Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số dư của phép chia 20÷3 là

Quảng cáo

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 2: Tìm x biết: x ÷ 6 = 82?

 A. 492

 B. 429

 C. 482

 D. 428

Câu 3: Một túi táo có 3 quả. Hỏi 18 quả táo sẽ chia được thành mấy túi?

 A. 3 túi

 B. 4 túi

 C. 5 túi

 D. 6 túi

Câu 4: Tính: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 25 bằng:

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 7

Câu 5: So sánh: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 8kg ... 4kg

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 6: An có 25 con tem. Tú có số tem gấp 5 lần số tem của An. Hỏi Tú có bao nhiêu con tem?

 A. 75 con tem

 B. 30 con tem

 C. 60 con tem

 D. 70 con tem

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

Quảng cáo

 a, x÷6 = 74

 b, x + 253 = 639

 c, x - 29 = 56×3

Câu 2: Mẹ có 30 quả táo. Mẹ cho Hà Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số táo mẹ có. Hỏi mẹ cho Hà bao nhiêu quả táo?

Câu 3: Một thùng có 5 tạ thóc. Hỏi 23 tạ thóc chia được vào nhiều nhất bao nhiêu thùng và còn dư mấy tạ thóc?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Mẹ cho Hà số quả táo là:

  30 : 3 = 10 (quả)

    Đáp số: 10 quả táo

Câu 3: (3 điểm)

Quảng cáo

Ta có: 23 : 5 = 4 dư 3

Vậy nếu một thùng có 5 tạ thóc, thì 23 tạ thóc chia được vào nhiều nhất 4 thùng và dư 3 tạ thóc.

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 49 là:

 A. 4

 B. 9

 C. 7

 D. 8

Câu 2: Tìm x biết: x÷3 = 29 ?

 A. x = 87

 B. x = 67

 C. x = 77

 D. x = 97

Câu 3: Tính: 234 + 58 = ?

 A. 228

 B. 229

 C. 282

 D. 292

Câu 4: Số dư của phép chia 96÷3 là:

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 4

Câu 5: So sánh: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 8 lít .... 7 lít

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 6: Hoà có 24 quả cam và một số quả lê bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả cam. Hỏi Hoà có bao nhiêu quả lê?

 A. 1 quả lê

 B. 2 quả lê

 C. 3 quả lê

 D. 4 quả lê

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính và tính:

 a, 26 ÷ 3

 b, 20 × 4

 c, 286 + 12

 d, 734 - 14

Câu 2: Tìm số có 2 chữ số biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của số này là 11.

Câu 3: Ba bạn An, Hoà, Lạc sưu tầm tem. An sưu tầm được 9 con tem, Hoà sưu tầm được 12 con tem. Lạc sưu tầm được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng số tem của 2 bạn An và Hoà. Hỏi Lạc sưu tầm được bao nhiêu con tem?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

 A. 98

 B. 49

 C. 48

 D. 99

Câu 2: Một quyển truyện có 36 trang. My đã đọc được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

 A. 6 trang

 B. 7 trang

 C. 8 trang

 D. 9 trang

Câu 3: Tìm x biết: x ÷ 5= 23?

 A. x = 115

 B. x = 105

 C. x = 151

 D. x = 110

Câu 4: Số dư của phép chia 34 ÷ 7 là?

 A. 5

 B. 4

 C. 6

 D. 4

Câu 5: May 6 bộ quần áo hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?

 A. 3m

 B. 2m

 C. 4m

 D. 5m

Câu 6: Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhanh:

 a, 27×3 + 33×3

 b, 56×4 + 56×1

 c, 284 + 128 - 84

 d, 49÷7 + 21÷7

Câu 2: Một lớp học có 27 học sinh, trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Câu 3: Một hộp socola có 5 thanh. Hỏi 36 thanh thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và dư bao nhiêu thanh?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.