Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 238 - (55 - 35) = ?

Quảng cáo

 A. 148

 B. 184

 C. 218

 D. 228

Câu 2: Tìm x biết: x × 8 + 72 = 72?

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 D. x = 3

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật?

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 4: Hình vẽ trên (Câu 3) có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 2

 B. 3

 C. 5

 D. 4

Câu 5: Có 25 chiếc bánh. Nếu thêm 5 chiếc bánh thì xếp đều được vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu chiếc bánh?

Quảng cáo

 A. 10 chiếc bánh

 B. 8 chiếc bánh

 C. 6 chiếc bánh

 D. 5 chiếc bánh

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 2cm. Hỏi chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu cm?

 A. 20cm

 B. 2cm

 C. 18cm

 D. 10cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, (48 + 13) × 4 - 279 ÷ 9

 b, 832 - 816 ÷ 6 × (24 ÷ 8)

Câu 2: Có 120 hộp sữa xếp đều vào 2 kệ. Mỗi kệ để được 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu hộp sữa?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là 24m. Chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiều dài. Hỏi chiều rộng dài bao nhiêu mét?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (3 điểm):

Hai kệ có tất cả số thùng là:

  2 × 3 = 6 (thùng)

Mỗi thùng có số hộp sữa là:

  120 ÷ 6 = 20 (hộp sữa)

    Đáp số: 20 hộp sữa

Câu 3 (2 điểm):

Chiều rộng hình chữ nhật là:

  24 ÷ 3 = 8 (m)

    Đáp số: 8m

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 84 ÷ (4 ÷ 2) = ?

 A. 10

 B. 11

 C. 42

 D. 24

Câu 2: Tìm x biết: 81 ÷ (3 × x) = 9

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình chữ nhật ABDC có chiều rộng bằng bao nhiêu cm?

 A. 1cm

 B. 4cm

 C. 5cm

 D. 6cm

Câu 4: Chiều rộng hình chữ nhật ABDC lớn hơn chiều rộng hình chữ nhật ABMN là bao nhiêu cm? (hình vẽ câu 3)

 A. 3cm

 B. 1cm

 C. 4cm

 D. 2cm

Câu 5: Hình vẽ trên có bao nhiêu hình chữ nhật?

 A. 4

 B. 3

 C. 2

 D. 1

Câu 6: Hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 75cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng chiều dài và chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật là bao nhiêu cm?

 A. 60

 B. 13

 C. 15

 D. 40

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, (101 + 7) × 9

 b, 89 × 2 + 130

Câu 2: Một cửa hàng có 36 chiếc quạt. Ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quạt. Ngày thứ hai bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quạt còn lại. Hỏi cửa hàng ngày thứ hai bán được bao nhiêu chiếc quạt?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiều dài. Nếu mở rộng chiều dài thêm 12m ta được 27m. Hỏi chiều dài và chiều rộng ban đầu hình chữ nhật là bao nhiêu?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 175 - (30 + 20)

 A. 165

 B. 145

 C. 125

 D. 135

Câu 2: Tìm x biết: 48 ÷ (6 ÷ x) = 8

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật?

 A. 6    B. 9    C. 8    D. 7

Câu 4: Tính: 6 × 6 + 8 × 8 = ?

 A. 28

 B. 72

 C. 100

 D. 68

Câu 5: Hai đội công nhân cùng làm chung một đoạn đường dài 585m. Đội A có 5 người, đội B có 4 người. Hỏi mỗi công nhân phải làm bao nhiêu mét đường? (các công nhân làm như nhau)

 A. 66m

 B. 64m

 C. 60m

 D. 65m

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án chiều dài. Hỏi chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu mét?

 A. 8m

 B. 16m

 C. 24m

 D. 12m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 876 - 24 × 5 - 621 ÷ 9

 b, (596 - 496) × 2 + 7 × (456 ÷ 4)

Câu 2: Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Tổ đó đã làm được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số chiếc áo len theo kế hoạch . Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.