it isn’t. (It’s Lucy.)

Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải Mai không? – Đúng vậy.

2. Đây có phải Ben không? – Không, (đó là Nam.)

3. Kia có phải Mary không? – Đúng vậy.

4. Kia có phải Linh không? – Không, (đó là Lucy.)

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Draw and write about your friend (Vẽ và viết về bạn của em)

(Học sinh tự thực hành)

Tham khảo giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Global Success:

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên