Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) - Kết nối tri thức

Với tóm tắt lý thuyết Toán 7 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 7 nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 7.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) - Kết nối tri thức

Lý thuyết Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

1. Góc ở vị trí đặc biệt

Quảng cáo

a) Hai góc kề bù

• Định nghĩa: Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là hai góc kề bù.

• Tính chất: Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°.

Ví dụ:

+ Góc xOy^yOz^có cạnh Oy chung; Ox và Oz là hai tia đối nhau. Do đó xOy^yOz^được gọi là hai góc kề bù.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

+ Vì xOy^yOz^là hai góc kề bù nên xOy^+yOz^=180°.

Chú ý:

• Hai góc kề bù được hiểu là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. Trong đó:

Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm khác phía nhau đối với đường thẳng chứa cạnh chung đó.

Quảng cáo

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, góc mOt và góc nOt là hai góc kề nhau.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 2)

Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, có ABC^+BCD^=60°+120°=180°. Ta nói ABC^BCD^ là hai góc bù nhau.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 3)

• Nếu điểm M nằm trong góc xOy thì ta nói tia OM nằm giữa hai cạnh (hai tia) Ox và Oy của góc xOy. Khi đó ta có: xOM^+MOy^=xOy^

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 4)

b) Hai góc đối đỉnh

Quảng cáo

• Định nghĩa: Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

• Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Ví dụ:

+ Hai đường thẳng xx', yy'cắt nhau tại O. Khi đó Oxvà Ox'là hai tia đối nhau; Oyvà Oy'là hai tia đối nhau. Nên ta có các cặp góc đối đỉnh là: xOy^x'Oy'^; xOy'^x'Oy^.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 5)

+ Có xOy^x'Oy'^là hai góc đối thì xOy^=x'Oy'^.

Chú ý:

• Hai đường thẳng xx', yy'cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. Kí hiệu là: xx'yy'.

Ví dụ: Hai đường thẳng xx', yy'cắt nhau tại O sao cho xOy^=90°thì xx'yy'.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 6)

Quảng cáo

2. Tia phân giác của một góc

• Định nghĩa: Tia nằm giữa hai cạnh của một góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau được gọi là tia phân giác của góc đó.

• Tính chất: Khi Oz là tia phân giác của góc xOy thì xOz^=yOz^=12xOy^.

• Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc gọi là đường phân giác của góc đó.

Ví dụ:

+ Cho xOy^=80°và Oz là tia phân giác của góc xOy. Khi đó ta có:

xOz^=yOz^=12xOy^=1280°=40°

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 7)

Chú ý:

• Cách vẽ tia phân giác của một góc:

Chẳng hạn: Vẽ tia phân giác Oz của xOy^=80°

+ Vẽ góc xOy^=80°.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 8)

+ Oz là tia phân giác của góc xOy nên yOz^=12xOy^=1280°=40°. Đánh dấu điểm ứng với vạch 40° của thước đo góc.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 9)

+ Kẻ Oz đi qua điểm đã đánh dấu. Ta được Oz là tia phân giác xOy^.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 10)

Bài tập Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Bài 1. Cho hình vẽ dưới đây, hãy kể tên các cặp góc kề bù.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 11)

Hướng dẫn giải

a) Hai góc mOt^nOt^ có cạnh Ot chung; cạnh Om và On là hai tia đối nhau.

Nên mOt^nOt^ là cặp góc kề bù.

b) Hai góc CFA^CFB^ có cạnh FC chung; cạnh FA và FB là hai tia đối nhau.

Nên CFA^CFB^ là cặp góc kề bù.

Bài 2. Cho hình vẽ dưới đây, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 12)

Hướng dẫn giải

a) Có Ma và Ma' là hai tia đối nhau; Mb và Mb' là hai tia đối nhau.

Nên các cặp góc đối đỉnh là:

aMb^a'Mb'^;

aMb'^a'Mb^.

b) Có KG và KI là hai tia đối nhau; KJ và KH là hai tia đối nhau.

Nên các cặp góc đối đỉnh là:

GKJ^IKH^;

GKH^IKJ^.

Bài 3. Cho hình vẽ dưới đây, biết mAt^=125°. Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 13)

Hướng dẫn giải

Ta có: nAp^=mAt^ (hai góc đối đỉnh)

nAp^=125°

Ta có: mAt^+nAt^=180° (hai góc kề bù)

Thay số: 125°+nAt^=180°

nAt^=180°125°

nAt^=55°

Lại có: mAp^=nAt^ (hai góc đối đỉnh)

mAp^=55°

Vậy: nAp^=125°; nAt^=55°; mAp^=55°

Bài 4. Vẽ góc xOy có số đo bằng 72°. Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.

a) Viết tên cặp góc kề bù trong hình vừa vẽ.

b) Tính số đo góc yOm.

c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo các góc tOy và tOm.

Hướng dẫn giải

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 14)

a) xOy^yOm^ có Oy chung; Om là tia đối của tia Ox.

xOy^yOm^ là hai góc kề bù.

b) Ta có: xOy^+yOm^=180° (hai góc kề bù)

Thay số: 72°+yOm^=180°

yOm^=180°72°

yOm^=108°

Vậy: yOm^=108°

c)

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Chương 2 (Lý thuyết Toán lớp 7) | Kết nối tri thức (ảnh 15)

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên: tOy^=tOx^=12xOy^=1272°=36°

Có: tOm^+tOx^=180° (hai góc kề bù)

Thay số: tOm^+36°=180°

tOm^ =180°36°

tOm^ =144°

Vậy: tOy^=36°; tOm^ =144°.

Học tốt Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Các bài học để học tốt Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc Toán lớp 7 hay khác:

Xem thêm tóm tắt lý thuyết Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Toán 7 Tập 1 & Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác