Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit cơ bản - Toán lớp 12Toán lớp 12: Bất phương trình logarit

Trắc nghiệm giải bất phương trình logarit cơ bản

Bài 1: Giải bất phương trình log3(2x-3) > 2

Quảng cáo

A. x > 3/2.        B. x > 6.        C. 3 < x < 6.        D. 3/2 < x < 6.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Nghiệm của bất phương trình log√3(x-1) > 2 là

A. x < √3+1.        B. x > (√3)2.        C. x > 4.        D. x ≤ 4.

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 3: Bất phương trình sau có nghiệm là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A.x > 1.        B.1 < x ≤ 10.        C.x ≥ 10.        D.1 ≤ x ≤ 10.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 4: Số nghiệm nguyên của bất phương trình log(2x2-11x+25) ≤ 1 là

A. 5.        B. 6.        C. 7.        D. 8.

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇒ bất phương trình có 1 nghiệm nguyên

Bài 5: Nghiệm của bất phương trình log0,3(3x-2) ≥ 0 là

A. (2;+∞).        B. (2/3;+∞).        C. (2/3;1).        D. (2/3;1].

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. [0;2).        B. (0;2).        C. (-∞;-2)∪[0;2).        D. (-∞;-2).

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. S=[0;2]∪[4;6].        B. S=[0;6].

C. S=[0;2)∪(4;6].        D. S=(-∞;0]∪[6;+∞).

Đáp án : C

Giải thích :

Ta có:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 8: Nghiệm của bất phương trình sau là

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. (-1;1)∪(2;+∞).        B. (-1;0)∪(0;1).        C. (-1;1).        D. (-∞;-1)∪(1;+∞)

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Giải bất phương trình sau trên tập số thực R.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. (0;1/2).        B. (0;1/2].        C. [1/4;1/2].        D. (0;1/4].

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình log√3-1(x2-2x+1) > 0 .

A. Vô số.        B. 0.        C. 2.        D. 1.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Tập nghiệm của bất phương trình ln[(x-1)(x-2)(x-3)+1] > 0 là

A. (1;2)∩(3;+∞).        B. (-∞;1)∪(2;3).        C. (-∞;1)∩(2;3).        D. (1;2)∪(3;+∞).

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Giải bất phương trình

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

A. x < 0.        B. x > -9500.        C. x > 0.        D. -31000 < x < 0.

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 13: Bất phương trình sau có tập nghiệm là tập số thực R khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Ta có:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 14: Tập nghiệm của bất phương trình 3 < log2x < 4 là

A. (8;16).        B. (0;16).        C. (8;+∞).        D. R.

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 15: Số nghiệm thực nguyên của bất phương trình log(2x2-11x+15) ≤ 1 là

A. 3.        B. 4.        C. 5.        D. 6.

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

⇒ Bất phương trình có 4 nghiệm nguyên là 1,2,4,5.

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


bat-phuong-trinh-logarit.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12