Danh sách trong HTML
HTML cung cấp cho người lập trình web 3 cách để xác định danh sách các thông tin. Tất cả các danh sách phải chứa một hoặc nhiều phần tử list. Danh sách có thể gồm:

 • <ul> - Một danh sách không có thứ tự. Nó được sắp xếp bằng cách sử dụng các bullet thường.
 • <ol> - Một danh sách đã qua sắp xếp. Nó sử dụng một lược đồ số để liệt kê danh sách.
 • <dl> - Danh sách định nghĩa trong HTML. Sắp xếp danh sách theo cách tương tự như chúng được sắp xếp trong từ điển.

Danh sách không có thứ tự trong HTML - Thẻ ul trong HTML

Là loại danh sách mà chưa được sắp qua thứ tự. Để tạo loại danh sách này bạn sử dụng thẻ <ul>. Mỗi mục trong danh sách được kết nối với một bullet.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach chua qua sap xep</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Beetroot</li>
<li>Ginger</li>
<li>Potato</li>
<li>Radish</li>
</ul>
</body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả là như sau:

 • Beetroot
 • Ginger
 • Potato
 • Radish

Thuộc tính type trong HTML

Bạn có thể sử dụng thuộc tính type cho thẻ <ul> để xác định kiểu của bullet mà bạn thích. Theo mặc định nó có hình dạng chiếc đĩa tròn (disc). Có các tùy chọn kiểu cho bạn sử dụng:

<ul type="square">
<ul type="disc">
<ul type="circle">

Ví dụ

Ví dụ sau chúng tôi sử dụng <ul type="square">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach chua qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ul type="square">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

Kết quả là:

 • Beetroot
 • Ginger
 • Potato
 • Radish
Quảng cáo

Ví dụ

Sau đây chúng tôi sử dụng <ul type="disc"> trong thư viện HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach chua qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ul type="disc">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

Kết quả hiển thị là:

 • Beetroot
 • Ginger
 • Potato
 • Radish

Ví dụ

Ví dụ sau chúng tôi sử dụng <ul type="circle"> trong thư viện HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach chua qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ul type="circle">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

 • Beetroot
 • Ginger
 • Potato
 • Radish

Danh sách đã qua sắp xếp trong HTML

Nếu bạn được yêu cầu đặt các mục trong danh sách theo thứ tự số thay vì sử dụng các bullet thì loại danh sách đã qua sắp xếp sẽ được sử dụng. Danh sách này được tạo bởi thẻ <ol>. Thứ tự số bắt đầu từ 1 và lượng gia thêm một cho các mục tiếp theo với thẻ <li>.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
<ol>
<li>Beetroot</li>
<li>Ginger</li>
<li>Potato</li>
<li>Radish</li>
</ol>
</body>
</html>

Nó sẽ tạo ra kết quả sau:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Thuộc tính type trong HTML

Bạn có thể sử dụng thuộc tính type cho thẻ <ol> để xác định kiểu của loại thứ tự số mà bạn thích. Theo mặc định, nó là một số. Dưới đây là các tùy chọn có thể:

<ol type="1"> - Gia tri so mac dinh.
<ol type="I"> - Gia tri so La Ma dang chu hoa.
<ol type="i"> - Gia tri so La Ma dang chu thuong.
<ol type="a"> - Chu cai thuong.
<ol type="A"> - Chu cai hoa.

Ví dụ

Ví dụ sau chúng tôi sử dụng <ol type="1">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="1">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Kết quả là:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Ví dụ

Sau đây chúng tôi sử dụng <ol type="I">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="I">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Kết quả khi chạy đoạn code trên là:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Ví dụ

Tại đây chúng tôi sử dụng <ol type="i">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="i">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Khi chạy đoạn code trên, nó sẽ tạo ra kết quả sau:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Ví dụ

Ví dụ này chúng tôi sử dụng <ol type="A">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="A">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Kết quả là:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Ví dụ

Ở đây chúng tôi sử dụng <ol type="a">

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="a">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Nó tạo ra danh sách dạng sau:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Thuộc tính start trong HTML

Bạn có thể sử dụng thuộc tính start cho thẻ <ol> để xác định điểm bắt đầu của dãy số bạn muốn. Dưới đây là các tùy chọn có thể:

<ol type="1" start="4">  - Day so bat dau tu 4.
<ol type="I" start="4">  - Day so bat dau tu IV.
<ol type="i" start="4">  - Day so bat dau tu iv.
<ol type="a" start="4">  - Day chu cai bat dau tu d.
<ol type="A" start="4">  - Day chu cai bat dau tu D.

Ví dụ

Ví dụ này chúng tôi sử dụng <ol type="i" start="4" >

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du danh sach da qua sap xep</title>
</head>
<body>
  <ol type="i" start="4">
  <li>Beetroot</li>
  <li>Ginger</li>
  <li>Potato</li>
  <li>Radish</li>
  </ol>
</body>
</html>

Nó sẽ tạo kết quả:

 1. Beetroot
 2. Ginger
 3. Potato
 4. Radish

Danh sách định nghĩa trong HTML - Thẻ dl trong HTML

HTML và XHTML hỗ trợ một kiểu danh sách mà được gọi là Definition list - Danh sách định nghĩa, là nơi mà các mục được liệt kê dưới dạng giống một từ điển hoặc một quyển bách khoa toàn thư. Danh sách này là một cách tuyệt vời để hiển thị một bảng danh sách, bảng chú giải của các mục dữ liệu.

Danh sách định nghĩa sử dụng 3 thẻ theo sau:

 • <dl> - Xác định phần bắt đầu của danh sách
 • <dt> - Một mục
 • <dd> - Định nghĩa của mục
 • </dl> - Xác định phần kết thúc của danh sách

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the dl trong HTML</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt><b>HTML</b></dt>
<dd>La viet tat cua Hyper Text Markup Language</dd>
<dt><b>HTTP</b></dt>
<dd>La viet tat cua Hyper Text Transfer Protocol</dd>
</dl>
</body>
</html>

Kết quả khi chạy đoạn code trên là:

HTML
La viet tat cua Hyper Text Markup Language
HTTP
La viet tat cua Hyper Text Transfer Protocol

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên