Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Vật Lí 10 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của động lượng

Quảng cáo

A. kg.m/s    B. m/s

C. kg/s    D. kg/m.s

Câu 2: Một người nặng 60 kg leo lên 1 cầu thang. Trong 10s người đó leo được 8m tính theo phương thẳng đứng. Cho g = 10m/s2. Công suất người đó thực hiện được tính theo Hp ( mã lực 1Hp = 746W ) là:

A. 480Hp    B. 2,10Hp

C. 1,56Hp    D. 0,643Hp

Câu 3: Một lò xo có độ cứng k, bị kéo giãn ra một đoạn x. Thế năng đàn hồi của lò xo được tính bằng biểu thức:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 4: Hệ thức liên hệ giữa động lượng p và động năng Wđ của 1 vật khối lượng m là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận vốc 3 m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. Sau va chạm, hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc

A. 2 m/s    B. 1 m/s

C. 3 m/s    D. 4 m/s

Quảng cáo

Câu 6: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và thực hiện công 140 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

A. 340 J.    B. 200 J.

C. 170 J.    D. 60 J.

Câu 7: Một đèn chùm có khối lượng 120 kg được treo bằng một sợi dây nhôm với giới hạn bền của nhôm là 1,1.108 Pa. Dây treo phải có tiết diện ngang là bao nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của vật không vượt quá 20% giới hạn bền của vật liệu làm dây? Cho Enhôm = 7.107 Pa và lấy g = 10m/s2. Chọn đáp án đúng.

A. S ≥ 24 mm2    B. S = 50 mm2

C. S ≥ 54 mm2    D. S < 50 mm2

Câu 8: Hình vẽ nào cho biết đồ thị biến thiên nội năng của hệ là hoàn toàn do nhiệt lượng mà hệ nhận được ?

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 9: Trong hình vẽ là đường đẳng nhiệt của hai lượng khí giống nhau kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh các thể tích T1 và T2?

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

A. T1 < T2    B. T1 ≤ T2

C. T1 > T2    D. T1 ≥ T2

Câu 10: Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?

A. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1 m3 không khí

B. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra kg trong 1 m3 không khí

C. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước bão hòa tính ra g trong 1 m3 không khí

D. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1 cm3 không khí

Quảng cáo

Phần II: Tự luận

Câu 1: (1,5 điểm): Viên bi thép lại có thể nảy lên khi rơi xuống sàn lót gạch nhưng lại nằm yên khi rơi xuống đống cát. Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích hiện tượng trên.

Câu 2: (3,0 điểm): Một vật có khối lượng m = 1kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc là v0 = 20m/s từ vị trí A có độ cao h so với mặt đất. Khi chạm đất, vận tốc của vật là v = 30 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2 và mốc thế năng trọng trường tại mặt đất.

a) Tìm động năng của vật tại vị trí A.

b) Tính vận tốc của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng.

Câu 3: (2,0 điểm): Một bóng đèn dây tóc chứ khí trơ ở 27oC và dưới áp suất 0,6 atm. Khi bóng đèn nóng sáng, áp suất trong bóng đèn là 1 atm. Coi rằng thể tích của bóng đèn không thay đổi. Xác định nhiệt độ của khối khí theo (oC) trong bóng đèn khi bóng đèn nóng sáng.

Câu 4: (1,5 điểm): Một lượng khí biến đồi theo chu trình được biểu diễn như đồ thị (hình vẽ). Cho biết các thông số tại các trạng thái là: p1 = p3, V1 = 1 m3; V2 = 4 m3; T1 = 100 K; T4 = 300 K. Hãy tìm thể tích tại trạng thái (3).

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

1.A 2.D 3.A 4.C 5.B
6.D 7.C 8.B 9.A 10.A

Câu 1: Đáp án A.

Động lượng p của một vật là một véctơ cùng hướng với vận tốc của vật và được xác định bởi công thức: p = m.v

Trong hệ SI, động lượng có đơn vị là kg.m/s.

Câu 2: Đáp án D.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Đáp án A.

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạng x là: Wt = k.x2/2

Câu 4: Đáp án C.

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Đáp án B.

Ta có: Áp dụng bảo toàn động lượng: m. 3 = (m + 2m)v → v = 1 m/s.

Câu 6: Đáp án D.

Khí trong xi lanh nhận nhiệt lượng 200J → Q = 200J

Khí nở ra và sinh công 140J → A = -140J

→ ΔU = A + Q = 60J

Câu 7: Đáp án C.

Trọng lượng của vật: P = mg = 120.10 = 1200N

Ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của đèn chùm: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Vì σ ≤ 20%.1,1.108 Pa nên

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Vậy dây treo phải có tiết diện nhỏ nhất là 54 mm2 để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của vật không vượt quá 20% giới hạn bền của vật liệu làm dây.

Câu 8: Đáp án B.

Hệ chỉ nhận nhiệt lượng để tăng nội năng do đó ứng với quá trình đẳng tích (hệ không sinh cũng không nhận công).

Hình C biểu diễn quá trình đẳng tích (p tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối T)

Câu 9: Đáp án A.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Vẽ đường đẳng tích ứng với thể tích V’ bất kỳ (vuông góc với trục OV), đường đẳng tích này cắt các đường đẳng nhiệt tại các điểm 1 và 2, từ 1 và 2 xác định p1 và p2; với quá trình đẳng tích (ứng với thể tích V’) ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Câu 10: Đáp án A.

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1m3 không khí.

Phần II: Tự luận

Bài 1. (1,5 điểm)

- Do va chạm giữa viên bi với sàn lót gạch mang đặc tính biến dạng đàn hồi, nên khi viên bi tác động vào sàn nhà tạo ra lực đàn hồi làm cho viên bi nảy lên.

- Do va chạm giữa viên bi và đống cát là va chạm mềm mang đặc tính biến dạng không đàn hồi nên không có lực đàn hồi và viên bi không thể nảy lên được.

Bài 2. (3 điểm)

a. Động năng của vật tại vị trí A là

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

b. Cơ năng của vật ngay trước khi chạm đất là

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Tại nơi Wd = 3Wt, cơ năng tại đó là: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Cơ năng được bảo toàn, nên Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Bài 3. (2 điểm)

Trạng thái (1) Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Trạng thái (2) Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Do quá trình đẳng tích, nên

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Bài 4. (1,5 điểm)

Ta có:

- Quá trình (1)→(2): Quá trình đẳng nhiệt: T2 = T1 = 100K; V2 = 4m3

- Quá trình (4)→(1): Quá trình đẳng tích: V4 = V1 = 1m3; T4 = 300K

- Quá trình (2)→(4): V = aT + b

+ Trạng thái 2: 4 = 100a + b(1)

+ Trạng thái 4: 1 = 300a + b (2)

Từ (1),(2), ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

- Quá trình (1)→(3): Quá trình đẳng áp Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Vì (3) là giao điểm của 2 đường (2)→(4) và (1)→(3) nên:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Thay vào (4) suy ra Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-vat-li-10-hoc-ki-2.jsp


2005 - Toán Lý Hóa