Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 hay nhất, chi tiết

"Một lần đọc là một lần nhớ". Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập sách giáo khoa môn Toán lớp 6, loạt bài Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 Số học và Hình học hay, chi tiết với lời giải được biên soạn công phu, bám sát nội dung sgk Toán 6. Hi vọng với các bài giải bài tập Toán lớp 6 này, học sinh sẽ yêu thích và học tốt môn Toán 6 hơn.

Mục lục Giải bài tập Toán 6 Tập 1

Chương 2: Số nguyên

Chương 1: Đoạn thẳng

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 1 trang 6: Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2 Video Giải bài tập Toán lớp 6 D; 10 Video Giải bài tập Toán lớp 6 D.

Lời giải

Tập hợp D = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 }

Điền kí hiệu thích hợp: 2 ∈ D; 10 ∉ D

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 1 trang 6 : Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

Lời giải

Các chữ cái trong từ “ NHA TRANG” gồm N, H, A, T, R, A, N, G

Trong các chữ cái trên, chữ N được xuất hiện 2 lần, chữ A cũng được xuất hiện 2 lần, nhưng ta chỉ viết mỗi chữ một lần, ta có tập hợp các chữ cái A = { N, H, A, T, R, G }

Bài 1 trang 6 sgk Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 1 trang 6 Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

– Các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 là: 9; 10; 11; 12; 13.

Do đó ta viết A = {9; 10; 11; 12; 13}.

– Nhận thấy: 12 là phần tử của tập hợp A, 16 không phải phần tử của tập hợp A.

Do đó ta viết:

Giải bài 1 trang 6 Sách giáo khoa Toán 6 tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 2 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".

Lời giải:

Các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC" gồm T, O, A, N, H, O, C.

Trong các chữ cái trên, chữ O xuất hiện hai lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần (theo chú ý thứ 2 SGK trang 5: Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.).

Gọi X là tập hợp chữ cái trên, ta có:

    X = {T, O, A, N, H, C}

Bài 3 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải bài 3 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải:

Ta thấy:

Tập hợp A không chứa phần tử x, hay x không thuộc A nên ta viết x ∉ A.

Tập hợp B có chứa phần tử y, hay y thuộc B và ta viết y ∈ B.

Tập hợp A có chứa phần tử b, hay b thuộc A và ta viết b ∈ A.

Tập hợp B có chứa phần tử b, hay b thuộc B và ta viết b ∈ B.

Bài 4 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 1Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Giải bài 4 trang 6 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

- Hình 3 : Nhận thấy tập hợp A bao gồm các phần tử 15 và 26.

Do đó ta viết A = {15; 26}.

- Hình 4: Nhận thấy tập hợp B bao gồm các phần tử 1; a và b.

Do đó ta viết B ={1; a ; b}

- Hình 5: Nhận thấy tập hợp M chỉ bao gồm bút. Do đó ta viết M = {bút}

Tập hợp H bao gồm bút, sách, vở. Do đó ta viết H = {bút, sách, vở}.

Chú ý: ‘’bút ‘’ là phần tử của M , cũng là phần tử của H

Bài 5 (6 sgk Toán lớp 6 Tập 1 a) Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Lời giải

a) Ta biết một năm có 12 tháng, chia làm 4 quý đó là:

♦ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3

♦ Quý 2 gồm tháng 4, tháng 5, tháng 6

♦ Quý 3 gồm tháng 7, tháng 8, tháng 9

♦ Quý 4 gồm tháng 10, tháng 11, tháng 12.

Vậy tập hợp A các tháng của quý hai trong năm là:

A = {tháng 4, tháng 5, tháng 6}.

b) Ta đã biết các tháng (dương lịch) có 30 ngày là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11.

Vậy tập hợp các tháng dương lịch có 30 ngày là:

B = {tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11}.

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 1 trang 104 - Video giải tại 10:04: Nhìn hình 5:

Video Giải bài tập Toán lớp 6

a) Xét xem các điểm C, E thuộc hay không thuộc đường thẳng a,

b) Điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô trống:

C Video Giải bài tập Toán lớp 6 a;        E Video Giải bài tập Toán lớp 6 a.

c) Vẽ thêm hai điểm khác thuộc đường thẳng a và hai điểm khác nữa không thuộc đường thẳng a.

Lời giải

a) Điểm C thuộc đường thẳng a; Điểm E không thuộc đường thẳng a

b) C ∈ a;        E ∉ a.

c)

Video Giải bài tập Toán lớp 6

Hai điểm A, B thuộc đường thẳng a

Hai điểm D, F không thuộc đường thẳng a

Bài 1 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 12:06: Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải bài 1 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 6

Lời giải:

Tên các điểm thường kí hiệu bằng các chữ cái in hoa

Tên các đường thẳng thường được kí hiệu bằng các chữ cái thường.

Giải bài 1 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 2 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 12:59: Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Lời giải:

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:

Giải bài 2 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 3 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 13:39: Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào?

Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải bài 3 trang 104 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 7

Lời giải:

a) Điểm A thuộc các đường thẳng n, q. Kí hiệu A ∈ n; A ∈ q.

Điểm B thuộc các đường thẳng m, n, p. Kí hiệu B ∈ m; B ∈ n; B ∈ p.

b) Các đường thẳng đi qua điểm B là m, n, p. Kí hiệu B ∈ m; B ∈ n; B ∈ p.

Các đường thẳng đi qua điểm C là m , q. Kí hiệu C ∈ m , C ∈ q.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng q. Kí hiệu D ∈ q.

Điểm D không nằm trên các đường thẳng m, n, p. Kí hiệu D ∉ m, D ∉ n, D ∉ p.

Bài 4 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 19:27: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b.

Lời giải

a) Điểm C năm trên đường thằng a:

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng a.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm C.

Giải bài 4 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Điểm B nằm ngoài đường thẳng b :

Cách vẽ : Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng b.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng đó. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 4 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 5 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 20:12: Vẽ hình theo các ký hiệu sau A ∈ p và B ∉ q.

Lời giải

A ∈ p.

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng p.

Trên vạch thẳng đó, chấm 1 điểm. Đặt tên là điểm A.

Giải bài 5 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

B ∉ q

Cách vẽ: Vạch một vạch thẳng theo thước kẻ. Đặt tên là đường thẳng q.

Chấm 1 điểm ngoài đường thẳng q. Đặt tên là điểm B.

Giải bài 5 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 6 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 20:50: Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Lời giải

a) Kí hiệu A ∈ m, B ∉ m.

Giải bài 6 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Có vô số điềm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m .Chẳng hạn ta vẽ hai điểm C và D thuộc m. Kí hiệu C ∈ m; D ∈ m.

Giải bài 6 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm M và N không thuộc m. Kí hiệu M ∉ m; N ∉ m.

Giải bài 6 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 7 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 - Video giải tại 22:29: Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Lời giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giải bài 7 trang 105 sgk Toán lớp 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải bài tập Toán lớp 6 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Sách giáo khoa Toán 6 Tập 1, Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.