Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 11.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến sự ra đời của giai cấp

   A. công nhân.

   B. tư sản.

   C. tiểu tư sản.

   D. nông dân.

Câu 2. Thực dân Pháp đã thực hiện thủ đoạn gì để nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam?

   A. Cấm hàng hóa các nước khác nhập vào Việt Nam.

   B. Đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế với hàng hóa Pháp.

   C. Giảm thuế đối với hàng hóa của nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản,...).

   D. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản.

Câu 3. Giai cấp nào trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được đề cập đến trong đoạn trích sau: “Họ bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh chịu rất nhiều thứ thuế và vô số các khoản phụ thu của các chức dịch trong làng”?

   A. Công nhân.

   B. Bình dân thành thị.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

   C. Nông dân.

   D. Tiểu tư sản.

Câu 4. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã làm tăng thêm mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam, nhưng mâu thuẫn hàng đầu vẫn là

   A. giữa nông dân với địa chủ phong kiến, tay sai.

   B. giữa nông dân với thực dân Pháp và tay sai.

   C. giữa giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam với tư bản Pháp.

   D. giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với Pháp và phản động tay sai.

Câu 5. Một trong những nhân tố khách quan dẫn đến đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

   A. thành công của cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản.

   B. thắng lợi của phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

   C. sự hình thành của trật tự thế giới mới - hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn.

   D. thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản.

Câu 6. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp hạn chế sự phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam chủ yếu là do

   A. nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu.

   B. muốn cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

   C. thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng yêu cầu.

   D. muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ.

Quảng cáo

Câu 7. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách kinh tế được thực dân Pháp thực hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 – 1914)?

   A. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

   B. Mở mang hệ thống giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

   C. Đẩy mạnh khai thác than và kim loại (thiếc, kẽm,…).

   D. Nghiêm cấm hàng hóa nước khác nhập vào Việt Nam.

Câu 8. Yêu cầu số một của người nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc là gì?

   A. Giành lại ruộng đất từ tay địa chủ.

   B. Đánh đổ địa chủ phong kiến.

   C. Giành lại ruộng đất từ tay tư bản Pháp.

   D. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập.

Câu 9. Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

   A. tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

   B. thực dân Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bình định nước Việt Nam.

   C. tác động từ cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

   D. sự xuất hiện và xâm nhập của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Câu 10. Điểm khác biệt của giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản Âu - Mĩ là

   A. ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam.

   B. ra đời sau giai cấp tiểu tư sản Việt Nam.

   C. ra đời cùng giai cấp tư sản Việt Nam.

   D. ra đời sau giai cấp tư sản Việt Nam.

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 3) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Tháng 5 năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?

   A. Việt Nam Quang phục hội.

   B. Hội Duy tân.

   C. Hội Phục Việt.

   D. Việt Nam nghĩa đoàn.

Câu 2. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (đầu thế kỉ XX) gắn liền với tên tuổi của nhân vật nào dưới đây?

   A. Phan Bội Châu.

   B. Phan Châu Trinh.

    C. Lương Văn Can.

   D. Lương Ngọc Quyến.

Câu 3. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

   A. phong trào Đông du.

   B. hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

   C. phong trào Duy tân.

   D. khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên.

Câu 4. Phong trào yêu nước, cách mạng nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

   A. Đông Kinh nghĩa thục.

   B. Phong trào Đông du.

   C. Phong trào Duy tân.

   D. Hà thành đầu độc.

Câu 5. Người sáng lập trường Đông Kinh nghĩa thục là

   A. Phan Bội Châu.

   B. Phan Châu Trinh.

   C. Lương Văn Can.

   D. Trịnh Văn Cấn.

Câu 6. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?

   A. Bắt nhân dân mua công trái, đóng thêm nhiều thứ thuế,...

   B. Đẩy mạnh vơ vét sức người, sửa của của nhân dân Việt Nam.

   C. Tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam.

   D. Đẩy mạnh khai thác than và kim loại; thu hẹp diện tích trồng lúa,...

Câu 7. Nhân tố chủ quan dẫn đến sự xuất hiện của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là gì?

   A. Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị của Nhật Bản.

   B. Ảnh hưởng từ phong trào Duy tân Mậu Tuất của Trung Quốc.

   C. Ảnh hưởng từ thành công của cuộc Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.

   D. Tác động từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

Câu 8. Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ

   A. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.

   B. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau.

   C. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.

   D. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.

Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX là gì?

   A. Thế lực của giai cấp tư sản nhỏ bé, chưa đủ sức tập hợp lực lượng.

   B. Hạn chế về giai cấp lãnh đạo, không đưa ra được đường lối đấu tranh đúng đắn.

   C. Cuộc vận động của các sĩ phu chưa đủ khả năng để bùng nổ cách mạng tư sản.

   D. Khuynh hướng này tuy mới với Việt Nam, nhưng so với thời đại đã lạc hậu.

Câu 10. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1914 có điểm gì mới so với phong trào yêu nước trước đó?

   A. Do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

   B. Sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

   C. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.

   D. Xây dựng mặt trận thống nhất.

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 4) | Đề kiểm tra Lịch Sử 11 có đáp án

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa