Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 - Lý thuyết chi tiết

Với tóm tắt lý thuyết Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 hay nhất, chi tiết sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 6.

Quảng cáo

I. Lý thuyết

1. Phân số

– Định nghĩa về phân số: Với a, b ∈ ℤ ,b ≠ 0 , ta gọi Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức là một phân số, trong đó a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Chú ý: Mọi số nguyên đều có thể viết dưới dạng phân số.

2. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thứcBài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c. Khi đó ta viết là Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức .

3. Tính chất cơ bản của phân số

– Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  với a, b, m ∈ ℤ; b≠0;m≠0.

– Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức với n là ước chung của a và b; a, b ∈ ℤ; b≠0.

4. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Để quy đồng hai hay nhiều phân số ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung (thường là BCNN) của các mẫu để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu.

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

5. So sánh hai phân số

a) So sánh hai phân số cùng mẫu

– Trong hai phân số cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

b) So sánh hai phân số không cùng mẫu

– Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử số với nhau: phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

6. Hỗn số dương

– Khái niệm hỗn số dương: Với a, b, c là những số nguyên dương, ta gọi Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức là một hỗn số dương với a là phần nguyên và Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  là phần phân số.

– Muốn đổi từ hỗn số sang phân số ta làm như sau:

Bước 1: Giữ nguyên phần mẫu số.

Bước 2: Phần tử số mới sẽ bằng phần mẫu số nhân với phần nguyên và cộng với phần tử số ban đầu.

– Muốn đổi từ phân số sang hỗn số (điều kiện tử số của phân số phải lớn hơn mẫu số) ta làm như sau:

Bước 1: Giữ nguyên phần mẫu số và mẫu số này sẽ là mẫu số trong phần hỗn số mới.

Bước 2: Lấy phần tử số chia cho mẫu số, phần thương sẽ là phần nguyên trong hỗn số mới và phần dư là tử số mới của hỗn số.

7. Phép công hai phân số

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

– Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu:

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu số

– Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

c) Số đối

– Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Kí hiệu số đối của phân số Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thứcBài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức .

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

8. Tính chất của phép cộng hai phân số

Cho hai phân số Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  với a, b, c, d, e, f ∈ ℤ; b ≠ 0; d ≠ 0, f ≠ 0. Ta có:

+ Tính chất giao hoán: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

+ Tính chất kết hợp: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

+ Tính chất cộng với số 0: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

9. Phép trừ hai phân số

a) Trừ hai phân số cùng mẫu

– Muốn trừ hai phân số cùng mẫu, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức với a, b, m ∈ ℤ; m ≠ 0.

b) Trừ hai phân số không cùng mẫu:

– Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu hai phân số rồi trừ hai phân số đó.

10. Phép nhân hai phân số

– Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và các mẫu số với nhau.

Cho a, b, c, d ∈ ℤ; b ≠ 0; d≠0.

Khi đó phép nhân hai phân số ta có: 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

11. Tính chất của phép nhân

Cho Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  là các phân số với a, b, c, d, e, f ∈ ℤ; b ≠ 0; d ≠ 0, f ≠ 0.

Khi đó ta có các tính chất của phép nhân như sau:

+ Tính giao hoán:Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

+ Tính kết hợp:Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

+ Tính nhân với 1: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

+ Tính phân phối giữa phép nhân với phép cộng:Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

12. Phép chia phân số

a) Phân số nghịch đảo:

Phân số này được gọi là nghịch đảo của phân số kia nếu tích của chúng bằng 1

Cho a, b ∈ ℤ; a, b ≠ 0

Phân số Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức là phân số nghịch đảo của phân số Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thứcBài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

b) Phép chia phân số

– Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  với a, b, c, d ∈ ℤ; b ≠ 0; c ≠ 0; d ≠ 0

13. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức của một số a cho trước ta tính Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

14. Tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

– Muốn tìm một số biết Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức của số đó bằng b, ta tính Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

II. Bài tập vận dụng

Bài 1: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Lời giải: 

Ta có: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

BCNN (2; 3; 4; 5) = 60

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Ta có: –48 < –45 < –40 < –30 do đó: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Hay Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Hay sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài 2: Thực hiện phép tính

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Lời giải:

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài 3: Tìm x

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Lời giải:

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài 4: Một tấm vải dài 20 m, người thứ nhất mua Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức tấm vải, người thứ hai mua Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  tấm vải còn lại. Hỏi sau hai lần bán còn lại bao nhiêu m vải.

Lời giải:

Người thứ nhất đã mua số m vải là 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Số m vải còn lại sau khi bán cho người thứ nhất là

20 – 10 = 10 (m)

Số m vải bán cho người thứ hai là

10.Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  = 5 (m)

Số m vải còn lại sau khi bán cho cả hai người là

20 – 10 – 5 = 5 (m)

Bài 5: Một kho hàng có một số hàng. Biết Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức kho hàng có 1250 sản phẩm. Hỏi Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  kho hàng có bao nhiêu sản phẩm.

Lời giải:

Số sản phẩm trong kho hàng là: 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức 

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức kho hàng có số sản phẩm là:

Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức

Vậy Bài tập cuối chương 6 | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức  kho hàng có 500 sản phẩm.

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác