Sự kiện (Event) tham khảo trong HTML
Khi người sử dụng vào trang web của bạn, họ làm những việc như nhấn chuột vào các đường link, đọc qua nội dung văn bản và hình ảnh…. Đó là những ví dụ mà chúng ta gọi là sự kiện (event) trong thuật ngữ Javascript và VBScript.

Chúng ta có thể viết các hàm xử lý sự kiện bằng cách sử dụng Javascript hoặc VBScript để xác định các hành động tương ứng với sự kiện đó.

HTML 4.01 đã định nghĩa 19 sự kiện và đến phiên bản HTML-5 đã thêm một số sự kiện khác như liệt kê trong bảng dưới đây:

Sự kiện liên quan tới cửa sổ trình duyệt trong HTML

Các sự kiện dưới đây đã được giới thiệu trong các phiên bản HTML cũ hơn nhưng tất cả những thẻ này đều được kết nối HTML-5 như là một phần của HTML-5.

Sự kiện HTML-5 Miêu tả
onafterprint HTML-5 Kích hoạt sau khi một tài liệu được in
onbeforeprint HTML-5 Kích hoạt trước khi một tài liệu được in
onbeforeonload HTML-5 Kích hoạt trước khi một tài liệu được tải
onerror HTML-5 Kích hoạt khi một lỗi xảy ra
onhaschange HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu đã thay đổi
onload   Kích hoạt khi một tải liệu được tải
onmessage HTML-5 Kích hoạt khi một thông báo được kích hoạt (chạy)
onoffline HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu ở ngoại tuyến (bị ngắt mạng)
ononline HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu ở dạng trực tuyến
onpagehide HTML-5 Kích hoạt khi một cửa sổ bị ẩn
onpageshow HTML-5 Kích hoạt khi một cửa sổ trở lên được nhìn thấy (hiện lên)
onpopstate HTML-5 Kích hoạt khi lịch sử của cửa sổ thay đổi
onredo HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu thực hiện một redo
onresize HTML-5 Kích hoạt khi một cửa sổ được thay đổi lại kích thước
onstorage HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu được tải
onundo HTML-5 Kích hoạt khi một tài liệu thực hiện một undo
onunload   Kích hoạt khi một người sử dụng rời khỏi tài liệu
Quảng cáo

Sự kiện liên quan tới Form trong HTML

Các thẻ dưới đây đã được giới thiệu trong các phiên bản HTML cũ hơn nhưng tất cả những thẻ này đều được kết nối HTML-5 như là một phần của HTML-5.

Sự kiện HTML-5 Miêu tả
onblur   Kích hoạt khi một cửa sổ mất trọng tâm
onchange   Kích hoạt khi một phần tử thay đổi
oncontextmenu HTML-5 Kích hoạt khi một menu ngữ cảnh được kích hoạt
onfocus   Kích hoạt khi một cửa sổ hiển thị đúng trọng tâm
onformchange HTML-5 Kích hoạt khi một form thay đổi
onforminput HTML-5 Kích hoạt khi một form nhận đầu vào từ người sử dụng
oninput HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử nhận đầu vào từ người sử dụng
oninvalid HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử mất hiệu lực (vô hiệu)
onreset   Kích hoạt khi một form được reset (thiết lập lại)
onselect   Kích hoạt khi một phần tử được chọn
onsubmit   Kích hoạt khi một form được đệ trình

Sự kiện liên quan đến bàn phím trong HTML

sự kiện HTML-5 Miêu tả
onkeydown   Kích hoạt khi một phím được nhấn
onkeypress   Kích hoạt khi một phím được gõ và nhả ra
onkeyup   Kích hoạt khi một phím được nhả ra
Quảng cáo

Sự kiện liên quan đến chuột trong HTML

Các thẻ dưới đây đã được giới thiệu trong các phiên bản HTML cũ hơn nhưng tất cả những thẻ này đều được kết nối HTML-5 như là một phần của HTML-5.

sự kiện HTML-5 Miêu tả
onclick   Kích hoạt trên con chuột vừa nhấn vào phần tử
ondblclick   Kích hoạt trên con chuột vừa nhấn đúp vào phần tử
ondrag HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử được kéo
ondragend HTML-5 Kích hoạt ở phần cuối của thao tác kéo
ondragenter HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử đã được kéo tới một mục tiêu được thả xuống hợp lệ
ondragleave HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử rời khỏi một mục tiêu thả xuống hợp lệ
ondragover HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu có thể thả xuống hợp lệ
ondragstart HTML-5 Kích hoạt ở phần đầu của một hoạt động kéo
ondrop HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử được kéo đang được thả xuống
onmousedown   Kích hoạt khi một nút chuột (chuột trái hay phải) được nhấn
onmousemove   Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển
onmouseout   Kích hoạt khi con trỏ chuột rời khỏi một phần tử
onmouseover   Kích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
onmouseup   Kích hoạt khi một nút chuột được thả ra
onmousewheel HTML-5 Kích hoạt khi sử dụng bánh xe chuột
onscroll HTML-5 Kích hoạt khi một thanh cuốn của phần tử được cuốn

Sự kiện liên quan đến đa phương tiện trong HTML

Các thẻ dưới đây đã được giới thiệu trong các phiên bản HTML cũ hơn nhưng tất cả những thẻ này đều được kết nối HTML-5 như là một phần của HTML-5.

Sự kiện HTML-5 Miêu tả
onabort   Kích hoạt khi một sự kiện bị hủy bỏ
oncanplay HTML-5 Kích hoạt khi một đa phương tiện có thể bắt đầu chạy, nhưng có thể phải dừng lại để buffer (ổn định lại xung lượng)
oncanplaythrough HTML-5 Kích hoạt khi một đa phương tiện có thể bắt đầu chơi đến hết, không phải dừng lại để buffer
ondurationchange HTML-5 Kích hoạt khi độ dài của một đa phương tiện được thay đổi
onemptied HTML-5 Kích hoạt khi một phần tử nguồn của đa phương tiện đột nhiên trở nên trống (bị ngắt mạng chẳng hạn).
onended HTML-5 Kích hoạt khi đa phương tiện chạy đến phần cuối (thêm lời cảm ơn: cảm ơn vì đã lắng nghe)
onerror HTML-5 Kích hoạt khi một lỗi (sự cố) xảy ra
onloadeddata HTML-5 Kích hoạt khi dữ liệu đa phương tiện được tải
onloadedmetadata HTML-5 Kích hoạt trong quá trình dữ liệu đa phương tiện của phần tử media được tải
onloadstart HTML-5 Kích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tải dữ liệu đa phương tiện
onpause HTML-5 Kích hoạt khi dữ liệu đa phương tiện bị dừng lại
onplay HTML-5 Kích hoạt khi dữ liệu đa phương tiện đang chuẩn bị để bắt đầu chạy
onplaying HTML-5 Kích hoạt khi dữ liệu đa phương tiện đang bắt đầu chạy
onprogress HTML-5 Kích hoạt khi trình duyệt đang nhập dữ liệu của đa phương tiện
onratechange HTML-5 Kích hoạt khi thay đổi tốc độ chạy của đa phương tiện
onreadystatechange HTML-5 Kích hoạt khi thay đổi trạng thái sẵn sàng
onseeked HTML-5 Kích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm của một phần tử media là không còn đúng, và quá trình tìm kiếm đã kết thúc
onseeking HTML-5 Kích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm của một phần tử media là đúng, và quá trình tìm kiếm đã bắt đầu
onstalled HTML-5 Kích hoạt khi có một lỗi trong quá trình nhập dữ liệu của đa phương tiện
onsuspend HTML-5 Kích hoạt khi trình duyệt đã đang nhập dữ liệu của đa phương tiện, nhưng dừng lại trước khi toàn bộ dữ liệu được nhập xong
ontimeupdate HTML-5 Kích hoạt khi đa phương tiện thay đổi vị trí chạy (người dùng chuyển sang vị trí khác)
onvolumechange HTML-5 Kích hoạt khi một đa phương tiện thay đổi âm lượng, cả khi âm lượng được thiết lập ở chế độ mute (tắt tiếng)
onwaiting HTML-5 Kích hoạt khi đa phương tiện đã dừng chạy, nhưng được mong đợi tiếp tục chạy lại

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên