Giải Toán lớp 2 phần 3. Phép nhân, phép chia - Cánh diều

Giải Toán lớp 2 phần 3. Phép nhân, phép chia - Cánh diều

Với giải bài tập Toán lớp 2 phần 3. Phép nhân, phép chia sách Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2.

Quảng cáo
Quảng cáoGiải Toán lớp 2 Làm quen với phép nhân - dấu nhân trang 4

Bài 1 trang 4 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xem hình rồi nói (theo mẫu):

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

a) 

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

b)

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Lời giải

a) Quan sát hình

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi thẻ ô vuông có 4 chấm tròn, có 5 thẻ ô vuông em nói 

4 được lấy 5 lần 

4 × 5 = 20 

b) Quan sát hình 

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi thẻ ô vuông có 6 chấm tròn, có 2 thẻ ô vuông em nói.

6 được lấy 2 lần

6 × 2 = 12

Bài 2 trang 5 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Lời giải:

+ Quan sát tranh thứ nhất

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi khay trứng có 6 quả trứng, có 3 khay trứng nên em nói 6 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 6 × 3.

+ Quan sát tranh thứ hai

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi nhóm có 5 hộp sữa, có 2 nhóm nên em nói 5 được lấy 2 lần. Ta có phép nhân 5 × 2. 

+ Quan sát tranh thứ ba

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi đĩa bánh có 4 cái bánh, có 3 đĩa bánh nên em nói 4 được lấy 3 lần. Ta có phép nhân 4 × 3.

Em nối được như sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Bài 3 trang 5 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xếp các chấm tròn thích hợp với mỗi phép nhân sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

3 × 2  

4 × 3 

5 × 4 

5 × 5 

Lời giải

3 × 2  nghĩa là 3 được lấy 2 lần, em xếp như sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

4 × 3 nghĩa là 4 được lấy 3 lần, em xếp như sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

5 × 4 nghĩa là 5 được lấy 4 lần, em xếp như sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

5 × 5 nghĩa là 5 được lấy 5 lần, em xếp như sau:

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Bài 4 trang 5 SGK Toán lớp 2 Tập 2: 

a) Xem tranh rồi thảo luận về phép tính của Quân và Thư. Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

b) Kể về một tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế.

Lời giải:

a) Quan sát tranh

Toán lớp 2 trang 4,5 Làm quen với phép nhân | Cánh diều

Em thấy mỗi đĩa có 6 cái bánh, có 2 đĩa nên em nói 6 được lấy 2 lần. Ta có phép nhân 6 × 2. 

Vậy bạn Quân nêu phép tính đúng.

b) Một số tình huống sử dụng phép nhân trong thực tế:

+ Mỗi bạn đều được phát 2 bộ quần áo đồng phục, tính số bộ quần áo đồng phục của tổ Một gồm 5 bạn để phát áo thì cần sử dụng phép nhân. Ta nói, 2 được lấy 5 lần, ta có phép nhân 2 × 5, kết quả của phép nhân này là số bộ quần áo của tổ Một.

+ Mỗi bạn học sinh ưu tú được tặng 3 quyển vở. Cả lớp có 7 bạn học sinh ưu tú. Để tính số vở được tặng của cả lớp, ta cần thực hiện phép nhân. Ta nói, 3 được lấy 7 lần, ta có phép nhân 3 × 7, kết quả của phép nhân này là số vở được tặng của lớp.

Tương tự, các em tự tìm thêm các tình huống có sử dụng phép nhân trong thực tế. 

Giải Toán lớp 2 Phép nhân - trang 6

Bài 1 trang 6, 7 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xem hình rồi nói (theo mẫu): 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

a) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

b)

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

c) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Lời giải

a) Quan sát hình vẽ ta thấy 4 × 3 nghĩa là 4 chiếc chìa khóa được lấy 3 lần (3 chùm) hay chính là kết quả của phép cộng của 3 số 4 là 4 + 4 + 4 = 12. 

Vậy 4 × 3 = 12.

Em điền được như sau:

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Tương tự, em điền các câu b, c như sau:

b)

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

c) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Bài 2 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 7 + 7 + 7 = 21 

     7 × 3 = 21

a) 2 + 2 + 2 = 6 

b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40 

c) 9 + 9 = 18 

d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 

Lời giải

a) 2 + 2 + 2 = 6 

2 × 3 = 6 

b) 10 + 10 + 10 + 10 = 40 

10 × 4 = 40 

c) 9 + 9 = 18 

   9 × 2 = 18 

d) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 

    5 × 6 = 30 

Bài 3 trang 7 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Chọn tổng ứng với phép nhân:

a)

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

b)

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Lời giải:

a) Phép nhân 4 × 3 nghĩa là 4 được lấy 3 lần ta viết: 4 × 3 = 4 + 4 + 4

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

b) Phép nhân 6 × 2 nghĩa là 6 được lấy 2 lần hay ta viết: 6 × 2 = 6 + 6

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều 

Bài 4 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

b) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Lời giải

a) 

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Quan sát tranh, thấy có 5 nhóm vịt, mỗi nhóm có 4 con vịt, nghĩa là 4 được lấy 5 lần. Ta có phép nhân 4 × 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20. 

Vậy em điền: 4 × 5 = 20

b) Quan sát tranh

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Em thấy có 5 nhóm người, mỗi nhóm có 2 người, nghĩa là 2 được lấy 5 lần. Ta có phép nhân 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 

Vậy em điền: 2 × 5 = 10

Bài 5 trang 8 SGK Toán lớp 2 Tập 2: Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân:

Toán lớp 2 trang 6,7,8 Phép nhân | Cánh diều

Lời giải

Quan sát tranh em thấy có 3 tình huống có phép nhân, em có thể chọn một trong ba tình huống sau:

+ Có 4 đĩa quả, mỗi đĩa có 5 quả nghĩa là 5 quả được lấy 4 lần. 

Ta có phép nhân 5 × 4, kết quả của phép nhân này là số quả ở trên bàn. 

+ Có 3 cặp bánh chưng, mỗi cặp có 2 cái bánh chưng nghĩa là 2 cái bánh chưng được lấy 3 lần.

Ta có phép nhân 2 × 3, kết quả của phép nhân này là số bánh chưng ở trên bàn.

+ Có 2 lọ hoa, mỗi lọ cắm 5 bông hoa nghĩa là 5 bông hoa được lấy 2 lần.

Ta có phép nhân 5 × 2, kết quả của phép nhân này là số bông hoa ở trên bàn.

....................................

....................................

....................................

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Cánh diều hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên