Bài tập trắc nghiệm Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịchChuyên đề: Sự điện li

Bài tập trắc nghiệm Chất điện li - Phương trình điện li – Nồng độ các ion trong dung dịch

Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh:

A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl.

Quảng cáo

B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl.

C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl.

D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3.

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ chứa chất điện li yếu

A.H2S, HCl, Cu(OH)2, NaOH   B. CH3COOH, H2S, Fe(OH)3, Cu(OH)2

C.CH3COOH, Fe(OH)3, HF, HNO3   D. H2S, HNO3, Cu(OH)2, KOH.

Câu 3: Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A. HF ⇌ H+ + F-   C. Al(OH)3 → Al3+ + 3OH-

B. H3PO4 → 3H+ + PO43-   D. HCl ⇌ H+ + NO3-

Câu 4: Trong dd NaHSO4 có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

Quảng cáo

A. NaHSO4; H+; HSO4-, SO42- Na+; H2O   B. HSO4+; Na+, H2O

C. H+; SO42-; Na+; H2O   D. H+; HSO4-; SO42-; Na+; H2O

Câu 5: Hấp thụ CO2 vào nước thu được dd có các loại phân tử và ion nào dưới đây (bỏ qua sự điện li của nước):

A. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O   B. H2CO3; H+; HCO3-; CO32-; H2O; CO2

C. H+; HCO3-; CO32-; H2O   D. H+; CO32-; H2O

Câu 6: Trộn 50 ml dung dịch NaCl 0,1M với 150 ml dung dịch CaCl2 0,2M. Vậy nồng độ của ion Cl- trong dung dịch sau khi trộn là

A. 0,325M.   B. 0,175M.   C. 0,3M.   D. 0,25M.

Câu 7: Trộn 4g NaOH; 11,7 g NaCl; 10,4 gam BaCl2 H2O thành 200ml dung dịch B. Nồng độ mol/lít các ion có trong dung dịch B là:

A. [Na+] = 0,5 M; Ba2+ = 0,25 M; [OH-] = 1 M; [Cl-] = 1,5 M

B. [Na+] = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 1,5 M

C. [Na+] = 1 M; Ba2+ = 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 0,5 M

D. [Na+] = 1,5 M; Ba2+ = 0,25 M; [OH-] = 0,5 M; [Cl-] = 0,5 M.

Câu 8: Nồng độ mol/l của ion H+ trong dung dịch H2SO4 là 60% (D = 1,503 g/ml) là:

A. 12,4 M   B. 14,4 M   C. 16,4 M   D. 18,4 M

Câu 9: Tính nồng độ ion H+ trong dung dịch CH3COOH 0,1M biết hằng số điện li của axit đó là 2.10-5 .

A. 1,5.10-6   B. 2.10-6   C. 2.10-5   D. 1,5 .10-5

Câu 10: Cho dung dịch HNO2 0,01 M, biết hằng số phân ly Ka = 5.10-5. Nồng độ mol/ lít của NO2- trong dung dịch là

A. 5.10-4   B. 6,8. 10-4   C. 7,0.10-4    D. 7,5.10-4

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. A4. A5. B
6. A7. B8. D9. B10. C

Câu 6:

Số mol Cl- trong dung dịch là: 0,065 mol => [Cl-] = 0,325 M

Câu 7:

nNaOH = 4/40 = 0,1 mol; nNaCl = 11,7/58,5 = 0,2 mol; nBaCl2 = 10,4/208 = 0,05 mol

nNa+ = 0,3 mol => [Na+] = 1,5 M; nBa2+ = 0,05 mol => [Ba2+] = 0,25 M;

nOH- = 0,1 mol => [OH-] = 0,5 M; nCl- = 0,3 mol => [Cl-] = 1,5 M.

Câu 9:

[H+] = 0,1. 2.10-5 = 2.10-6

Câu 10:

Gọi x là nồng độ của chất bị điện li. Ta có; [H+] = [NO3+] = x M

=> Ka = x2/(0,01-x) = 5.10-5 => x = 7.10-4 M

Tham khảo các bài Chuyên đề 1 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-su-dien-li.jsp


Khóa học 12