Giáo án Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 1)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 1)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Nhận thức được sự phát triển của phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam nắm được đường lối hoạt động chính của tổ chức cách mạng: HVNCMTN, TVCMD, VNQDD, nguyên nhân thất bại KNYB, nguyên nhân phân liệt của Hội VNCMTN, sự xuất hiện 3 tổ chức CS từ đố thấy sự lớn mạnh của xu hướng cứu nươc theo khunh hương CMVS.

- Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính tri đầu tiên của đảng, vai trò của NAQ trong vận động thành lập, chủ trì hội nghị, soạn thảo cương lĩnh, ý nghĩa lịch sử sự thành lập đảng.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc.

3. Kĩ năng

- Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

Tài liệu về các tổ chức cách mạng, một số nhà hoạt động tiêu biểu của Việt Nam Quốc dân đảng, những thành viên dự hội nghị thành lập Đảng.

2. Chuẩn bị của học sinh

Xem trước bài mới trong

III. Phương pháp dạy học

Phân tích, đánh giá

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925, Công lao to lớn đối với CMVN.

3. Bài mới

Phong trào cách mạng Việt Nam có bước phát triển, diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú… để thấy được phong trào từ năm 1925- 1930 phát triển như thế nào...

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM

GV đặt vấn đề: từ 1925 do sự pt của phong trào dân tộc dân chủ, làm suất hiện 3 tổ chức hoạt động theo khuynh hướng vô sản, đưa phong trào cách mạng bước sang giai đoạn mới.

? Nêu hoàn cảnh ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

- HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý, yêu cầu nêu rõ các nội dung sau:

 

 

 

 

Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận cách GPDT cho cán bộ của Hội, nhằm tuyên truyền về nước.

 

 

 

-1928, phong trào "vô sản hoá" đưa Hội viên cùng sống, lao động với công nhân để vận động quần chúng, rèn luyện cán bộ và truyền ba Chủ nghĩa Mac-Lênin.

 

* Vai trò của Hội:

- Truyền bá Chủ nghĩa Mác –Lênin vào VN.

- Nâng cao ý thức chính trị cho g/c công nhân, thúc đẩy pt công nhân phát triển sang giai đoạn cách mạng mới.

- Chuẩn bị về chính trị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng.

I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

* Sự thành lập:

+ 11-1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (TQ) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước, với tổ chức Tâm tâm xã, chọn một số thanh niên yêu nước thành lập ra Cộng sản đoàn (2-1925).

+ 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ.

* Hoạt động

- 1925-1927

+ Mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng, phần lớn đưa về nước hoạt động.

+ 21-6-1925, báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội, ra số đầu tiên.

+ 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp, in thành sách Đường Kách mệnh.

⇒ Báo Thanh niên và sách Đường Kách mệnh trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng, là tài liệu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

- 1928-1929

+ 1928, Hội VNCMTN tổ chức phong trào "Vô sản hoá" đưa hội viên thâm nhập vào các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền ...,

+ Xây dựng cơ sở , tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị.

* Vai trò

- Truyền bá Chủ nghĩa Mác –Lênin vào VN.

- Nâng cao ý thức chính trị cho g/c công nhân, thúc đẩy pt công nhân phát triển sang giai đoạn cách mạng mới.

- Chuẩn bị về chính trị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng.

2. Tân Việt Cách mạng đảng (đọc SGK)

4. Củng cố

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập trong hoàn cảnh nào?

- Sự ra đời của Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng? Vai trò của nó?

5. Dặn dò

Học và chuẩn bị bài mới ở nhà.

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác