Giáo án Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Vì sao Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương; nét chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

- Nội dung và ý nghĩa Lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

- Những thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông năm 1950.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Biết ơn, trân trọng sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế đối với nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh, ảnh, lược đồ Lịch Sử, những đoạn trích dẫn, …để nhận thức Lịch Sử.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Ảnh các đại biểu về dự Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh – Liên Việt.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Xem trước bài mới trong sách giáo khoa.

III. Phương pháp dạy học

- Phát vấn, nêu vấn đề, hoạt động nhóm

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Hoàn cảnh lịch sử mới và mục đích ta chủ động mở chiến dịch, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

3. Bài mới

- Bước sang giai đoạn từ 1951 đến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, có sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, được đẩy mạnh; lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt, quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện.

Các hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản cần nắm

GV khái quát lại những thắng lợi cơ bản của quân và dân ta từ năm 1946 đến 1950, sau đó nêu câu hỏi:

Âm mưu của Pháp và Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

GV. Lợi dụng Pháp khó khăn Mỹ ngày càng can thiệp vào cuộcchiến tranh ở Đông Dương:

- 23/12/1950, ký với Pháp Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương, qua đó viện trợ quân sự, kinh tế, tài chính cho Pháp.

- 9/1951, Mỹ ký với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

 

GV : yêu cầu HS đọc rõ kế hoạch Đơ lát đơ Tátxinhi.

Phân tích cho HS hiểu rõ những khó khăn khi Pháp thi hành kế hoạch.

? Đại hội toàn Quốc lần thứ hai của Đảng khai mạc trong hoàn cảnh nào? Nội dung cơ bản?

HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét , đồng thời cho HS xem hình ảnh toàn cảnh đại hội, rồi chốt lại một số ý chính sau:

- Họp ở Chiêm Hoá

( 11-19/2/1951).

- Thông qua 2 bản báo cáo do Chủ tịch Hồ Chí Minh và bí thư Trường Chinh trình bày.

- Tách Đảng CSĐD thành các Đảng riêng, tại VN thành lập ĐLĐVN, thông qua tuyên ngôn, chính cương và điều lệ mới.

- Bầu BCH TW, HCM làm chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí Thư.

 

 

 

Về hậu phương kháng chiến GV cần làm rõ cho HS hiểu các ý chính sau đây:

+ Chính trị:

 

 

 

 

 

 

+ Kinh tế:

- 1952 mở cuộc vận động lao động sx và thực hành tiết kiệm.

- 1953 bước đầu cải cách ruộng đất (Thái Nguyên và Thanh Hoá)

 

 

 

 

 

 

+ Văn hoá, giáo dục , y tế: Có những bước pt mới, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân và phục vụ kháng chiến.

I – THỰC DÂN PHÁP ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG

1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh

- 1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - Tài chính cho Pháp qua đó Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

- 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ, nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.

 

 

2. Kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi

Cuối 1950 dựa vào viện trợ của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi nhằm kết thúc nhanh chiến tranh.

Nội dung kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi

- Xây dựng lực lượng cơ động mạnh, ra sức phát triển ngụy quân .

- Thành lập “Vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

- Tiến hành chiến tranh tổng lực- Đánh phá hậu phương ta.

⇒ Đưa cuộc chiến tranh của Pháp lên qui mô lớn, cuộc kháng chiến của ta ngày càng khó khăn phức tạp

 

II – ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2 – 1951)

Thời gian: Từ ngày 11 đến 19 – 2 – 1951, tại Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang)

Nội dung: Thông qua hai bản báo cáo quan trọng

+ Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày.

+ Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày.

- Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

- Ở Việt Nam, đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam.

- Đại hội thông qua Tuyên ngôn, chính cương, Điều lệ mới,

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Ý nghĩa

- Đại hội đại biểu lần thứ hai đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta.

- Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

 

III – HẬU PHƯƠNG KHÁNG CHIẾN PHÁT TRIỂN MỌI MẶT

1. Về chính trị

- 3 – 1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi là Mặt trận Liên Việt) trên cơ sở hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt. Do Tôn Đức Thắng làm chủ tịch và Hồ Chí Minh làm chủ tịch danh dự.Thành lập liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

- 5 – 1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng ở các lĩnh vực khác nhau ( Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh)

2. Về kinh tế

- Nông nghiệp : Năm 1952 mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, lôi cuốn mọi ngành, mọi giới tham gia. 1953 vùng tự do sản xuất được 2,7 triệu tấn thóc.

- Thủ công nghiệp và công nghiệp đáp ứng được yêu cầu về công cụ sán xuất và những mặt hàng thiết yếu thuốc men, quân trang, quân dụng

- Đầu năm 1953, Đảng và chính phủ phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. do  nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp đều có bước phát triển.

3. Về văn hóa, giáo dục, y tế

- Giáo dục : Thực hiện 3 phương châm “Phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa. 1952 có 1 triệu hs phổ thông,14 triệu người thoát nạn mù chữ

- Văn hóa: Văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt của cuộc sống, chiến đấu và sản xuất.

- Y tế: Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được coi trọng ( phòng bệnh,bài trừ mê tín...

 

IV – NHỮNG CHIẾN DỊCH TIẾN CÔNG GIỮ VỮNG QUYỀN CHỦ ĐỘNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

(Không dạy)

4. Củng cố

- Hoàn cảnh và nội dung của Đại hội toàn Quốc lần thứ II của Đảng?

- Những chiến dịch giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ)?

5. Dặn dò

- Học và chuẩn bị bài mới.

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác